MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ กิจกรรม

กิจกรรม

รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางดุก
รียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามฝ่ายไอซีที รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บ้านบางดุก 25 คน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (วิรัช สีหมุ่น) รายงาน
07 ก.ย. 2562 218
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2562
1 เมษายน 2562 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ มีคณะกรรมการอิสลามเข้าร่วม 1 นายอัสนาวี มุคุระ 2 นายวิรัตน์ และเล็ม 3 นายสมเดช ขยันการ 4 นายกาแมน ลูกเหล็ม 5 นายเดช ขยันการ 6 นายดลหล้า พยายาม 7 นายปรีชา พยายาม 8 นายสมเกียรติ วะจิดี 9 นายอดุลย์ ผิวดี 10 นายอาลีม บ้านนบ 11 นายธัญญา เหล่ชาย 12 นายธนาศักดิ์ แดงหนำ 13 นายสุขสันต์ ไทรบุรี 14 นายวิรัช สีหมุ่น 15 นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่ 17 นายอาแซม เย็บปัก 18 นายย่าสาด หวังผล 19 นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก 20 นายบรรลือ บวรศิริโสภนณ์ 21 นายก่อเดช ผิวดี 22 ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง 23 นายเดช ช่างเรือ
01 เม.ย. 2562 862
ร่วมงานเมาว์ลิดกลางห้วยน้ำขาว
29 มีนาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลางตำบลห้วยน้ำขาว ประจำปี 2562 ครั้งที่13 มีคณะกรรมการอิสลามร่วม นายก่อเดช ผิวดี นายวิรัช สีหมุ่น นายวาเหตุ มารยา นายกาแมน ลูกเหล็ม ในระหว่างฝวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 รวม 3 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลห้วยน้ำขาว ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญ เพราะเป็นการเผยแพร่จริยวัตรของท่านศาสดามูหัมหมัด (ซล)และยังสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องชาวตำบลห้วยน้ำขาว การส่งเสริมในเรื่องศาสนา ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบริบทของอิสลามแห่งแท้จริง โดยได้ผลักดันกิจกรรมต่างๆทั้งกำลังพล และงบประมาณ การจัดงานครั้งนี้ กำนันวินัย ผิวดำ เป็นประธานจัดงาน
29 มี.ค. 2562 658
จัดเวธีเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่มัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด อ คลองท่อม จ กระบี่ วัฒธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำทับ จัดเวธีเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ภายใต้คำว่า บรม ‘บ้าน โรงเรียน มัสยิด ‘ โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย เพื่อให้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ เป็นกติกาของชุมชน เพื่อการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกคนในชุมชน มีคุณธรรม มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา มีผู้เข้าร่วม 200 คน
29 ม.ค 2562 1,150
รับคณะวัฒนธรรม ตรัง
26 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ เวลา 13:00 น นายสุนทร สีหมุ่น กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะครูนักเรียนจากจังหวัดตรัง จำนวน10 โรงเรียน 100 คน ในโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย จังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเยาวชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละศาสนา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
27 ม.ค 2562 1,245
ร่วมงานรวมพลังน้ำใจไหลริน
23 มกราคม 2562 ร่วมงาน รวมพลังน้ำใจไหลรินมัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน ณ สนามหาดสาธารณะหาดคลองโตบ อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อหารายได้ในการจัดการเรียน การสอนให้กับครูสอนมัฆตับ คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษร่วมเป็นเจ้าภาพ กำนันอาสัน เกื้อชาติ ประธานจัดงาน ผู้ใหญ่สนิท ลู่เด็นบุตร รองประธานจัดงาน ประธาน กอจ กระบี่ อัสนาวี มุคุระ ประธานเปิดงานในพิธี มีกรรมการอิสลามกระบี่ร่วม นายม่าหนาบ ซื่อตรง รอง กอจ นายศราวุฒิ แข็งแรง รอง กอจ นายอาสัน กิ่งเล็ก กอจ นายอดุลย์ ผิวดี กอจ นายฉิม ทับทอง กอจ นายย่าสาด หวังผล กอจ นายบรรลือ บวรศิริโสภนส์ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ
23 ม.ค 2562 731
ร่วมงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 49 ลันตา
1 มกราคม 2562 ที่ สนามสาธารณะศูนย์การท่องเที่ยวพระแอะ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา ร่วมงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ในพระบรมราชูปถัมส์ หน่วยสอบที่ 49 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธานเปิดงาน กำนันสันต์ เกื้อชาติ ประธานจัดงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมงาน นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น นายก้า แหมน ลูกเหล็ม นายดลหล้า พยายามนายศักดิ์ชัย ภักดี นายอาแซม เย็บปักษ์ นายฉิม ทับทอง นายย่าสาด หวังผล นายอดุลย์ ผิวดี นายอ้าเหล็ม บ้านนพ นายวิรัช สีหมุ่น นายธัญญา เหล่ชาย นายก่อเดช ผิวดี นายอาสัน กิ่งเล็ก ร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆของหน่วยสอบที่ 49 มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรคุรุสัมพันธ์ฯ ชั้นกลาง จำนวน 50คนโดยมีนายสุนทร สีหมุ่น ในฐานะประธานเขตการศึกษาที่ 7 ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่
01 ม.ค 2562 742
ร่วมงานรำลึกสึนามิ 14 ปี
จังหวัดกระบี่จัดงานรำลึกสึนามิ ครบรอบ 14 ปี บนเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ประกอบพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา ครั้งนั้น มีผู้เสียชีวิตกว่า 700 คน สูญหาย กว่า 500 คน เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 26 ธ.ค. 61ที่บริเวณปติมากรรมปลาใบ ริมเขื่อนเกาะพีพี หมู่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ญาติผู้เสียชีวิต ประชาชน นักท่องเที่ยว ทยอยเข้าร่วมงาน รำลึก สึนามิ ครบรอบ 14 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นำภาพถ่ายของผู้เสียชีวิต และผู้สูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มเกาะพีพีมาจัดแสดงภายในงาน ที่บริเวณ ลานปติมากรรม ปลาใบ เกาะพีพี มีญาติผู้เสียชีวิต และนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 500 คน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน วางดอกไม้เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิต ตลอดจนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมวางดอกไม้ นักประดาน้ำจะนำพวงมาลัยโลหะ ไปวางที่อนุสรณ์สถานใต้น้ำบริเวณอ่าวหน้าเกาะพีพี ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ อ่านสารนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้อาลัย การวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน สึนามิใต้น้ำ ที่บริเวณหน้าอ่าวต้นไทย เกาะพีพี ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร โดยจ.กระบี่ มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กว่า 722 คน สูญหาย587 คน นายสมควร กล่าวว่า การจัดงานวันรำลึกสึนามิ ครบรอบ 14 ปี ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีความรักและความอาลัยต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ โดยไม่เลือกชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา ที่ได้ร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ และนำมาเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ
26 ธ.ค. 2561 856

... ...
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 609,688