MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

กอจ. พัทลุง คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

ดร.อะห์มัด อิสัน

ประธานคณะกรรมการ
นายสมัค หีมโตะเตะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นายฉัตรชัย หวัดแท่น
รองประธานกรรมการ 1
นายมุกตาด หมานระเด็น
รองประธานกรรมการ 2
นายหร้อหีม ชื่อดำ
รองประธานกรรมการ 3
นายยะมีล มุสิโก
รองประธานกรรมการ 4 ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล
นายวิสูตร ออสันตินุดสกุล
รองประธานกรรมการ 5
นายยุโส๊ะ ศิลาล่อง
รองประธานกรรมการ 6
นายหร้อเหม เพ็ชรหนู
รองประธานกรรมการ 7
นายนัฎฐพงศ์ สมจิตต์
เลขานุการ กรรมการอิสลาม
นายยะโกบ ดาราโชติ
กรรมการ
นายอับดุลฟารีด แขกพงศ์
กรรมการ
นายยุสุบ สาบวช
กรรมการ
นายวินิจ พลนุ้ย
กรรมการ
นายสุเมธ ดมเด็ม
กรรมการ
มูหำหมัด ติงโหยบ
กรรมการ
นายเหลก หมัดอาดัม
กรรมการ
นายสามารถ ชายเกตุ
กรรมการ
นายดลหมาน หีมเห็ม
กรรมการ
นายเจ๊ะหนุ หวันบวช
กรรมการ
นายหมู่ฮับ เอียดวงค์
กรรมการ
นายประหยัด โต๊ะขวัญ
กรรมการ
นายเฉม เหมพงค์
กรรมการ
นายหยามีน ติ้งโหยบ
กรรมการ
นายสุบหยาน ยีหรีม
กรรมการ
ม.6 ตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม: 106,752