The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ประมวลภาพกิจกรรม

ฮาลาลกระบี่
22 ก.ค. 2563   54

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองกระบี่ 59 19,054 17,862 36,916
เขาพนม 2 326 305 631
เกาะลันตา 43 13,171 11,858 25,029
คลองท่อม 41 16,199 14,586 30,785
อ่าวลึก 31 7,888 7,323 15,211
ลำทับ 1 507 489 996
เหนือคลอง 37 11,730 10,980 22,710

รวม

214 68,875 63,403 132,278

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย