มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่

The Islamic Committee of Songkhla

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

หน้าหลัก คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายศักดิ์กรียา บิลแสละ

ประธานคณะกรรมการ

นายดนวาหะ เส็นหวัง

รองประธานคณะกรรมการ

นายเฉ็ม เหมมัน

รองประธานคณะกรรมการ

นายดนสุโกด ใหนเด

รองประธานคณะกรรมการ

นายอาสัน สะแลมัน

รองประธานคณะกรรมการ

นายอิสมะแอ อาหวัง

รองประธานคณะกรรมการ

ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม

เลขานุการ/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

กรรมการ

นายนฤชา พิชิตแสนยากร

กรรมการ

นายดอเลาะ ฮายีเจะเลาะ

กรรมการ

นายฝีอี เบ็ญก็เด็ม

กรรมการ

นายยุโสบ เส็นเส็ม

กรรมการ

นายรอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ

กรรมการ

นายสมาท เหตุหาก

กรรมการ

นายสมาน ดือราแม

กรรมการ

นายสมาแอ กะรุมอ

กรรมการ

นายบัญญัติ หมินเส็น

กรรมการ

นายอับดุลหาลีม ล่าเต๊ะ

กรรมการ

นายหลี สันเหล๊าะ

กรรมการ

นายโกศล ละเสม

กรรมการ

นายอะฝีอี กาเหย็ม

กรรมการ

นายดนคหนี หละตำ

กรรมการ

นายอับดนฮ่าหลีม หมัดปลอด

กรรมการ

นายอิสมาแอล หมินหวัง

กรรมการ

นายเชาวลิต พินธ์สุวรรณ

กรรมการ

นายฝีสอน เบ็ญดุสะ

กรรมการ

นายเจะมิ กำภู

กรรมการ

นายฮะสัน ดือรามะ

กรรมการ

นายอับดุลราซัค หมีนยะลา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายคอเบตร์ เหล็มหนู

กรรมการ
352 หมู่ 10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-305300  แฟกซ์ : 074-305301 มือถือ 084-7487195
จำนวนผู้เข้าชม: 181,875