MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Office of the Islamic Committee of Narathiwat Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ


มัสยิด อำเภอ/เขต: จะแนะ ตำบล/แขวง: จะแนะ

ซอลาฮียะตุลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 324
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ตัรบียาตุลตะลีมียะห์
ทะเบียนเลขที่: 474
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ตือกอ
ทะเบียนเลขที่: 272
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
นูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 449
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
บือรือแต
ทะเบียนเลขที่: 323
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
บือแนกาแย
ทะเบียนเลขที่: 250
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ปะยารอ
ทะเบียนเลขที่: 210
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
มานารุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 676
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ละหามัส
ทะเบียนเลขที่: 194
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
วาตอนี
ทะเบียนเลขที่: 133
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
วุสตอ
ทะเบียนเลขที่: 132
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
สะโก
ทะเบียนเลขที่: 273
ตำบล/แขวง: จะแนะ
อำเภอ/เขต: จะแนะ
221 ม.10  ต.ลำภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร: 073-530-825
แฟกซ์: 073-530-828
จำนวนผู้เข้าชม: 190,074