มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองท่อม 41 6,858 15,902 14,441 30,343 15,902 14,441 684 624
ลำทับ 1 146 394 386 780 394 386 124 137
อ่าวลึก 30 3,183 8,052 7,602 15,654 8,052 7,602 328 323
เกาะลันตา 43 5,604 12,754 11,957 24,711 12,754 11,957 724 702
เขาพนม 2 163 382 376 758 382 376 15 11
เมืองกระบี่ 58 9,321 20,836 19,794 40,630 20,836 19,794 459 413
เหนือคลอง 38 5,483 12,561 11,913 24,474 12,561 11,913 174 159
รวม 213 30,758 70,881 66,469 137,350 70,881 66,469 2,508 2,369

รายชื่อมัสยิด

คลองหยีเร๊ะพัฒนา
ทะเบียนเลขที่: 121
ตำบล/แขวง: คลองพน
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
จำปาสระ
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ซอลาฮุดดีน นาวง
ทะเบียนเลขที่: 093
ตำบล/แขวง: คลองเขม้า
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ดาริลมูฮายีรีน
ทะเบียนเลขที่: 102
ตำบล/แขวง: อ่าวลึกน้อย
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ดารุลกียามุตดีน
ทะเบียนเลขที่: 161
ตำบล/แขวง: อ่าวลึกน้อย
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)
ทะเบียนเลขที่: 149
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ดารุลย่าดีด
ทะเบียนเลขที่: 116
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
ดารุ้ลอามาล(ห้วยโสก)
ทะเบียนเลขที่: 150
ตำบล/แขวง: คลองขนาน
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ดารุ้ลฮีดายะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 205
ตำบล/แขวง: คลองพน
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ด้ารุลฮูดา (หาดยาวใต้)
ทะเบียนเลขที่: 118
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ดารุ้ลเอี๊ยะสาน
ทะเบียนเลขที่: 180
ตำบล/แขวง: หน้าเขา
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ดารุสซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 167
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 089
ตำบล/แขวง: บ้านกลาง
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 186
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ดารุสสลาม (พรุตรีด)
ทะเบียนเลขที่: 181
ตำบล/แขวง: คลองขนาน
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ดารุสสลาม (บ้านควน)
ทะเบียนเลขที่: 197
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ดารุสสลาม(ทรายขาว)
ทะเบียนเลขที่: 175
ตำบล/แขวง: ทรายขาว
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ดารู้ลเอียะห์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 145
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 101
ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูญูมูลมูฮาญีรีน หนองถั่วแรด
ทะเบียนเลขที่: 188
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรอตนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 078
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุนฮีดายะฮ์(บ้านบ่อท่อ)
ทะเบียนเลขที่: 125
ตำบล/แขวง: อ่าวลึกใต้
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลฟาตะห์ บ้านนบเก่า
ทะเบียนเลขที่: 146
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุ้ลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 154
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุ้ลมุสตากีล(ช่องไม้ดำ)
ทะเบียนเลขที่: 185
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลมูฮายีรีน
ทะเบียนเลขที่: 151
ตำบล/แขวง: คลองท่อมเหนือ
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
นูรุ้ลยันนะห์(เขาค้อม)
ทะเบียนเลขที่: 140
ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลยากีน
ทะเบียนเลขที่: 083
ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลยากีน (บ้านท่าเลน)
ทะเบียนเลขที่: 1008
ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลยากีน บ้านนบใหม่
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลยามาอะห์
ทะเบียนเลขที่: 172
ตำบล/แขวง: บ้านกลาง
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลลอฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 165
ตำบล/แขวง: หนองทะเล
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลอิสลาม(บ้านนาเหนือ)
ทะเบียนเลขที่: 090
ตำบล/แขวง: อ่าวลึกน้อย
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลอิสลามีย๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 164
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุลอิหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 117
ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลอีดายะห์ (บ้านลีกี)
ทะเบียนเลขที่: 113
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุ้ลอีหม่าน(บ้านโคกแค)
ทะเบียนเลขที่: 159
ตำบล/แขวง: ทรายขาว
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
นูรุ้ลอีหม่านบ้านท่าควน
ทะเบียนเลขที่: 141
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุ้ลฮิดายะห์(บ้านคลองหิน)
ทะเบียนเลขที่: 070
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุ้ลฮีดายะห์(ควนใต้)
ทะเบียนเลขที่: 152
ตำบล/แขวง: ห้วยน้ำขาว
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
นูรุ้ลฮีดายะห์(หินลับ)
ทะเบียนเลขที่: 132
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลฮีดาย๊ะฮ์ (น้ำผุด)
ทะเบียนเลขที่: 126
ตำบล/แขวง: อ่าวลึกน้อย
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลฮุดา
ทะเบียนเลขที่: 184
ตำบล/แขวง: คลองหิน
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
นูรุลฮูดา (บ้านหัวแหลม)
ทะเบียนเลขที่: 134
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุลฮูดา(ห้วยน้าขาว)
ทะเบียนเลขที่: 148
ตำบล/แขวง: ห้วยน้ำขาว
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
นูรุลฮูดาห์
ทะเบียนเลขที่: 189
ตำบล/แขวง: ไสไทย
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่
นูรุลเอี๊ยะซาน (บ้านท่าคลอง)
ทะเบียนเลขที่: 168
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูหรนฮีดาย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 119
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา

 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 588,130