กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายอัสนาวี มุคุระ

ประธานคณะกรรมการ 084-443-0203

นายสมเดช ขยันการ

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 091-730-1157

นายสุนทร สีหมุ่น

รองประธาน 081-956-9928

นายดลหล้า พยายาม

รองประธาน

นายฉลาด ดำดี

รองประธาน

นายก้าแมน ลูกเหล็ม

รองประธาน

นายม่าหนาบ ซื่อตรง

รองประธาน

ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง

รองประธาน

นายวิรัตน์ และเหล็ม

เลขานุการฯ

นายปรีชา พยายาม

กรรมการ ฝ่ายการศึกษา

นายวิรัช สีหมุ่น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ICT

นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ

ฝ่ายเผยแพร่ศาสนา

นายศักดิ์ชัย ภักดี

ฝ่ายกิจการฮัจย์

นายธัญญา เหล่ชาย

ฝ่ายกิจการฮัจย์

นายสมเกียรติ วะจิดี

ฝ่ายวิชาการ

นายว่าเหตุ มารยา

ฝ่ายกิจการฮาลาล

นายธนาศักดิ์ แดงหนำ

ผู้ช่วยกิจการฮาลาล

นายดนหร้อหมาน นัคคา

ฝ่ายยาเสพติด

นายฮาแซม เย็บปัก

ฝ่ายเผยแพร่ศาสนา

นายนพดล ใบบาว

ฝ่ายติดตามตรวจสอบ/ประเมิน

นายกอเดช ผิวดี

ฝ่ายซากาต

นายอดิสรณ์ เกกินะ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่

ฝ่ายต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก

ฝ่ายปฏิคม/อาคารสถานที่

นายสุขสันติ์ ไทรบุรี

กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ

นายอาลีม บ้านนบ

ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษ

นายเดช ช่างเรือ

ฝ่ายทะเบียน

นายอาสัน กิ่งเล็ก

ฝ่ายสตรีและเยาวชน

นายอดุลย์ ผิวดี

ฝ่ายสตรีและเยาวชน

นายบันลือ บวรศิริโสภนส์

ผู้ช่วยฝ่ายสตรีและเยาวชน

นางกรวิกา เครือทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อภิญญา กิ่งเล็ก

เจ้าหน้าที่ฮาลาล

นางสาวนงลักษณ์ โสเชื้อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพุ่ม ดำดี

แม่บ้าน1

นางนีย์ ดำหาย

แม่บ้าน2
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324
จำนวนผู้เข้าชม: 569,767