MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กะพ้อ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ปะนาเระ 1 1 1 0 1 1 0 0 0
ยะรัง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
เมืองปัตตานี 3 1 1 0 1 1 0 0 0
รวม 6 2 2 0 2

กิจกรรม


ประชาสัมพันธ์


no record found...
63 บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Tel.073-330-876
จำนวนผู้เข้าชม: 104,234