MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: พุนพิน

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าข้าม 1 2 2 0 2 2 0 0 0
ท่าสะท้อน 2 72 149 161 310 149 161 0 0
รวม 3 74 151 161 312 151 161 0 0
มัสยิดอัลนูรปากิสตาน
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: พุนพิน
มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: ท่าสะท้อน
อำเภอ/เขต: พุนพิน
ศาลามุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 015
ตำบล/แขวง: ท่าสะท้อน
อำเภอ/เขต: พุนพิน
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 194  หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-360944 / 082-8354404
จำนวนผู้เข้าชม: 265,425