MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองท่อม 41 6,865 15,882 14,430 30,312 15,882 14,430 681 623
ลำทับ 1 147 395 385 780 395 385 122 137
อ่าวลึก 30 3,192 8,078 7,614 15,692 8,078 7,614 329 323
เกาะลันตา 43 5,609 12,755 11,954 24,709 12,755 11,954 721 696
เขาพนม 2 163 382 376 758 382 376 15 11
เมืองกระบี่ 58 9,327 20,829 19,797 40,626 20,829 19,797 461 414
เหนือคลอง 38 5,482 12,524 11,893 24,417 12,524 11,893 174 159
รวม 213 30,785 70,845 66,449 137,294

กิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (พลังใหม่) ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการอาบน้ำมัยยิดตามหลักอิสลาม วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวพบปะให้กำลังใจ และนางสาวนิตยา กสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์
03 ก.พ. 2567 100
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่) ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงาน ผ่านเพจ : พัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่ นอกจากนี้ นางสาวนิตยา กะสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์ โดยมี นางส้อส้า น้ำใส ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตอำเภอคลองท่อม นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแว ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตตำบลศาลาด่าน และคณะมุสลีมะห์เขตตำบลต่าง ๆ ของอำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
02 ก.พ. 2567 71
ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิตยา กะสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุลีมะห์จังหวัดกระบี่ / นางข้อตีหย๊อ ทำศรี ประธานคณะกรรมการมุสลีมะห์อำเภอเมืองกระบี่ พบปะมุสลีมะห์เขตตำบลเขาทอง ณ มัสยิดประชาบำรุง ตำบล เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ สาระสำคัญดังนี้ 1) บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) ให้บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานขององค์กร 2) การลงมติเพื่อคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตตำบลเขาทอง เพื่อร่วมประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) โดยนางมุกดา สุวรรณแปง ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายมัสยิดเขตตำบลเขาทอง เป็นตัวแทนของคณะมุสลีมะห์ 3) เชิญชวนให้คณะมุสลีมะห์เข้าสู่การอ่านอัลกุรอ่านต้อนรับเดือนรอมฎอน และร่วมพิธีตัมมัตอัลกุรอ่าน งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 4) เชิญชวนให้คณะมุสลีมะห์เข้าร่วมกิจกรรมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2567
01 ก.พ. 2567 200

ประชาสัมพันธ์


12 ส.ค. 2566 310 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
04 ส.ค. 2566 237 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
25 มิ.ย. 2566 393 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่
28 พ.ค. 2566 622 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้
24 ก.ค. 2565 1,042 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 601,450