MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กรูด 4 136 337 318 655 337 318 3 8
ท่าทองใหม่ 6 273 568 586 1,154 568 586 1 0
ท่าอุแท 1 11 32 39 71 32 39 0 0
ป่าร่อน 2 99 231 233 464 231 233 23 29
พลายวาส 1 51 129 126 255 129 126 0 0
รวม 14 570 1,297 1,302 2,599 1,297 1,302 27 37
ดารุตตั๊กวา
ทะเบียนเลขที่: 053
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 039
ตำบล/แขวง: ป่าร่อน
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดนูรุ้นอามาล
ทะเบียนเลขที่: 042
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดยาเมี๊ยะอ์
ทะเบียนเลขที่: 029
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดสิดรอตุลมุนตาฮา
ทะเบียนเลขที่: 045
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 030
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอันซอรุลลอฮ์
ทะเบียนเลขที่: 044
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอันวาริสซุนนะห์
ทะเบียนเลขที่: 041
ตำบล/แขวง: ป่าร่อน
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอับดุลซอมัดอัลมาส
ทะเบียนเลขที่: 046
ตำบล/แขวง: ท่าอุแท
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอัลฮาดี
ทะเบียนเลขที่: 035
ตำบล/แขวง: พลายวาส
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
มัสยิดอัสซาลามตุ้ลอัสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 038
ตำบล/แขวง: กรูด
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
อัลฮิจญเราะห์
ทะเบียนเลขที่: 054
ตำบล/แขวง: ท่าทองใหม่
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 194  หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-360944 / 082-8354404
จำนวนผู้เข้าชม: 265,422