MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เกาะสมุย

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
บ่อผุด 1 17 20 9 29 20 9 7 3
มะเร็ต 1 18 76 86 162 76 86 2 1
รวม 2 35 96 95 191 96 95 9 4
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 051
ตำบล/แขวง: บ่อผุด
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย
มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: มะเร็ต
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 194  หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-360944 / 082-8354404
จำนวนผู้เข้าชม: 265,429