MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กาญจนดิษฐ์ 14 570 1,297 1,302 2,599 1,297 1,302 27 37
ท่าชนะ 17 1,006 2,057 1,967 4,024 2,057 1,967 270 251
พุนพิน 3 74 151 161 312 151 161 0 0
เกาะพะงัน 1 33 44 50 94 44 50 0 0
เกาะสมุย 2 35 96 95 191 96 95 9 4
เมืองสุราษฎร์ธานี 4 149 385 326 711 385 326 15 13
ไชยา 11 587 1,298 1,371 2,669 1,298 1,371 11 17
รวม 52 2,454 5,328 5,272 10,600

กิจกรรม


ฝ่ายทะเบียนกอจ.สฎ.คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บเเละกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลฮิจเราะฮฺ
วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567 #สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี งานฝ่ายทะเบียน ฮัจยีดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนกอจ.สฎ.คัดเลือก คอเตบ และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลฮิจญเราะฮฺหมู่ที่5 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกดังนี้ 1-นายอับดุลลอฮ ร่าหมาน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 2-นายรุสดี วิชา กรรมการคัดเลือก 3-นายวิรัช โต๊ะหลาง เลขากอจ.สฎ/กรรมการคัดเลือกเริ่มประชุมเวลา13.15น.แนะนำระเบียบ คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ขั้นตอน วิธีการ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคอเตบ และกรรมการมัสยิด รวม2ท่านซึ่งการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอขอบคุณอีหม่ามระบิล จิรคาน คณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้ทำข้าวหมกแพะเลี้ยงคณะของเราالحمدلله حياك الله وجزاكم الله خيرا اللهم امين #ฝ่ายทะเบียนกอจสฎ #ฝ่ายงานเลขานุการฯ
12 ก.ค. 2567 2
ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำมัสยิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา สร้างความรู้ทักษะวิธีคิดในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดให้มีศักยภาพ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปปรับปรุงปฏิบัติได้อย่างมีประสิหริภาพ มีประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ต.ค. 2562 1,099

ประชาสัมพันธ์


03 เม.ย. 2561 2,742 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 194  หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-360944 / 082-8354404
จำนวนผู้เข้าชม: 265,356