มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

สัมมนา” สำนักความคิดเกี่ยวกับอิสลามศึกษาระหว่างประเทศ” ( IIIT/ The Institution of Islamic Thought)
27 ก.ย.2562 เวลา 14:00-15:00 น. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ. กระบี่ ได้รับเชิญ จาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จว. กระบี่ ให้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป นโยบาย จว. กระบี่ ( WELCOMING REMARKS AND BRIEF IN MAJOR KRABI POLICIES ) ในการสัมมนา” สำนักความคิดเกี่ยวกับอิสลามศึกษาระหว่างประเทศ” ( IIIT/ The Institution of Islamic Thought) ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย รวบรวมสำนักคิดเกี่ยวกับอิสลาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย การพัฒนาการศึกษาตามแนวทางอิสลาม สังคมวิถิอิสลาม ส่งเสริมงานวิจัย การเรียนการสอน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกล่าวต้อนรับ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสำนักนี้คือ Professor Dr. Omar Hasan K HASULE แพทย์มุสลิมชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก MEDICAL SCHOOL , HAVARD UNIVERSITY และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ ในปี 1981 ที่เมือง Hernden รัฐ เวอจิเนียร์ ชานกรุงวอชิงตัน ประเทศ USA ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ในโอกาสนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ /ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ กล่าวต้อนรับในนามผู้นำศาสนาอิสลาม -ผู้ร่วมสัมมนาเดินทางมาถึง รับประทานอาหารเที่ยง และละหมาด ยุมอัต( ละหมาดวันศุกร์) -วาระที่ 1 : พิธิเปิด Prof.Dr.Fauzzan Noordin ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ สรุปโดย Prof. Dr Omar H.Kasule -วาระที่ 2 การบูรณาการความรู้ในประเด็นต่าง เกี่ยวกับอิสลามศึกษา โดยมีผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน จากประเทศมาเลเซีย ฟิลิบปินส์ เมียนมาร์ ซาอุดิอารเบีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ณ FRONT BAY RESORT HOTEL
27 ก.ย. 2562 307
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการใช้ชีวิติอย่างมีความสุข
เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ภายใต้การบริหารของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 27 กันยายน 2562 นำโดยนายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ นานวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามกระบี่ เป็นผู้บรรยายให้ความรุ้กับผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำจังหวัดกระบี่ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการใช้ชีวิติอย่างมีความสุข ของผู้ต้องขังมุสลิมตามวิถีอิสลาม จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 24 พค.- 25 ตุลาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่ พร้อมกับมอบหนังสือหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดยสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายมาเหร็น ทับโทน ดร.ประทีป ทับโทน และตัวแทนสมาคมสตรีมุสสลิม นางวิลัยรัตน์ มุคุระ นางมารียา จันมนี นางนัฐพร เหล่ชาย นางกอดียะ บุตรหลำ นางค้อตีเย๊าะ ทำศรี เสร็จสิ้นภาระกิจ เวลา 11:30 น. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อทราบ
27 ก.ย. 2562 357
ประธาน กอจ กระบี่ พบรองผูว่าราชการจังหวัดกระบี่
25 กันยายน 2562 เวลา 10:30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ ประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ นายดนหล้า พยายาม รองประธานกรรมการอิสลาม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขาการนุการ นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย เลขามูลนิธิมุสลิมสามัคคีกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ฝ่ายไอซีที พบนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ และปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม แนวทางการบริหารงานของมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่
25 ก.ย. 2562 298
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประชุมกลุ่มสาระอิสลามศึกษาอกชนสอนศานาอิสลาม
วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา นำโดย นายสุนทร สีหมุ่น ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามงานแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จัดประชุมเรื่องการวางระเบียบการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบทำนองเสนาะของโรงเรียนเอกชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดสู่งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกอบสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจกรรมการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานแบบทำทองเสนาะ จึงนำระเบียบการทดสอบฯของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยมากำหนดเป็นระเบียบต่อไป วิรัช สีหมุ่น รายงาน
24 ก.ย. 2562 624
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ครั้งที่ 9/2562
ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ชั่วคราว) การประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมาและติดตามโครงการต่างต่างที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โครงการฮาลาลมูเก็ม รายงานสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาฮาลาล รายงานผลของการทำงานของที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการ รายงานการปฏิบัติงานการสุ่มตรวจประจำเดือน การจัดงานโครงการฮาลาลเกอรูบี ครั้งที่ 4 โครงการเชพฮาลาล และโครงการสัมมนากองทุนซากาต เรื่องเสนอเพื่อพิจจารณาสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานฮาลาล มี เบทาโกรช้อปอ่าวนาง กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมุฮซิน โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท โรงแรมเดอะตะมะโฮเต็ล พิจราณาแต่งตั้งที่ปรึกษา เบทาโกรช้อพอ่าวนาง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานที่ประชุม นายวิรัตน์ และเล็ม นายวาเหตุ มารยา นายม่าหนาบ ซื่อตรง นายสมเดช ขยันการ นายเดช ช่างเรือ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายย่าสาด หวังผล นายสรรเสริญ กกใกญ่ นายอาสัน กิ่งเล็ก นายปรีชา พยายาม นายอดุลย์ ผิวดี นายสุขสันติ์ ไทรบุรี นายธนาศักดิ์ แดงหนำ นายดลหล้า พยายาม นายอาลีม บ้านนบ นายธัญญาเหล่ชาย นายสุนทร สีหมุ่น นายก่อเดช ผิวดี นายบันลือ บวรศิริโสภณส์และ นายวิรัช สีหมุ่น ปิดประชุม 12.30 น.วิรัช สีหมุ่น รายงาน
22 ก.ย. 2562 357
เปิดช้อบฮาลาลเบทาโกร อ่าวนาง
เปิดช้อบฮาลาลเบทาโกร อ่าวนาง 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพิธี เปิดช้อพฮาลาลเบทาโกร อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่อ่าวนางและพื้นที่ใกล้เคียงที่จะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพดี สด สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และผ่านการผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อความสะดวกสบาย ราคาประหยัด ในพิธีเปิดประกอบด้วย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ ประธานเปิด นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการกอจ. นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลาม นายดะหร่อหมาน กุลหมาด ประธานชมรมอิหม่ามเมือง และผู้ประกอบการประขาชนทั่วไป (วิรัช สีหมุ่น รายงาน)
18 ก.ย. 2562 360
รองประธานบรรยายที่ รร ดอกเตอร 1
เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ภายใต้การบริหารของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 15 กันยายน 2562 ได้รับมอบหมายให้นายสุนทร สีหมุ่นรองประธานกรรมการอิสลามกระบี่ ที่โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วย จัดประชุมผู้ปกครองปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศรับรองวิชาการเรียนวิชา การพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการอิสลาม (Halal Nursing Program)โดย ท่านอาจารย์ สุนทร สีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 58 คน
15 ก.ย. 2562 390
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจภาคชุมชนตามแนวทางอิสลาม
เรียนผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น.ที่สหกรณ์อิสลามอิฟนูอัฟฟานจำกัด ปัตตานี นายวิรัช สีหมุ่น กอจกระบี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายปรีชา พยายามฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิการ โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจภาคชุมชนตามแนวทางอิสลาม ในฐานะคณะทำงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจภาคชุมชนตามแนวทางอิสลาม(กสศอ)คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนมุสลิมเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีอัตลักษณ์และวิถีการปฏิบัติที่แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวิถีการปฏิบัตที่เน้นนำหลักศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและด้านอื่นๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แม้ว่าชุมชนมุสลิมได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่ยังมีอีกหลายชุมชนยังขาดการน้อมนำหลักการรูปแบบอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ดังนั้นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา สุขภาพ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านรวมทั้งปัญหายาเสพติด จึงยังให้เห็นในสังคมมุสลิมนอกจากนั้นแล้วชุมชนโดยทั่วไป ยังขาดองค์ความรู้ ขาดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประชาชนขาดการประสานประโยชน์และขาดภาวะการนำที่ดีเป็นต้น โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจภาคชุมชนตามแนวทางอิสลาม จัดโดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและเศรษฐกิจภาคชุมชนอิสลาม(กสศอ) จึงรายงานมาเพื่อทราบ วิรัช สีหมุ่น(รายงาน)
14 ก.ย. 2562 176
ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสามประเทศ
13 กันยายน 2562 ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม IMT-GT ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเชีย ไทย ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุม IMT-GT ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ณ จังหวัดกระบี่ โดยวันนี้เป็นการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง IMT-GT ได้ให้ความสำคัญกับผู้นำ และผู้บริหารท้องถิ่น เพราะถือว่าเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยมีมุขมนตรี ผู้นำรัฐของมาเลเซีย อินโดนีเซีย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้แทนเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB และเจ้าหน้าที่อาวุธโสจากทั้ง 3 ประเทศเข้าร่วม สำหรับการประชุมในวันนี้ พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอโครงการเมืองสีเขียว Krabi go green ที่จะทำให้จังหวัดกระบี่กลายเป็นจังหวัดสีเขียว นำไปสู่การขยายผล Andaman go green ภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ และการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยมีต้นแบบจากเมืองมะละกา ของประเทศมาเลเซีย และเมืองเมดาน ของประเทศอินโดนีเซีย ตามแผนงานของ IMT-GT นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาท่าเรือคุณภาพ รองรับ Cruise Business หรือ ธุรกิจเรือสำราญ ที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นเดียวกับหัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซียที่กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสามประเทศ จะช่วยพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองสีเขียว ซึ่งเป็นการฟื้นฟูผลกระทบจากภาคธุรกิจ โดยมองว่าหากเร่งพัฒนาในเรื่องนี้ จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และไทยได้ ด้านหัวหน้าคณะฝ่ายอินโดนีเซีย มองว่าความร่วมมือของ IMT-GT จะช่วยแก้ไขปัญหาการคุกคามราคาที่ตกต่ำของสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อยกระดับราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าภาคการเกษตรให้สามารถต่อรองกับตลาดและมีความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพูดถึงการเพิ่มแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเชื่อมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส มาเชื่อมโยงกับรัฐเประ และรัฐกลันตันของมาเลเซีย ทั้งนี้แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 จะส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบ หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก ไปเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผ่านทางพื้นที่ East Coast Economic Region (ECER) และเชื่อมโยงต่อไปยังอินโดนีเซีย นั่นหมายความว่าทั้งสามประเทศ ต้องเร่งดำเนินโครงการเพื่อการเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity Projects: PCPs) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ทั้งโครงการก่อสร้างพัฒนา ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากร และการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการพัฒนาทั้งหมดจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการขนส่งและการค้า เพื่อสร้างเข้มแข็งให้แก่ 3 ประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเชีย และไทย ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)
13 ก.ย. 2562 251
ร่วมประชุมประจำเดือนอิหม่าม ค่อเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่
เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ มัสยิดกลางกระบี่ เวลา 09:00 น. นายสุนทร สีหมุ่น กอจ กระบี่ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลาง นายเจะอาหลี คมขำ กอจ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ นายดะหร่อหมาน กูลหมาด ประธานชมรมอิหม่ามค่อเต็บบิหลั่นเมืองกระบี่ นายคมสัน บินละโสย ผู้แทนกรมการปกครอง ร่วมประชุมประจำเดือนอิหม่าม ค่อเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ ร่วมประเด็นชี้แจงติดตาม ฮาลาลมูเก็ม เงินบริจาค 20 บาท การบริหารจัดการกับผู้นำศาสนากับยุคปัจจุบันจึงเรียนมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) รายงาน
10 ก.ย. 2562 178
ทำความสะอาดของช้อฟ เบทาโกรอ่าวนาง ตามหลักศาสนบัญญัติ
เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ ช้อฟบีทาโกร อ่าวนาง กระบี่ เวลา 09:00 น. นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ฝ่ายฮาลาล นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจกระบี่ ฝ่ายฮาลาล กำกับดูแลการทำความสะอาดของช้อฟ บีทาโกร ตามหลักศาสนบัญญัติ เพื่อยกระดับเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล ช้อฟบีทาโกร สาขาอ่าวนาง เดิมทีได้มีการจำหน่ายผลิตภันฑ์ประเภทอาหารแช่แข็ง เช่นเป็ด ไก่ ไข่ เนื้อ ลูกชิ้น และส่วนของผลิตภัณฑ์ประกอบในการปรุงอาหาร บัดนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการ จึงจัดให้มีการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) รายงาน
08 ก.ย. 2562 308
รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางดุก
รียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามฝ่ายไอซีที รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บ้านบางดุก 25 คน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (วิรัช สีหมุ่น) รายงาน
07 ก.ย. 2562 156
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2562
1 เมษายน 2562 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ มีคณะกรรมการอิสลามเข้าร่วม 1 นายอัสนาวี มุคุระ 2 นายวิรัตน์ และเล็ม 3 นายสมเดช ขยันการ 4 นายกาแมน ลูกเหล็ม 5 นายเดช ขยันการ 6 นายดลหล้า พยายาม 7 นายปรีชา พยายาม 8 นายสมเกียรติ วะจิดี 9 นายอดุลย์ ผิวดี 10 นายอาลีม บ้านนบ 11 นายธัญญา เหล่ชาย 12 นายธนาศักดิ์ แดงหนำ 13 นายสุขสันต์ ไทรบุรี 14 นายวิรัช สีหมุ่น 15 นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่ 17 นายอาแซม เย็บปัก 18 นายย่าสาด หวังผล 19 นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก 20 นายบรรลือ บวรศิริโสภนณ์ 21 นายก่อเดช ผิวดี 22 ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง 23 นายเดช ช่างเรือ
01 เม.ย. 2562 782
ร่วมงานเมาว์ลิดกลางห้วยน้ำขาว
29 มีนาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลางตำบลห้วยน้ำขาว ประจำปี 2562 ครั้งที่13 มีคณะกรรมการอิสลามร่วม นายก่อเดช ผิวดี นายวิรัช สีหมุ่น นายวาเหตุ มารยา นายกาแมน ลูกเหล็ม ในระหว่างฝวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 รวม 3 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลห้วยน้ำขาว ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญ เพราะเป็นการเผยแพร่จริยวัตรของท่านศาสดามูหัมหมัด (ซล)และยังสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องชาวตำบลห้วยน้ำขาว การส่งเสริมในเรื่องศาสนา ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบริบทของอิสลามแห่งแท้จริง โดยได้ผลักดันกิจกรรมต่างๆทั้งกำลังพล และงบประมาณ การจัดงานครั้งนี้ กำนันวินัย ผิวดำ เป็นประธานจัดงาน
29 มี.ค. 2562 595
จัดเวธีเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่มัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด อ คลองท่อม จ กระบี่ วัฒธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำทับ จัดเวธีเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ภายใต้คำว่า บรม ‘บ้าน โรงเรียน มัสยิด ‘ โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย เพื่อให้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ เป็นกติกาของชุมชน เพื่อการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกคนในชุมชน มีคุณธรรม มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา มีผู้เข้าร่วม 200 คน
29 ม.ค 2562 1,084
รับคณะวัฒนธรรม ตรัง
26 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ เวลา 13:00 น นายสุนทร สีหมุ่น กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะครูนักเรียนจากจังหวัดตรัง จำนวน10 โรงเรียน 100 คน ในโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย จังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเยาวชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละศาสนา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
27 ม.ค 2562 1,177
ร่วมงานรวมพลังน้ำใจไหลริน
23 มกราคม 2562 ร่วมงาน รวมพลังน้ำใจไหลรินมัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน ณ สนามหาดสาธารณะหาดคลองโตบ อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อหารายได้ในการจัดการเรียน การสอนให้กับครูสอนมัฆตับ คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษร่วมเป็นเจ้าภาพ กำนันอาสัน เกื้อชาติ ประธานจัดงาน ผู้ใหญ่สนิท ลู่เด็นบุตร รองประธานจัดงาน ประธาน กอจ กระบี่ อัสนาวี มุคุระ ประธานเปิดงานในพิธี มีกรรมการอิสลามกระบี่ร่วม นายม่าหนาบ ซื่อตรง รอง กอจ นายศราวุฒิ แข็งแรง รอง กอจ นายอาสัน กิ่งเล็ก กอจ นายอดุลย์ ผิวดี กอจ นายฉิม ทับทอง กอจ นายย่าสาด หวังผล กอจ นายบรรลือ บวรศิริโสภนส์ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ
23 ม.ค 2562 663
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,967