MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Office of the Islamic Committee of Narathiwat Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ปาเสมัส 12 0 0 0 0 0 0 0 0
ปูโยะ 9 0 0 0 0 0 0 0 0
มูโนะ 5 0 0 0 0 0 0 0 0
สุไหงโก-ลก 7 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 33 0 0 0 0 0 0 0 0
การิลมาติลอุลยา
ทะเบียนเลขที่: 516
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
กำปงลาแล
ทะเบียนเลขที่: 055
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
กือดาบารู
ทะเบียนเลขที่: 054
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
ดารุซาลัม
ทะเบียนเลขที่: 053
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
ดารุสสาลาม
ทะเบียนเลขที่: 544
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
ดารุสสาลาม
ทะเบียนเลขที่: 576
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นะฎอตุลอิสลาฮียะห์
ทะเบียนเลขที่: 147
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 530
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุลยาบาล
ทะเบียนเลขที่: 445
ตำบล/แขวง: มูโนะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 436
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุลอีบาดะห์
ทะเบียนเลขที่: 280
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุลอีมาน
ทะเบียนเลขที่: 615
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 666
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
นูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 456
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
ปากีสถาน
ทะเบียนเลขที่: 326
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
มุสตากีม
ทะเบียนเลขที่: 423
ตำบล/แขวง: มูโนะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อะห์มาดียะห์
ทะเบียนเลขที่: 051
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อะเราะเฮม
ทะเบียนเลขที่: 056
ตำบล/แขวง: มูโนะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 343
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัตตัรบียาตุดดีนียะห์
ทะเบียนเลขที่: 661
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัรรอห์มัน
ทะเบียนเลขที่: 599
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 052
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัลยุมอียะห์อัลฮาซานียะห์
ทะเบียนเลขที่: 464
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัลวุสตอ
ทะเบียนเลขที่: 642
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัลอามีน
ทะเบียนเลขที่: 440
ตำบล/แขวง: สุไหงโก-ลก
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัลอิกรอม
ทะเบียนเลขที่: 444
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อัลอิฮซาน
ทะเบียนเลขที่: 469
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อานยามิงอิงยะ
ทะเบียนเลขที่: 050
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อารอห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 172
ตำบล/แขวง: มูโนะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อิสละ
ทะเบียนเลขที่: 057
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
อิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 257
ตำบล/แขวง: มูโนะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
ฮีดายาตุลฎีนียะห์
ทะเบียนเลขที่: 279
ตำบล/แขวง: ปาเสมัส
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
โต๊ะเวาะ(วาตอนียะห์)
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: ปูโยะ
อำเภอ/เขต: สุไหงโก-ลก
221 ม.10  ต.ลำภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร: 073-530-825
แฟกซ์: 073-530-828
จำนวนผู้เข้าชม: 193,964