The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

นายอัสนาวี มุคุระ

นายสมเดช ขยันการ

นายสุนทร สีหมุ่น

นายดลหล้า พยายาม

นายฉลาด ดำดี

นายก้าแมน ลูกเหล็ม

นายม่าหนาบ ซื่อตรง

ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง

นายวิรัตน์ และเหล็ม

นายปรีชา พยายาม

นายวิรัช สีหมุ่น

นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ

นายศักดิ์ชัย ภักดี

นายธัญญา เหล่ชาย

นายสมเกียรติ วะจิดี

นายว่าเหตุ มารยา

นายธนาศักดิ์ แดงหนำ

นายดนหร้อหมาน นัคคา

นายฮาแซม เย็บปัก

นายนพดล ใบบาว

นายกอเดช ผิวดี

นายอดิสรณ์ เกกินะ

นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่

นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก

นายสุขสันติ์ ไทรบุรี

นายอาลีม บ้านนบ

นายเดช ช่างเรือ

นายอาสัน กิ่งเล็ก

นายอดุลย์ ผิวดี

นายบันลือ บวรศิริโสภนส์

นางกรวิกา เครือทอง

อภิญญา กิ่งเล็ก

นางสาวนงลักษณ์ โสเชื้อ

นางพุ่ม ดำดี

นางนีย์ ดำหาย