MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายอัสนาวี มุคุระ

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
นายดลหล้า พยายาม
รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ
นายม่าหนาบ ซื่อตรง
รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ
นายก้าแหมน ลูกเหล็ม
รองประธาน
นายก่อเดช ผิวดี
รองประธาน
ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง
รองประธาน
นายธัญญา เหล่ชาย
รองประธาน
นายวิรัตน์ และเล็ม
รองประธาน/กรรมการกลางฯ
นายอดิสรณ์ เกกินะ
เลขานุการฯ
นายวิรัช สีหมุ่น
นายทะเบียน /ประชาสัมพันธ์/ ICT
นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก
เหรัญญิก
นายนพดล ไบบาว
ฝ่ายการศึกษา
นายปรีชา พยายาม
ฝ่ายวิชาการ
นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่
ฝ่ายนิติการ
นายอ้าหลี พึ่งหล้า
ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์
นายว่าเหตุ มารยา
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอิสมาแอน ช่างเรือ
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นายทวีเกียรติ ใจดี
ฝ่ายต่างประเทศ
นายดะร่อหมาน กูลหมาด
ปฏิคม/อาคารสถานที่
นายศักดิ์ชัย ภักดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายอาแซม เย็บปักษ์
ฝ่ายเผยแพร่ศาสนา
นายสังวร หลูโป
ผู้ช่วยฝ่ายเผยแพร่ศาสนา
นายธนาศักดิ์ แดงหนำ
ผู้ช่วยฝ่ายฮาลาล
นายธีรพจน์ บุญชู
ผู้ช่วยฝ่ายสตรีและเยาวชน
นายอมรศักดิ์ ดำกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมพร มูลกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายปรีดา ทับโทน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอาสัน กิ่งเล็ก
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายร้อโสน ลูกเหล็ม
ผู้ช่วยฝ่ายซะกาตสังคมสงเคราะห์
นายเดช ช่างเรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย วงศ์แดง
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงาน
นางกรวิกา ปานบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอภิญญา เชื้อสมัน
เจ้าหน้าที่ฮาลาล
นางสาวนงลักษ์ โสเชื้อ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางณีย์ ดำหาย
แม่บ้าน1
นางพุ่ม ดำดี
แม่บ้าน 2
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 609,687