กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
เข้ารับอิสลาม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เมืองยะลา 121 8,465 7,122 15,587 8,465 7,122 264 241 16 22
เบตง 33 2,008 1,287 3,295 2,008 1,287 11 14 6 10
บันนังสตา 74 6,819 5,958 12,777 6,819 5,958 139 121 16 7
ธารโต 23 654 576 1,230 654 576 23 15 3 0
ยะหา 74 7,929 7,068 14,997 7,929 7,068 144 106 6 10
รามัน 137 12,284 11,308 23,592 12,284 11,308 380 318 14 16
กาบัง 23 2,373 2,212 4,585 2,373 2,212 42 32 4 7
กรงปินัง 38 3,128 2,936 6,064 3,128 2,936 50 35 3 1
รวม 523 43,660 38,467 82,127

กิจกรรม


โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์
โครงการอบรมระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๗ มกราคา ๒๕๖๐ นำโดย รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา อาจารย์ รุสดี บาเกาะ ๑ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนมัสยิด ๑.นายยูโซ๊ะ อาลี ๒. นาย มะ แวกาจิ ๓. นายอับดุลบาซิ หะมะ ๔. นายมะรอมลี มาปะ ๕. นายมูฮัมมัดอัสฮาร บือโต ๖. นายอิสมาแอล มูลัลลิม ๘. นายอดิศร ตะเปาะโต๊ะ วิทยากรโดย วิรัช ศรีมุล
17 ม.ค 2560 3,977
กอจ.ยะลามาอบรมที่กระบี่
วันที่17มกราคมที่ห้องประชุมที่มัสยิดกลาง จ.กระบี่ โดย
17 ม.ค 2560 3,479

ประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ
03 ก.ค. 2561 2,931 ครั้ง
ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 283,021