มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองท่อม 41 6,857 15,908 14,442 30,350 15,908 14,442 684 624
ลำทับ 1 147 397 384 781 397 384 124 137
อ่าวลึก 30 3,183 8,052 7,602 15,654 8,052 7,602 328 323
เกาะลันตา 43 5,601 12,753 11,965 24,718 12,753 11,965 724 702
เขาพนม 2 163 384 377 761 384 377 15 11
เมืองกระบี่ 58 9,320 20,841 19,797 40,638 20,841 19,797 459 414
เหนือคลอง 38 5,483 12,562 11,914 24,476 12,562 11,914 174 159
รวม 213 30,754 70,897 66,481 137,378

กิจกรรม


ต้อนรับอบต.เนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัญจรตำบลเนินงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ได้เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศโดยการติดอาวุธทางปัญญา ผู้นำใน พื้นที่ตำบลเนินงาม ได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมตามพื้นอื่นๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท้องถิ่นและ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทำงาน เป็นทีม และเกิดการสร้างเครื่อข่าย ความปรองดองสมานฉันท์ นั้น ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนำผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม จำนวน ๔๖ ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยงานของท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. เป็นต้นไป
21 ก.ย. 2566 13

ประชาสัมพันธ์


12 ส.ค. 2566 64 ครั้ง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

04 ส.ค. 2566 64 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

25 มิ.ย. 2566 137 ครั้ง
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

28 พ.ค. 2566 221 ครั้ง
กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้

24 ก.ค. 2565 928 ครั้ง
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,859