MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Office of the Islamic Committee of Narathiwat Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
จะแนะ 44 0 0 0 0 0 0 0 0
ตากใบ 36 1 2 1 3 2 1 0 0
บาเจาะ 52 0 0 0 0 0 0 0 0
ยี่งอ 50 0 0 0 0 0 0 0 0
ระแงะ 88 0 0 0 0 0 0 0 0
รือเสาะ 86 0 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสาคร 49 0 0 0 0 0 0 0 0
สุคิริน 27 0 0 0 0 0 0 0 0
สุไหงปาดี 46 0 0 0 0 0 0 0 0
สุไหงโก-ลก 33 0 0 0 0 0 0 0 0
เจาะไอร้อง 36 0 0 0 0 0 0 0 0
เมืองนราธิวาส 72 0 0 0 0 0 0 0 0
แว้ง 50 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 669 1 2 1 3 2 1 0 0

รายชื่อมัสยิด

กะนั๊วะ
ทะเบียนเลขที่: 140
ตำบล/แขวง: กาลิซา
อำเภอ/เขต: ระแงะ
กะมุง
ทะเบียนเลขที่: 274
ตำบล/แขวง: ช้างเผือก
อำเภอ/เขต: จะแนะ
กะลูบี
ทะเบียนเลขที่: 302
ตำบล/แขวง: มาโมง
อำเภอ/เขต: สุคิริน
กาจอปอรี
ทะเบียนเลขที่: 077
ตำบล/แขวง: ลาโละ
อำเภอ/เขต: รือเสาะ
กามาลุลยากีน
ทะเบียนเลขที่: 628
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
กามาลูดดิน
ทะเบียนเลขที่: 089
ตำบล/แขวง: ยี่งอ
อำเภอ/เขต: ยี่งอ
การิลมาติลอุลยา
ทะเบียนเลขที่: 516
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
กาวะ
ทะเบียนเลขที่: 027
ตำบล/แขวง: กาวะ
อำเภอ/เขต: สุไหงปาดี
กาเยาะมาตี
ทะเบียนเลขที่: 021
ตำบล/แขวง: กาเยาะมาตี
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
กาโต๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 256
ตำบล/แขวง: รือเสาะออก
อำเภอ/เขต: รือเสาะ
กาโปงฮูมอ
ทะเบียนเลขที่: 092
ตำบล/แขวง: บางปอ
อำเภอ/เขต: เมืองนราธิวาส
กำปงตาโกะ
ทะเบียนเลขที่: 354
ตำบล/แขวง: บางนาค
อำเภอ/เขต: เมืองนราธิวาส
กำปงปาเระ
ทะเบียนเลขที่: 218
ตำบล/แขวง: มะรือโบตก
อำเภอ/เขต: ระแงะ
กำปงลาแล
ทะเบียนเลขที่: 055
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
กือดาบารู
ทะเบียนเลขที่: 054
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
กือบนซีเร๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 170
ตำบล/แขวง: โคกสะตอ
อำเภอ/เขต: รือเสาะ
กือแนะ
ทะเบียนเลขที่: 199
ตำบล/แขวง: กะลุวอ
อำเภอ/เขต: เมืองนราธิวาส
กือแลแมเราะ
ทะเบียนเลขที่: 286
ตำบล/แขวง: บาเระใต้
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
กูจริงละปะ
ทะเบียนเลขที่: 247
ตำบล/แขวง: เฉลิม
อำเภอ/เขต: ระแงะ
กูยิ
ทะเบียนเลขที่: 084
ตำบล/แขวง: ตะปอเยาะ
อำเภอ/เขต: ยี่งอ
กูวา
ทะเบียนเลขที่: 071
ตำบล/แขวง: แว้ง
อำเภอ/เขต: แว้ง
กูแบบองอ
ทะเบียนเลขที่: 336
ตำบล/แขวง: บางปอ
อำเภอ/เขต: เมืองนราธิวาส
กูแบปูยู
ทะเบียนเลขที่: 242
ตำบล/แขวง: มะรือโบออก
อำเภอ/เขต: เจาะไอร้อง
กูแบสาลอ
ทะเบียนเลขที่: 153
ตำบล/แขวง: กะลุวอ
อำเภอ/เขต: เมืองนราธิวาส
คอยบัร
ทะเบียนเลขที่: 485
ตำบล/แขวง: ซากอ
อำเภอ/เขต: ศรีสาคร
คอยรียะห์
ทะเบียนเลขที่: 340
ตำบล/แขวง: กะลุวอเหนือ
อำเภอ/เขต: เมืองนราธิวาส
คอยรียะห์
ทะเบียนเลขที่: 321
ตำบล/แขวง: ดุซงญอ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
คอยรียะห์
ทะเบียนเลขที่: 478
ตำบล/แขวง: เกียร์
อำเภอ/เขต: สุคิริน
คอยรียะห์
ทะเบียนเลขที่: 159
ตำบล/แขวง: ลุโบะบายะ
อำเภอ/เขต: ยี่งอ
คอลอแระ
ทะเบียนเลขที่: 216
ตำบล/แขวง: บาเระใต้
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
คอลีดีเยาะห์
ทะเบียนเลขที่: 063
ตำบล/แขวง: แว้ง
อำเภอ/เขต: แว้ง
ฆอยเรียะห์
ทะเบียนเลขที่: 259
ตำบล/แขวง: บาโงสะโต
อำเภอ/เขต: ระแงะ
ฆาโต๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 184
ตำบล/แขวง: บาเระเหนือ
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
จอมอง
ทะเบียนเลขที่: 217
ตำบล/แขวง: มะรือโบออก
อำเภอ/เขต: เจาะไอร้อง
จามาแกะ
ทะเบียนเลขที่: 068
ตำบล/แขวง: แม่ดง
อำเภอ/เขต: แว้ง
จาแบกาวะ
ทะเบียนเลขที่: 230
ตำบล/แขวง: กาวะ
อำเภอ/เขต: สุไหงปาดี
จือบอ
ทะเบียนเลขที่: 303
ตำบล/แขวง: ร่มไทร
อำเภอ/เขต: สุคิริน
จือเบาะ
ทะเบียนเลขที่: 181
ตำบล/แขวง: จอเบาะ
อำเภอ/เขต: ยี่งอ
จือแม
ทะเบียนเลขที่: 065
ตำบล/แขวง: แว้ง
อำเภอ/เขต: แว้ง
จูร์โว๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 129
ตำบล/แขวง: มะรือโบออก
อำเภอ/เขต: เจาะไอร้อง
ชะมูแว
ทะเบียนเลขที่: 012
ตำบล/แขวง: ปะลุกาสาเมาะ
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
ชูโว
ทะเบียนเลขที่: 009
ตำบล/แขวง: บาเระใต้
อำเภอ/เขต: บาเจาะ
ซอบารียะห์
ทะเบียนเลขที่: 239
ตำบล/แขวง: ลาโละ
อำเภอ/เขต: รือเสาะ
ซอลาตียะห์
ทะเบียนเลขที่: 398
ตำบล/แขวง: รือเสาะ
อำเภอ/เขต: รือเสาะ
ซอลาตุลเราะห์มะห์
ทะเบียนเลขที่: 476
ตำบล/แขวง: ฆอเลาะ
อำเภอ/เขต: แว้ง
ซอลาฮียะตุลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 324
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 603
ตำบล/แขวง: ซากอ
อำเภอ/เขต: ศรีสาคร
ซอลาฮูดดีน
ทะเบียนเลขที่: 562
ตำบล/แขวง: ช้างเผือก
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ซอลีฮีน
ทะเบียนเลขที่: 486
ตำบล/แขวง: บูกิต
อำเภอ/เขต: เจาะไอร้อง
ซอฮาบีย์อุมัรบินค็อบต็อบ
ทะเบียนเลขที่: 619
ตำบล/แขวง: จอเบาะ
อำเภอ/เขต: ยี่งอ

221 ม.10  ต.ลำภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร: 073-530-825
แฟกซ์: 073-530-828
จำนวนผู้เข้าชม: 193,878