MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ป่าบอน

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ทุ่งนารี 1 41 108 102 210 108 102 0 0
ป่าบอน 1 0 0 0 0 0 0 0 0
วังใหม่ 1 23 44 27 71 44 27 1 2
หนองธง 5 383 854 838 1,692 854 838 16 8
รวม 8 447 1,006 967 1,973 1,006 967 17 10
นูรุลญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 099
ตำบล/แขวง: หนองธง
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
มัสยิด นูรุดดีน (บ้านทุ่งนา)
ทะเบียนเลขที่: 081
ตำบล/แขวง: หนองธง
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
มัสยิด บ้านควนยูง
ทะเบียนเลขที่: 047
ตำบล/แขวง: วังใหม่
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
มัสยิด บ้านหนองธง
ทะเบียนเลขที่: 024
ตำบล/แขวง: หนองธง
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
มัสยิด บ้านเหมืองตะกั่ว
ทะเบียนเลขที่: 023
ตำบล/แขวง: หนองธง
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
มัสยิด ประจำจังหวัดพัทลุง
ทะเบียนเลขที่: 074
ตำบล/แขวง: ป่าบอน
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
มัสยิด อัลมุกนี (เขาจันทร์)
ทะเบียนเลขที่: 085
ตำบล/แขวง: หนองธง
อำเภอ/เขต: ป่าบอน
ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 106,755