มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมอนุกรรมการสตรีมุสลิมเขาคราม
ประชุมอนุคณะกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น ที่อาคารประชุมมัสยิดบ้านทุ่ง ต เขาคราม อ เมือง จ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขานุการ กอจ กระบี่ ร่วมกับสมาคมสตรีมุสลิม โดย นางวลัยรัตน์ มุคุระ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ ประชุมอนุกรรมการสตรีมุสลิมประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม จำนวน 8มัสยิด มัสยิดละ 15 คน จำนวน 120 คน เพื่อจัดทำแผนงานการดำเนินงาน ตามโครงการชุมชนคุณธรรม และทำความเข้าใจในบทบาทของ มุสลีมะ ประจำมัสยิด ตามกรอบงานโครงสร้าง
10 ส.ค. 2563 713
อบรมครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชนจังหวัดกระบี่
ร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดการอบรม 8-9 สิงหาคม 2563 ที่มัสยิดกลางกระบี่ กิจกรรมเทคนิคการเรียนการสอน วิชาอิสลามศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) พิธีเปิดโดย อัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ดำเนินงานโดย...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ #สอนอย่างไรให้ทันสมัยน่าเรียน# โดย คุณสุนทร มาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ มีครูสอนศาสนาอิสลาม เข้าร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ จำนวน 51 คน
09 ส.ค. 2563 684
การประชุมหารือขับเคลื่อนงานฮาลาลของจังหวัดกระบี่ ( POLICY IMPLEMENTATION OF KRABI HALAL )
3 สิงหาคม2563 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ เปิดประชุมหารือ คณะกรรมการที่ปรึกษาฮาลาล เพื่อพิจารณา แนวทางการผลักดัน ร่าง แผนแม่บทเกี่ยวกับกิจการฮาลาล ของฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พศ 2563 ไปสู่การปฎิปัติ การขับเคลื่อนงานฮาลาลของจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ร่วมหารือได้แก่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. และ กอจ. เช่น นายสุนทร สีหมุ่น นายวิรัช สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ. และ นายว่าเหตุ มารยา กอจ. และผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาล เช่น ร.ต.สินชัย แท่นแก้ว ประธานศูนย์ยุทธศาสตร์ฮาลาล นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอยกูจิ นายธนบดี ศิริเรือง นายพงษ์อุดม จันทร์ทอง และ ดร.อาแซ สะยะคะ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ สรุปและเสนอแนะว่า halal เป็น major policy ของ จว. brand of halal ของ กระบี่ ค่อนข้าง well known และเป็นที่รู้จักของ ASEAN แต่การ carry out and action ขาดทิศทางที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ มอง halal แคบเพียง food supply certified ขาด strategic actions , program and budget ขาด networks of partner ไม่มี priority เน้นแต่ training and orientation รับรู้กันในส่วนยอดบน ขาด halal community กระบี่เน้น green tourism, friendly and green tourism ดังนั้น halal จึงควรเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคศาสนาร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้ง food , services, leadership , awareness communities , hotel , way of life หรือ halal tourism เป็นต้น
03 ส.ค. 2563 929
ประชุม มาตรการ COVID -19 ระหว่างภาครัฐ กับองค์กรทางศาสนาอิสลาม ใน จว.กระบี่
27 มี.ค.2563 เวลา 10:00 น. ผลการประชุม มาตรการ COVID -19 ระหว่างภาครัฐ กับองค์กรทางศาสนาอิสลาม ใน จว.กระบี่ วันนี้ พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ( กอจ.กระบี่) พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ กอจ กระบี่ ร่วมประชุม แสวงหาแนวทางและมาตรการในการต่อสู้กับการระบาด ของ COVID -19 ระหว่างจังหวัดกระบี่ กับภาคองค์ศาสนาอิสลาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผวจ.กระบี่ ได้แจ้งสถานการณ์ทั่วไป ของ COVID-19 สถานะ แนวโน้ม มาตรการและแนวทางของ จว.กระบี่ ในการจำกัดวงการระบาด การควบคุม CONFIRMED CASED , ความปลอดภัย วินัย และความรับผิดชอบของชาวกระบี่ ขอความร่วมมือเรื่อง HOME QUARANTINE , SELF-ISOLATION การปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด จำนวน 4 ฉบับ การบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน ความเขื่อมั่นของประชาชน และขอความร่วมมือให้ถือปฎิบัติตามคำสั่งห้ามละหมาดวันศุกร์ และละหมาดเป็นกมู่คณะอื่นๆ ในมัสยิด 2.นายสมควร ขันเงิน กำชับให้ นายอำเภอ กอจ.กำนัน ผญบ.ถือปฏิบัติตามคำสั่งห้ามละหมาดภายในมัสยิด การทำความเข้าใจกับมวลชน มาตรการห้ามเรื่อง ดาวะฮ์ การจัดโยร์ มัรกัส การชุมนุมทางศาสนาทุกรูปแบบ อำนาจหน้าที่ของ จพง.ควบคุมโรค พนักงานเจ้าหน้าที่ และแสดงให้เห็นตัวเลขที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว ของ POSITIVE COVID-19 ภาคใต้ เกิดจากการขุมนุมและกิจกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 3. นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน ชี้แจงเรื่องโรค COVID -19 การติดเชื้อ การแพร่เชื้อ ระบาดวิทยา ของ OUTBREAK ,EPIDEMIC , PANDEMIC และการตาย เปรียบเทียบกับโรคระบาดสมัยก่อน เช่น BIRD FLU , SPANISH FLU และ SARS สถานะของ COVID-19 ของประเทศ แสดง GRAPHIC CHART ของแนวโน้ม ที่อาจพิ่มขึ้นในอนาคต และของกระบี่ ระบาดวิทยา และแนวทางหยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว เดินทาง , LOCK DOWN ,SOCIAL DISTANCING , STAY HOME , HOME QUARANTINE และ SELF -ISOLATION เป็นค้น 4. ประธาน กอจ.กระบี่ รายงานการให้ความร่วมมือของมัสยิด การปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักจุฬาราชมนตรี และ จว.กระบี่ การทำความเจ้าใจกับมัสยิด การสร้างความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารกับขุมชนมุสลิม ในการปฏิบัติตัวเอง และคำสั่งห้ามละหมาดภายในมัสยิด เป็นต้น 5. หน.กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ชี้แจงเรื่อง ลักษณะการระบาดของ COVID-19 , SYMTOMPS , การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ น้ำยาชนิดต่างๆ การติดเชื้อ และแพร่เชื้อ และแนวทางทำความสะอาดมัสยิด เป็นค้น ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
27 มี.ค. 2563 698
เปิดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ภูเก็ต
ณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม” 13-14 มี.ค.นี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “งานย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม” โดยมี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต นายชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.จุฬาราชมนตรี ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเก็ต คณะกรรมการอิสลามในฝั่งอันดามัน สมาคมสตรีอิลสามอันดามัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชาวมุสลิมในภูเก็ตให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 นี้ จำนวน 1.5 ล้านบาท ผ่านทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมถึงเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆ ด้านศาสนาอิสลามอีกหลายโครงการ ด้าน ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นสตรีอิสลามที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามขึ้นมา โดยเฉพาะในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน โดยภายในงานจะมีทางอาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.จุฬาราชมนตรี ได้มาบรรยายถึงประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม การบรยายธรรม การจัดนิทรรศการศาสนาอิสลาม การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่โต๊ะอิหม่าม การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากมัสยิดต่างๆ ในภูเก็ต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 นี้ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขณะที่ น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานว่า ทุกศาสนามีประวัติศาสตร์ การจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้า คำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคำสอนของศาสนา ซึ่งเราต้องยอมรับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาจำนวนมาก มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและคนจากทั่วโลก ซึ่งอาจจะมีสิ่งที่ได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามบ้าง การเรียนรู้จากคำสอนหลักศาสนาอิสลามทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
13 มี.ค. 2563 843
” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “
4 มี.ค.2563 เวลา 10:00-12:00 น. สรุปงานเสวนา เรื่อง” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “ ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 วันนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาข้าราชการ เรื่อง “ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง “ โดยมี นายเดช ช่างเรือ กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบการเสวนา เนื่องจากหัวข้อสัมมนานี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันทน์ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญ แจ้งเวียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 1. นานอัสนาวี มมุคุระ ประธาน กอจ.กล่าวเปิดงานความว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ( SOCIAL ANIMAL) ต้องอยู่ร่วมกัน มักมีความคิดเป็นของตนเอง ความคิดถ้าอยู่ในใจจะไม่มีปัญหา แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเสนอความเห็นออกมาสู่สาธารณะ ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ก่อนเราเสนอจึงควรหาเหตุผลเสียก่อน กล่าวคือต้องมีสติในการคิด และการกระทำ ต้องคิด แสวงหาจุดกลาง ก่อนพูด ดังนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทำที่พึงจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจผู้อื่น จิดวิทยาของมนุษย์ เราต้องมีเหตุผล อย่าสร้างความแตกแยก ปรับมุมมองใหม่ว่าความขัดแย้งและความแตกต่างนั้นเป็นธรรมชาติ ทำอย่างใรเราจะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ เป็นต้น 2. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา และกล่าวขื่นชมบทบาททางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ของนายประสาร ศรีเจริญ และ นายพญอม จันทร์นิ่ม รวมทั้ง นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม 3. รายการเสวนา ประะกอปด้วย อาจารย์ ประสาร ( ชารีฟ) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี อาจารย์ พญอม จันทร์นิ่ม ข้าราชการครูบำนาญ และประธานสภาวัฒนธรรม จว.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา สรุปงานเสวนา เรื่อง” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “ ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 วันนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาข้าราชการ เรื่อง “ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง “ โดยมี นายเดช ช่างเรือ กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบการเสวนา เนื่องจากหัวข้อสัมมนานี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันทน์ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญ แจ้งเวียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 1. นานอัสนาวี มมุคุระ ประธาน กอจ.กล่าวเปิดงานความว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ( SOCIAL ANIMAL) ต้องอยู่ร่วมกัน มักมีความคิดเป็นของตนเอง ความคิดถ้าอยู่ในใจจะไม่มีปัญหา แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเสนอความเห็นออกมาสู่สาธารณะ ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ก่อนเราเสนอจึงควรหาเหตุผลเสียก่อน กล่าวคือต้องมีสติในการคิด และการกระทำ ต้องคิด แสวงหาจุดกลาง ก่อนพูด ดังนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทำที่พึงจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจผู้อื่น จิดวิทยาของมนุษย์ เราต้องมีเหตุผล อย่าสร้างความแตกแยก ปรับมุมมองใหม่ว่าความขัดแย้งและความแตกต่างนั้นเป็นธรรมชาติ ทำอย่างใรเราจะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ เป็นต้น 2. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา และกล่าวขื่นชมบทบาททางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ของนายประสาร ศรีเจริญ และ นายพญอม จันทร์นิ่ม รวมทั้ง นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม 3. รายการเสวนา ประะกอปด้วย อาจารย์ ประสาร ( ชารีฟ) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี อาจารย์ พญอม จันทร์นิ่ม ข้าราชการครูบำนาญ และประธานสภาวัฒนธรรม จว.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 3.3 ข้อห้ามของพุทธและอิสลามมีความเหมือนกันอยู่จำนวนมาก จนบางสำนักคิดเชื่อว่า “องค์พระสัมมาพุธเจ้า อาจเคยเป็นหนึ่งในบรร ดานบี ที่มีจำนวนนับร้อยคน ส่วนนบีมี จำนวน 25 คน นั้น หมายถึงนบีที่เป็นศาสนทูต( THE MESSENGER) เท่านั้นเอง 3.4 อาจารย์ประสาร ศรีเจริญ กล่าวว่าการศึกษาศาสนาซึ่งกันและกัน ไม่ถือเป็นบาป เป็นการแสวงหาความรู้ อิสลามมิไดจำกัดการเรียนรู้แต่เพียงศาสนาตนเอง การศึกษาที่หลากหลาย เช่น ศึกษาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ระเบียบ นั้น มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ส่วนหลักศาสนา พระเจ้าสร้างขึ้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ธรรมะของพระราชา หรือทศพิธราชธรรม 10 เป็นต้น 4. อาจาย์พญอม จันทร์นิ่ม กล่าวถึงความรู้ในทางศาสนาเปรียบเทียบ โดยกล่าวว่า การแสวงจุดร่วม ก็คือการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ โดยยกตัวอย่างซูเราะห์ยาซิน การทำประโยชน์ ไม่ต้องคำนึงถึงเวลาและดวงดาว( ซูเราะห์ ที่ 46) หรือ กล่าวว่า ถ้าเราปิดตาเขา เขาจะเดินหลงทาง(66) ซูเราะห์นี้คล้ายกับ “ หลักอวิชชา” ทางพุทธ ที่กล่าวว่า อย่าให้คนถูกครอบครองด้วยอวิชชา เพราะเขาจะเดินหลงทาง 5. วงเสวนา ได้อภิปรายร่วมกันเรื่อง การเรียนรู้จากกันและกันระหว่างศาสนา ที่สำคัญ เช่น คำแรกๆ ของบทสวดของชาวพุทธ คือ คำว่า” พุทธัง” แปลว่า”ความรู้ “ ในขณะที่โองการแรกๆของมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ก็คือคำสอนเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ การอ่านทำให้เกิดความสุข คนที่ไม่มีความรู้ คือคนตาบอด และการจะสมานรักใคร่ ทำความรู้จักกัน ระหว่างชนต่างศาสนิก ก็จำต้องอาศัย “ ความรู้” ความรู้นั้น หมายถึงรู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และวงเสวนาได้อภิปรายร่วมกันเรื่องการให้เกียรติและเคารพระหว่างพิธีกรรมของศาสนาอื่น อาทิ การเคารพศพ การศึกษาหลักธรรมศาสนาเปรียบเทียบ มิได้เป็นบาปดังที่เข้าใจกัน การเคารพศพชนต่างศาสนิก การที่ชาวพุทธไม่รับประทานอาหารต่อหน้าชาวมุสลิมที่ถือศีลอด รูปแบบการร่วมงานรัฐพิธี และการวางตนที่ถูกต้อง เป็นต้น 6. อาจารย์พญอม จันทร์นิ่ม ได้แต่งกลอนแปดสร้างความสมานฉันทน์ ในบทเกริ่นว่า “ ขอเป็น กัลญาณมิตร จิตใจใส มอบหัวใจ สำแดง “แสวงจุดร่วม” พร้อม “สงวนจุดต่าง” อย่างสำรวม หัวใจสรวม สมานจิต เป็นมิตรแท้ “ และบทสรุปว่า “ แสวงหา จุดร่วม ร่วมสร้างขวัญ ร่วมสร้างสรรค์ สังคม อุดมค่า สงวนต่าง แนวทัศน์ ต่างศรัทธา ศาสนา จะเคียงคู่ สู่สันติธรรม” ณ ห้องโถงชั้นล่าง มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ( นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ , เรียบเรียง , “สรุปงานเสวนา เรื่อง “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราข 1441” , กระบี่, 4 มี.ค.2563 , 17:00 น.)
04 มี.ค. 2563 2,093
บทบาทผู้นำศาสนาด้านจิต
3 มี.ค.2563 เวลา 11:00-11:45 น. บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม (THE ROLES OF SPIRITUAL AND SECULAR LEADERS ), สมควร ขันเงิน, บรรยาย วันนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ตำแหน่ง อิหม่ามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหลั่น จำนวน 205 มัสยิด รวมจำนวน ประมาณ 600 คน ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้นำประจำมัสยิด เนื่องในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 ม.ค.2563 ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ ได้กล่าวพบปราศรัย แก่ผู้นำศาสนา และบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การบริหารองค์กรศาสนา ได้กำหนดหน้าที่ของผู้นำระดับต่างๆ ไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของท่านมีมากมาย มิได้จำกัดเพียงผู้นำด้านพิธีการ (FORMAL AND SYMBOLIC ROLES) คือบทบาทหน้าที่ทางด้านศาสนาหรือสัญญลักษณ์พิธี แต่ท่านต้องมีภาวะผู้นำทางโลก ( SECULAR CRITERIA) อีกด้วย 2. DALE CARNEGIR นักเขียนชาวอเมริกา และมี BEST SELLER BOOKS มากมาย กล่าวว่า “ ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง ( POSITION AND RANKS ) แต่ผู้นำคือผู้ที่มีผู้ตาม ( FOLLOWERS ) มากที่สุด และผู้นำไม่จำต้องรู้ทุกเรื่อง(GENERALISTS ) แต่เป็นผ้ที่มีความสามารถในการใช้ ผู้รู้และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง ( SPECIALISTS ) มาทำงานในเรื่องนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 3. ในด้านผู้นำจิตวิญญาน หรือสถานะของผู้นำด้านจิตวิญญานตามหลักอิสลาม มีโองการใน THE AL-QURAN กล่าวว่า “ และเราไม่ได้สร้างสรรค์มนุษย์และญินขึ้นเพื่อทำการอื่นใด นอกจากจะให้พวกเขาแสดงความจงรักภักดีต่อเราเท่านั้น ผู้นำไม่ว่ารูปแบบใดต้องมีความรู้ ดังโองการที่ว่า “ ใครคือผู้ที่ดีเลิศในสายตาของพระเจ้า ภายหลังการตายของพระศาสดา ก็คืออุลามาอฺ หรือผู้รู้ทางศาสนานั่นเอง “ 4. ในระหว่างบรรดาพวกเราผมเห็นว่า “ เรามิได้ขาดแคลนผู้รู้หรือนักวิชาการทางด้านศาสนา ( SPIRITUAL LEADERS) เลย แต่เราขาดนักปฏิสังสัทน์ทางสังคม ( SOCIAL INTERACTION) ที่เป็นนักบริหาร หรือนักบริหารมืออาชีพ เราขาดผู้นำที่สื่อสารกับสาธารณะรู้เรื่อง เราขาดนักประนีประนอม และเรามักขาดนักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น
03 มี.ค. 2563 1,726
บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม (THE ROLES OF SPIRITUAL AND SECULAR LEADERS )
3 มี.ค.2563 เวลา 11:00-11:45 น. บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม (THE ROLES OF SPIRITUAL AND SECULAR LEADERS ), สมควร ขันเงิน, บรรยาย วันนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ตำแหน่ง อิหม่ามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหลั่น จำนวน 205 มัสยิด รวมจำนวน ประมาณ 600 คน ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้นำประจำมัสยิด เนื่องในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 ม.ค.2563 ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ ได้กล่าวพบปราศรัย แก่ผู้นำศาสนา และบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การบริหารองค์กรศาสนา ได้กำหนดหน้าที่ของผู้นำระดับต่างๆ ไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของท่านมีมากมาย มิได้จำกัดเพียงผู้นำด้านพิธีการ (FORMAL AND SYMBOLIC ROLES) คือบทบาทหน้าที่ทางด้านศาสนาหรือสัญญลักษณ์พิธี แต่ท่านต้องมีภาวะผู้นำทางโลก ( SECULAR CRITERIA) อีกด้วย 2. DALE CARNEGIR นักเขียนชาวอเมริกา และมี BEST SELLER BOOKS มากมาย กล่าวว่า “ ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง ( POSITION AND RANKS ) แต่ผู้นำคือผู้ที่มีผู้ตาม ( FOLLOWERS ) มากที่สุด และผู้นำไม่จำต้องรู้ทุกเรื่อง(GENERALISTS ) แต่เป็นผ้ที่มีความสามารถในการใช้ ผู้รู้และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง ( SPECIALISTS ) มาทำงานในเรื่องนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 3. ในด้านผู้นำจิตวิญญาน หรือสถานะของผู้นำด้านจิตวิญญานตามหลักอิสลาม มีโองการใน THE AL-QURAN กล่าวว่า “ และเราไม่ได้สร้างสรรค์มนุษย์และญินขึ้นเพื่อทำการอื่นใด นอกจากจะให้พวกเขาแสดงความจงรักภักดีต่อเราเท่านั้น ผู้นำไม่ว่ารูปแบบใดต้องมีความรู้ ดังโองการที่ว่า “ ใครคือผู้ที่ดีเลิศในสายตาของพระเจ้า ภายหลังการตายของพระศาสดา ก็คืออุลามาอฺ หรือผู้รู้ทางศาสนานั่นเอง “ 4. ในระหว่างบรรดาพวกเราผมเห็นว่า “ เรามิได้ขาดแคลนผู้รู้หรือนักวิชาการทางด้านศาสนา ( SPIRITUAL LEADERS) เลย แต่เราขาดนักปฏิสังสัทน์ทางสังคม ( SOCIAL INTERACTION) ที่เป็นนักบริหาร หรือนักบริหารมืออาชีพ เราขาดผู้นำที่สื่อสารกับสาธารณะรู้เรื่อง เราขาดนักประนีประนอม และเรามักขาดนักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น 5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ก็ดี หรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ มัสยิดก็ดี ต้องมีคุณสมบัติ 2 ส่วน สำคัญ คือส่วนทางธรรม ( SPIRITUAL DIMENSION) และส่วนทางโลก( SECULAR DIMENSION) ส่วนทางโลกคือ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ ( DECISION) การเผยแพร่ความรู้ทั้งทางโลกและทางจริยธรรม และการนำพาองค์กร อิสลาม พวกเรามักประสบข้อด้อยในเชิงบริหารองค์กร ตัวอย่างเช่น อิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิด ต้องรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานมากมาย นอกจากงานทางด้านจริยธรรม ( MORAL AND ETHICAL SIDES ) หากท่านไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ ก็ไม่จำต้องมีคณะกรรมการมัสยิดถึง 15 คน มีเพียงยามหรือ รปภ.เฝ้าและทำความสะอาดมัสยิดเพียง 1 คน ก็พอแล้ว เป็นต้น 6. ผู้นำต้องมีธรรมาภิบาล ( GOOD GOVERNANCE) เช่น มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ( ACCOUNTABILITY) โปร่งใส ( TRANSPARENCY) และซื่อสัตย์ และเป็นผู้สร้างความเป็นธรรม หรือมีความยุติธรรม 7. ผู้นำควรมีบุคคลิกภาพแบบคิดบวก ( POSITIVE THINKING) บุคลิกประชาธิปไตย ความคิดแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม เป็นนักประนีประนอม แต่ไม่ใช่อ่อนแอ กล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤต และกล้ารับผิดชอบ มิใช่ปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น เป็นต้น 8. ผู้นำต้องมีความรู้ แต่เมื่อรู้แล้ว ท่านมีอามานะฮ์ ( หน้าที่) ตักเตือนและสอนสั่งผู้อื่นที่ไม่รู้ให้ได้รู้ มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ GLOBALIZATION อาทิ การคุตบะฮ์( บรรยายธรรม) ในการละหมาดวันศุกร์ควรพัฒนาตามกระแสโลก การเปลี่ยนแปลง ของปัญหาสังคม ชุมชน และปรับให้ทันกับองค์ความรู้ใหม่ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้นำต้องมีความสามารถในการปรับบทบัญญัติตามหลักศาสนา ให้เข้ากับข้อเท็จริงและปัญหาสังคมนั่นเอง จึงจะสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้
03 มี.ค. 2563 652
เปิดงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ปี 39
จังหวัดกระบี่💦 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 🔸คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ 🕌จัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม (ฮ.ศ.๑๔๔๑) 🔹โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 🔹พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 🔹นายวิรัตน์ และเล็ม ประธานจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน 🔹นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ฯ 🕌 ณ สนามหน้ามัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
01 มี.ค. 2563 734
รวมน้ำใจสู่หนองถั่วแรด
11 ก.พ.2563 เวลา 18:00-22:00 น. งานรวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านหนองถั่วแรด ครั้งที่ 13 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ คืนนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พร้อมด้วย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ และประธานมูลนิธิอาดามี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.นายวิรัช ศรีหมุ่น กอจ.ประธานชมรมอิหม่าม อ.เมืองกระบี่ พ.ต.อ.ดร.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผกก.สภ.ป่าตอง และ พ.ต.ท.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น รอง ผกก.สภ.ป่าตอง ร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านหนองถั่วแรด ครั้งที่ 13” เพื่อหางบประมาณบริจาคสมทบทุนก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ แนวทางแสวงหาความรู้สู่ความศรัทธาตามหลักอิสลาม” โดยกล่าวถึงโองการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่เน้นให้มนุษยชาติแสวงหาความรู้ นับเป็น โองการแรกๆ ที่พระผู้เป็นเจ้าสอนสั่ง การเรียนรู้และสอนอัลกุรอานเป็นความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า และหน้าที่แรกของมนุษย์คือให้ศึกษาหาความรู้ ดังที่กล่าวว่า “ จงอ่านเถิดและพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงใหญ่ยิ่ง”พระองค์ทรงสอนการใข้ปากกา และเป็นผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” หรือการอ่านให้สูเจ้าอ่านทุกอย่าง แต่ต้องอ่านและศึกษาด้วยพระนามแห่งพระองค์ เมื่อมีความรู้ -2- จึงก่อให้เกิดความเชื่อ เชื่อแล้วจึงศรัทธา ศรัทธาแล้วจึงปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจึงจงรักภักดี และยอมจำนน หรือ” ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอาน” การแสวงหาความรู้โดยศึกษาศาสนา เป็นความโกรดปรานของอัลลอฮฺ หรือใครก็ตามที่อยู่บนหนทางของการแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงทำให้ง่ายดายแก่พวกเขาซึ่งหนทางสู่สวรรค์ และอิสลามเน้นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีพ จากปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนสู่หลุมฝังศพ เป็นต้น นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการ จุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง” แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก : อิสลามกับโลกปัจุบัน “ พูดเกี่ยวกับความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงสร้างมนุษย์ให้แตกต่างกัน เพื่อให้แต่ละชาติพันธ์ สร้างความผูกพัน เชื่อมโยง และรักกัน และหรือหลอมเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกัน ประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างคริสเตียน ยิว และอิสลาม การโฆษณาชวนเชื่อ ( PROPAGANDA) ของตะวันตกว่าอิสลาม เป็น TERRORIST หรือ ISLAMOPHOBIA จึงขอให้พวกเราร่วมสร้างเอกภาพหรือโลกเป็นหนึ่งเดียว ( ONE WORLD) เป็นต้น นายอัสนาวี มุคุระ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน และนายวิรัตน์ และเล็ม กล่าวการขับเคลื่อนงาน ของ กอจ.กระบี่ เลิกงานเวลา 22:30 น, ณ มัสยิดบ้านหนองถั่วแรด ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
11 ก.พ. 2563 704
รายงานเหตุการข่าวรับเสด็จฯแห่งรัฐเปอรลิช
รายงานเหตุการข่าวรับเสด็จฯแห่งรัฐเปอรลิช 11 ม.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่รับเสด็จ มกุฏราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ( HIS HIGHNESS OF THE CROWN PRINCE OF THE STATE OF PERLIS ) และต้อนรับคณะผู้บริหารรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ รักษาราชการแทน ผวจ.กระบี่ รับเสด็จ มกุฏราชกุมารรัฐเปอร์ลิส ( HIS HIGHNESS OF THE CROWN PRINCE OF THE STATE OF PERLIS) DYTM TUANKU SAYED FAIZUDDIN PUTRA IBINI SIRAJUDDIN JAMAL LULLAI และต้อนรับ YAB DATO SERI AZLAN BIN MAN มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส( H.E.CHIEF MINISTER OF PERLIS) YDH DATO SURINA BINTI SAAD ผู้บัญชาการตำรวจรัฐเปอร์ลิส( CHIEF POLICE OF PERLIS) YB TUAN AZMAN BIN MOHD YUSOF เลขาธิการรัฐ เปอร์ลิส( STATE SECRETARY OF PERLIS ) DR.HAJI HAZMAN BIN HAJI HASSAN ผอ.กองกิจการอิสลาม รัฐเปอร์ลิส( DIRECTOR OF PERLIS ISLAMIC AFFAIRS DEPARTMENT) ผู้บริหาร จนท.รัฐระดับสูง และคณะข้าราชการ จำนวน 45 คน ในโอกาสมาทรงงานและปฏิบัติราชกรณียกิจ และปฏิบัติงานในพื้นที่ จว. กระบี่ ในฐานะพระอาคันตุกะของจังหวัดกระบี่ และความร่วมมือระหว่างรัฐเปอร์ลิส กับ 6 จังหวัดอันดามัน โดย ว่าที่ ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธาสมาพันธ์ กอจ..6 จังหวัดอันดามัน พร้อมด้วย อัจญีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จว.ภาคใต้ นายประเสริฐ วงษ์นา รอง นายก อบต.อ่าวนาง ประธานชมรมธุรกิจและท่องเที่ยวเกาะพีพี และนักธุรกิจโรงแรมมุสลิม นายแพทย์ วีรพงษ์ สกลกิตติวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ( CEO) AO-NANG VILLA HOTEL และว่าที่ ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 6 จว.อันดามัน ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน ถวายรายงานตัว และแนะนำคณะที่มาต้อนรับต่อพระองค์ ร่วมรับประทานอาหารว่าง พูดคุยข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกระบี่ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจการอิสลาม ( ISLAMIC AFFAIRS OF KRABI) และกราบทูลลา เพื่อกลับไปร่วมโต๊ะเสวยอาหารค่ำ( DINNER GATHERING ) อีกครั้งหนึ่ง เวลา 19:30 น. เหตุการณ์ยังดำเนินอย่างปกติ ไม่ได้กล่าวถึงการเกิดภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางแต่อย่างใดเวลา 12.00 น. จะรับประทานอาหารพร้อมกับผู้นำศาสนาอิสลามซึ่งมีประชาชนมาให้การต้อนรับประมาณ 500 คน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเข้าพิธีละมาดและเสด็จไปเยี่ยมชุมชนบ้านไหนหนัง บ้านเขาค้อม วัดหนองจิก ตำบลเขาคราม ต่อไป
12 ม.ค 2563 1,005
เปิดงานกุศลศรัทธา ที่เกาะลิบง
30 ธ.ค.2562 19:00 น. พิธีเปิดงานกุศลศรัทธาและร่วมบริจาค( วะกัฟ , WAGAF OR PUBLIC CHARITY) มัสยิดเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 29 ธ.ค.2562 เวลา 19:00-21:00 น. นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จว.กระบี่ และในฐานะประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานการกุศล บริจาคสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และจริยธรรมอิสลาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29-30 ธ.ค.2562 โดยทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน บรรยายพิเศษ พบปะผู้นำศาสนา และชาวเกาะชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ ณ มัสยิดบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ในโอกาสนี้ ประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวถึงแผนงานโครงการ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนงานการศึกษา จริยธรรม อิสลาม งาน HALAL COMMMUNITY , ZAKAT APPLICATION, กองทุนซากาต ระบบสหกรณ์อิสลาม และธนาคารปลอดดอกเบี้ย ( THE PRINCIPLES OF ISLAMIC COOPERATIVES: INTEREST-FREE BANK) การขับเคลื่อนงานธรรมจาริก( ดาวะห์)การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ ON LINE และการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม พร้อมด้วย ท่านอาจารย์ ดลหลัา พยายาม นักวิขาการและนักศาสน ธรรมผู้เขี่ยวชาญอิสลามศึกษาของกระบี่ และ รองประธาน กอจ.กระบี่ นายวิรัช และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบึ่ นายวิรัช สีหมุ่น ผู้เขี่ยวชาญ IT กอจ.กระบี่ อนึ่ง เกาะลิบง ประกอปด้วยมุสลิม เกือบ 100% เป็นเกาะสวรรค์ของนักเดินทาง มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเฉพาะ หาดทรายสวยงาม มี RESORTS และ HALAL HOME STAY แหล่งอนุรักษ์หญ้าทะเล และแหล่งพยูน( DUGONG CONSERVATION) เป็นเกาะที่สงบ สันติ เรียบง่าย ตามวิถีอ้สลาม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษณ์วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอิสลามอย่างยิ่ง
30 ธ.ค. 2562 781
ร่วมงาคุรุสัมพันธ์ฯ ตคลองหิน
21 ธันวาคม 2562 ที่สนามวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ต คลองหิน อ อ่าวลึก จ กระบี่ กับวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ หน่วยสอบที่ 57 นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่เปิดงาน โดยมีนายชัยวัฒน์ คลองแค หัวหน้าหน่วยสอบ 57 กล่าวรายงาน นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการกระบี่ กล่าวพบปะ มีกรรมการอิสลามเข้าร่วม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลาม นายฉลาด ดำดี กรรมการอิสลาม นายอาลีม บ้านนบ กรรมการ นายธัญญา เหล่ชาย กรรมการ นายธนาศักดิ์ แดงหนำ กรรมการ ร่วมงาน และร่วมต้อนรับ นายหล่อ สายวารี ประธาน กอจ นครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายศาสนธรรม ภายในงานจัดให้มีร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้า อาหารนานาชนิด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พศ. 2562 รวม 3 วัน วิรัช รายงาน
21 ธ.ค. 2562 769
กระบี่อบรมผู้ตรวจรับรองฮาลาลมูเก็ม
อบรมผู้ตรวจรับรองฮาลาลมูเก็ม 21 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ ภายใต้การบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลชุมชน(มูเก็ม) โดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการฝ่ายไอซีที /ฮาลาล เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จากมัสยิดเขตอำเภอเมือง กระบี่จำนวน 58 มัสยิด มัสยิดละ 3 คน ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น มัสยิดละ 1 คน กรรมการมัสยิดฝ่ายฮาลาล 1 คน ประธานอนุกรรมการสตรีประจำมัสยิด มัสยิด 1 คน มีผู้เข้าร่วม 150 คน โครงการฮาลาลชุมชน(มูเก็ม ) ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนได้เข้าใจถึงความเป็นฮาลาล และเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกผูประกอบการได้เข้าถึงกระบวนการรับรองฮาลาล และตัยยีบัน ในการผลิต การนำวัตถุดิบ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต ตามหลักการศาสนารับรอง และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อเลือกหา สินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลอย่างสะดวกและหลากหลายขึ้น และเพื่อยกระดับร้านอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรองมาตฐานฮาลาลของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (วิรัช สีหมุ่น) รายงาน
21 ธ.ค. 2562 1,021
ร่วมงานคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลคลองประสงค์
20 ธันวาคม 2652 นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลคลองประสงค์ สังกัดหน่วยสอบที่ 64 ในเครือสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฮิจเหราะห์ศักราช 1440 ภายใต้โครงการ จัดกิจกรรมเยาวเชนทางศาสนา ประเพณีและชุมชนท้องถิ่น ณ มัสยิดบ้านคลองกำ อ เมือง จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนเขตตำบลคลองประสงค์ รับประกาศนียบัตร ช่วงชั้นกลาง จากหัวหน้าหน่วยสอบที่ 64 (อ.สุนทร สีหมุ่น) จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
20 ธ.ค. 2562 683
ประชุมผู้รู้ศาสนาอิสลามกระบี่
รวมผู้รู้ศาสนาอิสลามกระบี่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม กอจกระบี่ เวลา 09:00-12:00 น. นำโดย นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรวมบรรดาเหล่าผู้รู้ศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ ว้าด้วยเรื่อง การจัดตั้งกองทุนซากาต กระบี่ ตามแนวทางของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อแต่งตั้งอาเมลประจำมัสยิด มีผู้เข้าร่วมประชุม นายอัสนาวี มุคุระ นายกอเดช ผิวดี นายก้าแหมน ลูกเหล็ม นายสมเกียรติ วะจิดี นายดี ทองคำ นายฉลาด ดำดี นายสาเหรบ กะสิรักษ์ นายเวียง จิงู นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายว้าเหตุ มารยา นายอานัล ผิวดำ นายสรรเสริญ ก็กใหญ่ นายปรีชา พยายาม นายประสิทธิ์ ขาวเหลือง นายดะร่อหมาน กูลหมาด นายทวี กะสิรักษ์ นายสุขสันต์ ไทรบุรี นายสมพร. มูลกุล นายย่าสาด หวังผล นายม่าหนาบ ซื่อตรง นาย สุนทร สีหมุ่น นาย วิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น สรุปผลการประชุม ให้ทุกมัสยิดดำเนินการจัดตั้งกองทุนซากาต ประจำมัสยิด ตามแบบแผน ของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
12 ธ.ค. 2562 681
กระบี่อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการฮาลาล
เมื่อวันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง “พัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาล” กรณีขอใหม่ กับขอต่ออายุ เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกรรมการอิสลามกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ ผู้ประกอบการสินค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาลและสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยฮาลาล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบทดสอบ บรรยาย โดย นายสรรเเสรฺญ ก็กใหญ่ ก่อนเข้าสู่การรับรอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการจำนวน 9 ราย (38 คน) ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการอาหาร ภายในจังหวัดกระบี่ โรงแรมกระบี่ฟร้อต์เบย์กระบี่รีสอร์ท กลุ่มแม่บ้านนาพรุ โรงแรมพีพีมัยดารีสอร์ท เบเกอรรีแมคโครกระบี่ บอริษัทเอเชี่ยนน้ำมันปาล์มอ่าวลึก ร้านอาหารแอ็ดอ่าวนาง โรงแรมเดอะตะมะโฮเทล ครัวระเบียบอินเตอรบุฟเฟต์ฮาลาลฟูต ติ๋มซำ ณ เมืองบี่ วิรัช สีหมุ่น รายงาน จาก มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
14 พ.ย. 2562 642
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย
ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย/ตำบลกระบี่ใหญ่ วันที่ 13 พย 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์ บ้านบางขนุน อ เมือง จ กระบี่ ชมรมผู้นำศาสนาตำบลกระบี่น้อย จำนวน 10 มัสยิด นำโดย นายดะร่อหมาน กุลมาศ ประธานชมรม อิหม่ามมัสยิดบ้านน้ำจาน พร้อมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 30 คน ประชุมประจำเดือน พย 2562 ในส่วนของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ มีนายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมอิสลามฯ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ วาระประชุมของกรรมการอิสลามแจ้งเพื่อทราบ 1 เพื่อปรึกษาหารือกับกรรมการชมรมอิหม่ามเขตตำบลกระบี่น้อย 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 3 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารมัสยิด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของ กอจ กระบี่ แจ้งเพื่อทราบงานการกุศลในเขตตำบลกระบี่น้อย วันที่ 15-17 พย 2562 เรื่องเตรียมการรองรับการประเมินมัสยิดรอบ สาม เรื่องติดตามการสอนเรียนการศึกษาของมัสยิดในเขตตำบล 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรฟัรดูอีน หลักสูตรฟัรดูกีฟายะห์ หลักสูตรผู้ใหญ่ เรื่องติดตามการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสตรีประจำมัสยิด การติดตามโครงกานฮาลาลมูเก็ม เรื่องการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด เรื่องติดตามเงินบริจาคสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม เรื่องการจัดทำทัเบียนสัปปุรุษ ออนไลน์ เรื่องการจัดการประชุมประจำเดือน เรื่องระเบียบการจัดงานของมัสยิดต่างๆ จบการประชุมเวลา 21:00 น วิรัช รายงานจากบ้านบางขนุน
13 พ.ย. 2562 653
เยี่ยมสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เยี่ยมสถาบันฮาลาล วันที่ 12 พย.2562 เวลา 14:00 น ที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นายนพดล สุทธิการ เลขานุการสมาพันธ์ ผศ.ดร.อะหมัด อิสัน รองประธานสมาพันธ์ฯ นายเจ๊ะฮูเซ็น เจ๊ะอุบง รองประธานสมาพันธ์ นายวิรัตน์ และเล็ม รองเลขานุการสมาพันธ์ นายเอกรัญ แดงโต๊ะเห รองเลขานุการสมาพันธ์ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ นายเอกพงษ์ ยีหล๊ะ รองเลขานุการสมาพันธ์ฯ นายยะมีล มูสิโก รองประธานจังหวัดพัทลุง นายหรัอหีม ชื่นคำ รองประธาน พัทลุง นายสุเมธ ดมเด็ม กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับการต้อนรับจาก คร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล นายอับดุลเลาะ โซะมะดะ นักวิชาการศึกษาฮาลาล ประเด็นการพบปะ ได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน ด้านฮาลาลและระบบซากาต เพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร เสร็จสิ้นการหารือ เวลา 16:00 น วิรัช สีหมุ่น รายงานจากสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 พ.ย. 2562 611
ประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่
วันที่ 10 พย. 2562 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ 58 มัสยิด มีผู้เข้าร่วม 125 คน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เข้าร่วม นายวิรัตน์ และเล็ม นายสมเดช ขยันการ นายเจ็ะอาลี คมขำ นายวิรัช สีหมุ่น และฝ่ายปกครอง มีนายคนสัน บิลละโสย นายธีระ ชูเชิด ปลัดจังหวัด พบปะให้ความรู้แนวทางของการปฏิงานของกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตามกฏกระทรวง ภายใต้ พรบ 2540 ในที่ประชุมได้มีมติการระดมทุนจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา ศูนย์บริหารกิจการศานาอิสลาม จำนวน 600 แผ่น คิดเป็นเงิน 42000 บาทปิดประชุมเวลา 12:00 น. วิรัช สีหมุ่น รายงานจากมัสยิดกลางกระบี่
10 พ.ย. 2562 335
เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00น. ที่สนามมัสยิดบ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กับโครงการประเพณี เมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ สมาคมคุรุสัมพันธ์เขตตำบลไสไทย กำนันตำบลไสไทย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายงาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายปรีชา พยายาม กอจกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ร่วมงาน และ นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ พบปะพูดคุยนายอำเภอเมืองกระบี่บนเวทีฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับทางคณะจัดงาน และฝากไปยังผู้นำศาสนาอิหม่ามทุกมัสยิดในเขตเมืองกระบี่ให้ร่วมกันดูแล สอดส่องเรื่องการก่อความไม่สงบ ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ทุกมัสยิดโดยเฉพาะเขตเมืองกระบี่ 58 มัสยิด ให้ติดกล้อง CCTV เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการติดตามหากมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ประเด็นที่ 2 เรื่องยาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะ น้ำใบกระท่อม ประเด็นที่ 3 เรื่องช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชน ในการมาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลไสไทย ผู้ช่วย และชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยการนำของ กำนันอับดล อารีด เล็กกุล กำนัน ตำบลไสไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
09 พ.ย. 2562 252
ประชุมประจำเดือนชมรมอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น เขตตำบลอ่าวนาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านคลองแห้ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ นายเจ็ะอาหลี คมขำ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ร่วมประชุมประจำเดือน กับกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เขตตำบลอ่าวนาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำเดือน พย 2562 จำนวน 7 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดทรายขาว ,มัสยิดคลองแห้ง,มัสยิดบ้านช่องพลี,มัสยิดเกาะพีพี,มัสยิดบ้านอ่าวนาง,มัสยิดบ้านนาไทย,มัสยิดอัลมูวาฮีดีน วาระประชุม แจ้งเพื่อทราบเรื่องหลักการและเหตุผลการประชุมประจำเดือน แจ้งเรื่องงานการกุศลในเขตตำบล แจ้งให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ตำบล และแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อง่ายเพื่อความสะดวกในการประสานงาน การจัดแฟ้มปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องให้สำรวจวาระของกรรมการแต่ละมัสยิด แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดกระบี่ในเดือนที่ผ่านมา เรื่องการรับรองและยกเลิกฮาลาล ประจำเดือน ของกรรมการกลางอิสาลมแห่งประเทศไทย การจัดเตรียมการประเมินมัสยิดรอบสาม ติดตามการศึกษาภาคศาสนาของมัสยิดต่างๆ ติดตามผลการสำรวจร้านค้าชุมชน(ฮาลาลมูเก็ม) ในเขตตำบลอ่าวนาง กำหนดวัน อบรมผู้ประกอบการฮาลาลมูเก็ม เรื่องโครงการอบรมคณะกรรมการมัสยิดในเขตตำบลอ่าวนาง เรื่องติดตามเงินบริจาค 20 บาท เพื่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ติดตามเรื่องทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ เรื่องกำหนดวันอบรมมัสยิดออนไลน์ เรื่องกำหนดโครงสร้างบริหารกรรมการชมรมตำบล เรื่องระเบียบการจัดงานต่างๆ ในมัสยิดจังหวัดกระบี่ ปิดประชุม 22:00 น
05 พ.ย. 2562 377
มัสยิดออนไลน์ เขาทอง กระบี่
วันที่ 3 พย 2562 เวลา 10:00 -12:30 น ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายict ดำเนินการบรรยายระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์ ให้กับกลุ่มมัสยิดตำบลเขาทอง 8 มัสยิด กับนายทะเบียนมัสยิด เพื่อยกระดับระบบให้สอดคล้องกับสมัยปัจจุบัน เพื่อได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประสานงานของอิหม่าม มงคล ธรรมศรี และได้รับอนุเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก จากคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่าเป็นอย่างดี วิรัช รายงาน
03 พ.ย. 2562 644
ฮาลาลมูเก็มที่เขาทอง
รายงานเพื่อทราบ วันที่ 2 พย 2562 เวลา 13:00-16:00 น ณ ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดจำปาสระ นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล นายฉิม ทับทอง กรรมการ นายดลหร้อหมาน นัคคา กรรมการ ร่วมงานโครงการฮาลาลมูเก็ม โดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขาฯ นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การผลิต การซื้อ การจัดวาง และเตรียมการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมิน มีผู้ประกอบการร้านค้าเขตตำบลเขาทอง เข้าร่วมโครงการ 70 ราย ได้รับการอนุเคราะห์ และสนับสนุนสถานที่เครื่องเสียง อาหารว่าง ระหว่างการอบรม จาก อิหม่าม มงคล ธรรมศรี เป็นอย่างดี ผลการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานมาเพื่อทราบ วิรัช สีหมุ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
03 พ.ย. 2562 332
ร่วมงานคุรุสัมพันธ์ เขาทอง
ร่วมงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯเขตตำบลเขาทอง วันที่ 1 พย 2562 เวลา 19:00 น ที่มัสยิดบ้านจำปาสระ ต เขาทอง อ เมือง จ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น หัวหน้าหน่วยสอบที่ 64 ประธานการศึกษาคุรุสัมพันธ์ฯเขต 7 รองประธาน กอจ กระบี่ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบช่วงชั้นฟัรดูอีนคุรุสัมพันธ์ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางฯ ร่วมพบปะคณะกรรมการจัดงานพี่น้องสัปปุรุษเพื่อนครู หัวหน้าเขตตำบล ร่วมให้กำลังใจกับคณะครู นักเรียน ภายในงานมีการบรรยายศาสนธรรม โดย อาจารย์อาลี เสือสมิง มีผู้คนร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 พย 2562 คงเหลือระยะเวลาอีก 2 วัน วิรัช รายงานจากมัสยิดบ้านจำปาสระ
01 พ.ย. 2562 417
คัดเลือกกรรมการมัสยิดไหนหนัง
เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง วันที่ 1 พย 2562 เวลา 13:00 น อาศัยอำนาจความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พศ 2559 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บ้านไหนหนัง หมุ่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อเมืองกระบี่ มีนาย สุนทร สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม นายเจ็ะอาลี คมขำ นายดลหร้อหมาน นัคคา นายวิรัช สีหมุ่น เป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านไหนหนัง ในการคัดเลือกมีนายดลหลัอ เหมพิทักษ์ ผู้เสนอรายชื่อสัปปุรุษ 12 คน 1 นายวิสุทธิ์ บุตรหลำ 2 นายยงยุทธ กุลหลัก 3 นายหีม จันทร์มนี 4 นายยุมอาจ เริงจิตร 5 นายห้าสัน วันศุกร์ 6 นายอาหลิ่ม อุปมา 7 นายณัฐพล ยาวะโนภาส 8 นายดล้อ มังคะลา 9 นายอาทิตย์ ปานขวัญ 10 นายไหโหยบ เริงจิตร 11 นายก่อเหลด ธรรมศรี 12 นายห่อหนี มุคุระ สัปปุรุษ รับรอง ทั้ง 12 คน เป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการคัดเลือกชุดได้นำรายชื่อเพื่อเสนอต่อนายทะเบียน เพื่อมติรับรองต่อที่ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต่อไป
01 พ.ย. 2562 388
กอจ.กระบี่เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังในเรียนจำกลางกระบี่
วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่เรีือนจำกลาง จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลมจังหวัดกระบี่ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับต้องขังที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพผู้ต้องขังรุ่นที่ 1 จำนวน 240 คน แยกชาย หญิง เป็นผู้ต้องขังชาย 200 คน และผู้ต้องขังหญิง 40 คน นำโดย นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่, นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุฯ, นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายมนตรี ขาวขำ อิหม่ามมัสยิดนูรุลฮูดา, นายประทีป ทับโทน ผู้ประสานงานโครงการ, นายวิลัยรัตน์ มุคุระ และคณะฯ ภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจาก ผู้บัญชาการเรือนจำ กลางจังหวัดกระบี่ (นางสาวนงลักษณ์ โสเชื้อ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และไอซีที สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ รายงาน)
31 ต.ค. 2562 325
ร่วมต้อนรับคณะกรรมกการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมกการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นำโดย นายสุอีน สูบเด็น รองประธาน พร้อมคณะกรรมการ รวม 15 คน เพื่อการศึกษาดูงานจังหวัดที่โดดเด่นและประสบผลสำเร็จ ในการบริหารจัดการจังหวัดอย่างในด้านต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในโอกาสต่อไปโดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม ประเด็นหัวข้องานต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
30 ต.ค. 2562 682
ประชุมกรรมการขับเคลื่อนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลามกระบี่
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาลากลางชั้น 3 ห้องอ่าวลึก เวลา 13:30 น ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2562 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจกระบี่ นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย นายวิรัตน์ และเล็ม นายอาบียะลา นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายสุขสันติ์ ไทรบุรี นายสุรัตน์ มุคุระ นายสุวรรณ มุคุระ นายวิรัช สีหมุ่น นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายสำราญ เจะโส้ นายคมสัน บิลละโสย วาระของการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการจัดงานวันเอกภาพมุสลิม ครั้งที่ 1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ รายงานความคืบหน้าการรับบริจาควากัฟ BOQ แยกตามห้องต่างๆ รายงานความคืบหน้าของการเก็บเงินบริจาคผ่านมัสยิดต่างๆ คน 20 บาท ต่อ 3 เดือน รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์บริหาร รายงานผลการตรวจสอบโครงเหล็กหลังคาอาคารศูนย์ฯ ของวิศวกรโยธาของ อบต ไสไทย แจ้งแผนการระดมทุนบริจาควากัฟเพื่อสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
01 ต.ค. 2562 430
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,959