มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คูหา 8 0 0 0 0 0 0 0 0
จะแหน 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งพอ 12 0 0 0 0 0 0 0 0
ธารคีรี 7 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านโหนด 4 0 0 0 0 0 0 0 0
บาโหย 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สะบ้าย้อย 11 0 0 0 0 0 0 0 0
เขาแดง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
เปียน 7 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 59 0 0 0 0 0 0 0 0
กอหลำ
ทะเบียนเลขที่: 189
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
กียามุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 086
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
กูบะอุสมานอัฟฟาน(บ้านคลองน้อย)
ทะเบียนเลขที่: 391
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ควนหรันเหนือ
ทะเบียนเลขที่: 302
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ซาฟีนาตุลดีนียะห์
ทะเบียนเลขที่: 298
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุนนาอิน
ทะเบียนเลขที่: 247
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุ้นอาหมาน
ทะเบียนเลขที่: 237
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุลฟุรกอน
ทะเบียนเลขที่: 345
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุลอามาน (บ้านควนแร่)
ทะเบียนเลขที่: 344
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุลอามาน (บ้านใหม่)
ทะเบียนเลขที่: 366
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 234
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ทุ่งพอ ยามาอาตุลคอยรียะห์
ทะเบียนเลขที่: 083
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นะห์ลอตุลอิสลามียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 231
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นะห์เมาะลาแต
ทะเบียนเลขที่: 090
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 180
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุตตักวา (บ้านทุ่งตอ)
ทะเบียนเลขที่: 387
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลตักวา (บ้านควนรามู)
ทะเบียนเลขที่: 254
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 303
ตำบล/แขวง: บาโหย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลอิสลามมิยะร์
ทะเบียนเลขที่: 250
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลอิสลามิยะฮ์ (แกแดะ)
ทะเบียนเลขที่: 110
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลอิฮ์สาน
ทะเบียนเลขที่: 307
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลอีมาน (บ้านสวนแมะเร็ง)
ทะเบียนเลขที่: 370
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลฮาซานะฮ์ (บ้านตรือเบาะ)
ทะเบียนเลขที่: 380
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลฮีดายะห์บาโงบูติง
ทะเบียนเลขที่: 342
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 274
ตำบล/แขวง: เขาแดง
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลฮูดา (บ้านจามัง)
ทะเบียนเลขที่: 294
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลฮูดา (บ้านละโอน)
ทะเบียนเลขที่: 295
ตำบล/แขวง: บ้านโหนด
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
นูรุลฮูดา (บ้านลำไต)
ทะเบียนเลขที่: 365
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านกะเชะ
ทะเบียนเลขที่: 161
ตำบล/แขวง: บ้านโหนด
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านช่างนุ้ย
ทะเบียนเลขที่: 283
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านบาว
ทะเบียนเลขที่: 201
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านปลักไม้ไผ่
ทะเบียนเลขที่: 255
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านปายอจง
ทะเบียนเลขที่: 186
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านปายาสะหมุด
ทะเบียนเลขที่: 088
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านวังโอะ
ทะเบียนเลขที่: 087
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านสุโส๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 080
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านห้วยบอน
ทะเบียนเลขที่: 081
ตำบล/แขวง: บ้านโหนด
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านห้วยเต่า
ทะเบียนเลขที่: 310
ตำบล/แขวง: คูหา
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านหาดทราย
ทะเบียนเลขที่: 311
ตำบล/แขวง: ธารคีรี
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านเพ็งญา
ทะเบียนเลขที่: 187
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านแอและ
ทะเบียนเลขที่: 196
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านโคก
ทะเบียนเลขที่: 218
ตำบล/แขวง: บ้านโหนด
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านโมง
ทะเบียนเลขที่: 147
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บ้านโม๊ะหนี
ทะเบียนเลขที่: 085
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
บุกอาตุนนูร์
ทะเบียนเลขที่: 327
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ฟูตูฮูลอารีฟีน
ทะเบียนเลขที่: 350
ตำบล/แขวง: จะแหน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
มีพตาฮูดดีนยาเร๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 253
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
มูอาบาดาตีมะมุต
ทะเบียนเลขที่: 249
ตำบล/แขวง: ทุ่งพอ
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
มูเนาวรตูลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 304
ตำบล/แขวง: สะบ้าย้อย
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย
ยาบัลมารอการ์
ทะเบียนเลขที่: 183
ตำบล/แขวง: เปียน
อำเภอ/เขต: สะบ้าย้อย

352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 179,991