MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เกาะลันตา

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองยาง 9 842 2,062 1,879 3,941 2,062 1,879 489 476
ศาลาด่าน 5 863 1,684 1,675 3,359 1,684 1,675 70 69
เกาะกลาง 12 1,685 3,988 3,821 7,809 3,988 3,821 90 83
เกาะลันตาน้อย 8 1,187 2,790 2,553 5,343 2,790 2,553 44 47
เกาะลันตาใหญ่ 9 1,038 2,236 2,031 4,267 2,236 2,031 26 21
รวม 43 5,615 12,760 11,959 24,719 12,760 11,959 719 696
ดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)
ทะเบียนเลขที่: 149
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ดารุสซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 167
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ดารุสสลาม (บ้านควน)
ทะเบียนเลขที่: 197
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ดารู้ลเอียะห์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 145
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุ้ลอีดายะห์ (บ้านลีกี)
ทะเบียนเลขที่: 113
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุ้ลอีหม่านบ้านท่าควน
ทะเบียนเลขที่: 141
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุลฮูดา (บ้านหัวแหลม)
ทะเบียนเลขที่: 134
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูรุลเอี๊ยะซาน (บ้านท่าคลอง)
ทะเบียนเลขที่: 168
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
นูหรนฮีดาย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 119
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านกลาง(บ้านทุ่ง)
ทะเบียนเลขที่: 079
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านขุนสมุทร
ทะเบียนเลขที่: 174
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองนิน
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองยาง
ทะเบียนเลขที่: 038
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองย่าหนัด
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองโขง
ทะเบียนเลขที่: 063
ตำบล/แขวง: ศาลาด่าน
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านคลองโตนด
ทะเบียนเลขที่: 098
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านทุ่งพัฒนา
ทะเบียนเลขที่: 170
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ทะเบียนเลขที่: 112
ตำบล/แขวง: ศาลาด่าน
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านทุ่งโต๊ะหยุม
ทะเบียนเลขที่: 177
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านปากคลอง
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านร่าปู
ทะเบียนเลขที่: 062
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านร่าหมาด
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านสมพรพรุกม
ทะเบียนเลขที่: 100
ตำบล/แขวง: ศาลาด่าน
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านหลังสอด
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านหลังโสด
ทะเบียนเลขที่: 169
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านอ่าวบุนโตด
ทะเบียนเลขที่: 209
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านเกาะปอ
ทะเบียนเลขที่: 099
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านเขาขวาก
ทะเบียนเลขที่: 061
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านเจ๊ะหลี
ทะเบียนเลขที่: 033
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านโละดูหยง
ทะเบียนเลขที่: 059
ตำบล/แขวง: ศาลาด่าน
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านโล๊ะบาหรา
ทะเบียนเลขที่: 092
ตำบล/แขวง: ศาลาด่าน
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
บ้านโล๊ะใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 035
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
มัสยิดบ้านคลองโตบ
ทะเบียนเลขที่: 138
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
มีฟตาฮุซซอล๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 173
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
มุสลิม(บ้านศรีรายา)
ทะเบียนเลขที่: 057
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาใหญ่
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
มุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา
ทะเบียนเลขที่: 076
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
สามัคคีมัสยิด
ทะเบียนเลขที่: 060
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
อัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 202
ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
อัลยุมอ้าตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 137
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
อามีนันมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่: 081
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
อ่าวทองหลาง
ทะเบียนเลขที่: 160
ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ไทยอิสลามสามัคคี(บ้านโคกยูง)
ทะเบียนเลขที่: 077
ตำบล/แขวง: คลองยาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 605,114