The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2565   132 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
06 ก.ค. 2565   138 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565   139 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565   153 ครั้ง
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2565   159 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2564   697 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2564   883 ครั้ง
แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิดบอ.1
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564   636 ครั้ง
แบบมอบหมายให้กอจ.ไปดำเนินการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564   913 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564   746 ครั้ง
แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564   727 ครั้ง
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
ดาวน์โหลด
18 ม.ค 2564   8,608 ครั้ง
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)
ดาวน์โหลด
18 ม.ค 2564   1,153 ครั้ง
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
ดาวน์โหลด
18 ม.ค 2564   1,517 ครั้ง
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   937 ครั้ง
แบบขอจัดตั้งกองทุนรากาต
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   901 ครั้ง
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   1,085 ครั้ง
บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   935 ครั้ง
แบบลาออกจากการเป็นสัปปุรษ
ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2562   1,154 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2559   1,598 ครั้ง
เอกสารประกอบการประเมินมัสยิดรอบ 2
ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2559   1,969 ครั้ง
แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2
ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2559   1,974 ครั้ง
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย