MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กันตัง 48 774 1,587 1,518 3,105 1,587 1,518 81 81
ปะเหลียน 54 2,672 5,143 5,067 10,210 5,143 5,067 1,228 1,239
ย่านตาขาว 18 35 62 67 129 62 67 5 3
สิเกา 12 94 258 236 494 258 236 1 0
หาดสำราญ 14 2 4 7 11 4 7 0 1
เมืองตรัง 6 62 166 133 299 166 133 20 24
รวม 152 3,639 7,220 7,028 14,248

กิจกรรม


ประชาสัมพันธ์


17 ก.ค. 2559 4,162 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ฝ่ายกิจการฮาลาลลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ สิเกา เมืองตรัง นาโยง เพื่อตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในโครงการของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม: 148,730