กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมสันจร กอจ.ต เกาะกลาง
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 กอจ. กระบี่ เขตอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลคลองยาง ตำบลเกาะกลาง ประชุมสัญจร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานภายในองค์กรมัสยิด ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม อบต.คลองยาง ได้รับการต้อนรับจากนายก อบต.คลองยางและคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในการอำนวยความสะดวกห้องประชุม และอาหารว่าง ขอขอบคุณผู้นำศาสนาทุกท่านทั้งสองตำบลในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประชุมครั้งต่อไปเดือนหน้า ณ มัสยิดบ้านร่าหมาด วันเวลา จะแจ้งให้ทราบครั้งครับجزاكم الله خيرا
17 ม.ค 2566 19
นายอำเภอ ร่วมประชุมพบปะ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.เมืองกระบี่
10 มกราคม 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ประชุมประจำเดือนมกราคม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ในการนี้มี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมและพบปะผู้นำมัสยิดทั้ง 58 มัสยิด ในเขตอำเภอเมืองกระบี่
10 ม.ค 2566 28
กอจ.เดินทางสู่ชายแดนใต้ร่วมพบปะส่งหนังสือเชิญฯ
ประธาน กอจ.กระบี่ ในฐานะประธานจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ครั้งที่ 42 พร้อมคณะออกเดินทางสู่พื้นที่ 3-4-5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมใจพบปะและมอบหนังสือเชิญแขกสำคัญร่วมงาน มลก.กบ.42 (อิจเราะห์ศักราช 1444)ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 นี้ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
10 ม.ค 2566 22
กอจ.กบ เข้าเยี่ยมนายก อบจ.ให้กำลังใจการทำงาน
พุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ประธาน กอจ.กบ เข้าเยี่ยมผูนายก อบจ.ให้กำลังใจการทำงานเพื่อกระบี่ในโอกาสดีปี66.......
04 ม.ค 2566 19
กอจ.กบ เข้าเยี่ยมผู้ว่าให้กำลังใจการทำงาน
พุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ประธาน กอจ.กบ และคณะ เข้าเยี่ยมผู้ว่าให้กำลังใจการทำงานที่กระบี่ในโอกาสดีปี66.......
04 ม.ค 2566 19
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธาน กอจ.กระบี่
พุธ ที่ 4 มกราคม 2566 วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธาน กอจ.กระบี่อวยพรให้กำลังใจการทำงานในโอกาสดีปี66....... ในการนี้มี นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายสุรพันธ์ นะแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวปฐมาภรณ์ พุมเพรา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาววันทนีย์ คงทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
04 ม.ค 2566 24
ประชุมประจำเดือน กอจ 2 มค.66
วันที่ 2มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ พร้อมกรรมการอิสลามกระบี่ จัดให้มีการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 ประธานในที่ประชุม ..........นายอัสนาวี มุคุระ.............................................................. ผู้กล่าวนาซีฮัต............................นายอัสนาวี มุคุระ............................................................................. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน/กอจ.กระบี่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ชั้น 5 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 การประชุมครั้งที่ 3/2566 ได้แนบมาให้ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้ ตรวจสอบหากมีแก้ไขให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการ และขอมติรับรองรายงานการประชุมฯจากที่ประชุมด้วย (เอกสารแนบ) ที่ประชุม ......................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 3.1 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 2) ที่ประชุม .........………………………………………………………..………………………………………….………………… 3.2 เรื่อง รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 3) ที่ประชุม .........………………………….………………………………………………………………………………… 3.3 เรื่อง แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประจำเดือนมกราคม 2566 (เอกสารแนบ 3 นำเสนอโดยนายเดช ช่างเรือ) ที่ประชุม ......………………………………………………………………………………………………………………… 3.4 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสถานีวิทยุสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม 3.5 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ กอจ.กบ.ในรอบปี 2565 ที่ประชุม ให้จัดส่งภาย 15 มกราคม 66 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2565 4.1 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 42 ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.2 เรื่อง การดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมประเมินมัสยิดรอบที่ 3 (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.3 เรื่อง การออกระเบียบการจัดงานมัสยิด หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดกระบี่ (นายวิรัตน์ และเล็ม) ที่ประชุม รับรอง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 5.1 เรื่อง เสนอขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประจำเดือน มกราคม 2565 5.1.1 มัสยิดรียาฎุสซอลีฮีน ทะเบียนที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายดนหล้า พยายาม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.2 มัสยิดบ้านคลองนิน ทะเบียนที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่ง อิหม่าม และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.3 มัสยิดกลางตำบลคลองพน ทะเบียนที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายก้าแหมน ลูกเหล็ม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.4 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.5 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.6 มัสยิดบ้านดินแดงน้อย ทะเบียนที่ 187 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งอิหม่าม วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.7 มัสยิดบ้านหลังโสด ทะเบียนที่ 169 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.8 มัสยิดบ้านโล๊ะใหญ่ ทะเบียนที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.2 เรื่อง พิจารณาสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล (โดยนายว้าเหตุ มารยา ) 1. ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการ ดำเนินกิจการฮาลาล ข้อ 32 กำหนดประเภทการขอรับรองฮาลาล และขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ใช้กับกิจการ จำนวน 10 ประเภท ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับรองฮาลาล ดังนี้ - ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ราย ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค 1.) บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ประเภท น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม กากปาล์ม (ขอต่ออายุ) การบริการ อาหารเครื่องดื่ม และครัวฮาลาล 5.) โรงแรม กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท ประเภท ครัวฮาลาล (ขอต่ออายุ) 2. ตาม ข้อ 5.2(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอแล้วถูกต้อง และได้เสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 17) พร้อมกำหนดวัน เวลา ที่จะทำการตรวจ (ข้อ 20 วรรคสอง) ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 21) ได้ออกตรวจรับรอง ดังนี้ 1. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มี นายอดิสรณ์ เกกินะ เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด 2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มี นายวิรัตน์ และเล็ม เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท 3. แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการมีดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ผลการตรวจคณะกรรมการฝ่ายฮาลาล เสนอความเห็นควรรับรองฮาลาล จึงนำเรียนคณะกรรมการ พิจารณาให้การรับรองต่อไป มติที่ประชุม รับรอง วาระอื่นๆ ต้อนรับนายอำเภอเมืองกระบี่ คนใหม่ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ในการเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 3 มกราคม 66
02 ม.ค 2566 45
นายอำเภอเมืองกระบี่ เข้าเยี่ยมประธาน กอจ.กระบี่
2 มกราคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในโอกาสปีใหม่และเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอำเภอเมืองกระบี่
02 ม.ค 2566 28
นายกสภาการศึกษา จ.กระบี่ส่งผู้แทนเข้าอวยพรปี66 ประธาน กอจ.กบ
26ธันวาคม2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้ส่งมอบให้บุตรสาว คุณศุภวรรณ ฮาคะอิ เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะอำนวยพรปีใหม่ 2566 แด่ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมกันนี้มี อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ / นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ ฝ่ายไอซีที ร่วมให้การต้อนรับ
26 ธ.ค. 2565 38
ผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบี่เยี่ยมสวัสดีปี๖๖ แด่ท่านประธาน กอจ.กระบี่
เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ พลตำรวจตรี ดร.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผุ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมคารวะอำนวยพรสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แด่ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประมุขแห่งศาสนาจักรอิสลามมิกชนของคนจังหวัดกระบี่ พร้อมกันนี้มี อาจารย์สุนทร สีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ / นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอซีที / นายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายซะกาตสังคมสงค์เคราะห์ และอิหม่ามอ้าหลี พึ้งหล้า ประธานกรรมการสหกรณ์นูรุ้ลอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับ
26 ธ.ค. 2565 42
คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านช่องพลี
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 -13:00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนเลขที่ 32 ม 1 ตำบลอ่าวนาง อ เมือง จังหวัดกระบี่ ตามประกาศคำสั่งลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2565 โดยมีทั้งหมด 5 คน 1 นายสุนทร สีหมุ่น ประธานกรรมการคัดเลือก 2 นายเจะอาหลี คมขำ รองประธาน 3 นายสมเกียรติ วะจิดี กรรมการ 4 นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการ 5 นายวิรัตน์ และเล็ม กรรมการและเลขานุการฯ ได้มีการประชุมปวงสัปปุรุษและดำเนินการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ 300 คนคุณสมบัติมีสิทธิ์คัดเลือก และมีการคัดเลือกโดยวิธีเปิดเผย โดยมีการเสนอชื่อ จำนวน 12 คน โดยนายไชยุทธ ดำดี สัปปุรุษ มีการยกมือรับรอง 98 คน ไม่มีการเสนอต่อในเวลา ผลการตัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อดังนี้ 1 นายไชยยุทธ ดำดี 2 นายมงคล เริงสมุทร 3 นายสมาแอ สาระวารี 4 นายสุรชัย ช่างเรือ 5 นายเกษม มะตะผล 6 นายด้าเรส บุญชู 7 นายปรเมศร์ ช่างเรือ 8 นายสนัด เริงสมุทร 9 นายสมาน จางแสง 10 นางวิรัช โสภี 11 นายชารีฟ ช่างเรือ 12 นายศรสิทธิ์ อาจบำรุง สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการคัดเลือก เวลา 13:00 น ในระหว่างคัดเลือกเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
16 ธ.ค. 2565 41
ผู้ว่าเข้าเยี่ยมประธานฯ พบปะผู้นำศาสนา สภาเครือข่ายเข้าร่วมต้อนรับ
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พบปะหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกับผู้นำศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายสมเดช ขยันการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายสมควร มาศชาย ประธานสหกรณ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้นำองค์กรสตรี เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ รวมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ผมมาเพื่อแนะนำตัวและขอโอกาสในการทำงาน พร้อมที่สนับสนุนกิจการของพี่น้องชาวมุสลิมในทุกด้าน โดยยึดเอาความต้องการของประชาชน มาเป็นนโยบายในการทำงานร่วมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และส่งเสริมด้านศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดกระบี่ รายได้ของคนกระบี่มาจาก 2 มิติหลัก คือ ด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ที่มีทั้งสวนปาล์มและยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจ กระบี่มีความโชคดีที่เรามีเศรษฐกิจสองขา เมื่อขาหนึ่งซวนเซ ขาหนึ่งก็ยังอยู่ได้ เราไม่ได้พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ต้องขับเคลื่อนควบคู่การเกษตรไปด้วยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของจังหวัดกระบี่ เราต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี แนวทางในการบริหารงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการเกษตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การท่องเที่ยวและการเกษตรต้องพึ่งพาอาศัยด้วยกัน นอกจากนี้ยึดหลักการทำงาน ทำงานด้วยความเป็นกันเอง ยึดหลักธรรมทางศาสนา 3 ประการ คือ คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม ทางด้านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ในการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัดกระบี่
13 ธ.ค. 2565 103
ตรวจรับรองต่ออายุ ฮาลาล
ตรวจรับรองฮาลาล บริษัทศรีเจริญปามล์ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. นายวาเหตุ มารยา นายอดิสรณ์ เกกินะ นายวิรัช สีหมุ่น นางสาวอภิญญา เนื้อสมัน จนท.ฮาลาล ลงพื้นที่ อ เขาพนม ตรวจโรงงาน ศรีเจริญปามล์ เพื่อตรวจรับรองต่ออายุ ฮาลาล ปี 2566 ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
08 ธ.ค. 2565 58
กอจ.กระบี่ร่วมประชุมประจำเดือน กอม.อิหม่าม อ.อ่าวลึก
7 ธันวาคม 2565 กอจ.กระบี่ร่วมประชุมประจำเดือน กอม.อิหม่าม อ.อ่าวลึก ณ มัสยิดดารุสลาม(บ้านกลาง)
07 ธ.ค. 2565 22
ผอ.ธกส เยี่ยมสำนักงาน และมอบปฏิทินอิสลาม ปีฮิจเราะห์ 1444-1445
2 ธันวาคม 2565 นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบีี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ ให้การตัอนรับคณะผู้บริหารธนาคาร ธกส กระบี่ ผอ.ธนาคาร ธกส.จังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมมอบปฏิทิน อิสลาม ปีฮิจเราะห์ศักราช 1444-1445 แก่สำนักงานและเพื่อแจกจ่ายสัปปุรุษมัสยิดในจังหวัดกระบี่ต่อไป
02 ธ.ค. 2565 269
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324
จำนวนผู้เข้าชม: 569,769