MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ตลาด 1 35 68 51 119 68 51 0 0
บางกุ้ง 2 84 254 220 474 254 220 6 7
มะขามเตี้ย 1 30 63 55 118 63 55 9 6
รวม 4 149 385 326 711 385 326 15 13
มัสยิดเราฎอตุ้ลญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 047
ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี
อิกอมาตุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 020
ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 194  หมู่ที่ 2 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-360944 / 082-8354404
จำนวนผู้เข้าชม: 265,431