MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ กิจกรรม

กิจกรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอเนาะ เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปอเนาะเกาะศรีบอยาจังหวัดกระบี่ พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงให้กำลังใจ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟู การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นแนวทางของ ภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการรักษา แทนการลงโทษทางอาญาให้กลับมาเป็นพลังของสังคมโดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลในทันที โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังการบรรยายจาก นายนายอิดริส บุหงารัตน์ ผู้อำนวยการ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งได้รายงานถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งบริหารโดย มูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และได้รับการอนุญาตจากสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 327 คน โดยศูนย์ฟื้นฟูปอเนาะเกาะศรีบอยา ใช้แนวทางศาสนาในการช่วยบำบัดขัดเกลาผู้ป่วยให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวคิดไม่กลับไปสู่วงจรยาเสพติดซ้ำรวมถึงการพูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยให้มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างการตรวจเยี่ยม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟู และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดซึ่งไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วยซึ่งการรักษาภาครัฐจะต้องดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมถึงชุมชนครอบครัว อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการติดตามผู้ผ่านการรักษาเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดวงจรการกลับไปเสพซ้ำ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวถึง แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากการติดยาเสพติด หากสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถทำได้โดยไม่เสียประวัติและไม่ถูกลงโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 นอกจากนั้นครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยก็สามารถมีบทบาทในการช่วยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีสัญญาณ มีพฤติกรรมหรือความคิดที่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถควบคุมตนเอง และแจ้งหรือสอบถามข้อมูลเพื่อสามารถนำสมาชิกในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน
24 ก.ย. 2566 100
งาน
23 ก.ย.66/20.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นเกียรติให้โอวาทและพบปะพี่น้องมุสลิม ในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการงาน "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์" หน่วยสอบที่ 57 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ ในวาระงานย่อยครั้งที่1 ของปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนูรุ้ลฟาตะห์ มัสยิดบ้านนบเก่า ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ฮัจยีสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดกระบึ่ ในฐานะประธานเขตการศึกษาที่ 7 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการงาน "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์" หน่วยสอบที่ 57 (อำเภออ่าวลึก-เขาพนม) ในวาระงานย่อยครั้งที่1 ของปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนูรุ้ลฟาตะห์ มัสยิดบ้านนบเก่า ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
23 ก.ย. 2566 120
ต้อนรับอบต.เนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัญจรตำบลเนินงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ได้เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศโดยการติดอาวุธทางปัญญา ผู้นำใน พื้นที่ตำบลเนินงาม ได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมตามพื้นอื่นๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท้องถิ่นและ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทำงาน เป็นทีม และเกิดการสร้างเครื่อข่าย ความปรองดองสมานฉันท์ นั้น ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนำผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม จำนวน ๔๖ ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยงานของท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. เป็นต้นไป
21 ก.ย. 2566 185
อบรมพัฒนาศักยภาพ “(อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด- อสม.)
วันนี้(20 กันยายน 6ุ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ “(อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด- อสม.) ” หลักสูตรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อเพิ่มศักยภาพอสม. ซึ่งเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม สามารถให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนภายในมัสยิดและชุมชนได้ ซึ่งจะส่งผล ต่อการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะ ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยการเชื่อมโยงความรู้ สู่ศาสนสถานและผู้นำศาสนา เพื่อให้สัปปุรุษเข้าใจการใช้ชีวิตกอนวัยอันควร ณ ห้องประชุม มัสยิดสามัคคีมัสยิด (คลองหมาก) โดยมี นายวิรัตน์ และเล็มคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เป็นวิทยากรอบรม พร้อมด้วย วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามกระบี่
20 ก.ย. 2566 188
ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย
8กันยายน2566 ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย ประธาน กอจ นำเสนอ คุตบะห์ มัสยิดอ่าวลึกน้อย โดย มีสาระ กำชับ ให้ส่งเสริม การทำดี ละเว้นสิ่งตัองห้าม และ นำซุนนะห์นบีไป สู่ การดำรงชีวิต ตลอดไป /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ ทำหน้าที่อิหม่าม จากนั้นท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จากนั้นอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกัวข้อ การบริหารองค์กรมัสยิดแบบมีส่วนร่วม
08 ก.ย. 2566 161
นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรพิเศษ
วันนี้ที่ภูเก็ต.....นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรพิเศษได้รับการต้อนรับ อย่างดียิ่งจาก ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้รับเกียรติจาก ประธานชมรมอิหม่ามตำบลไม้ขาว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารมัสยิด อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบลูเคนย่อน จังหวัดภูเก็ต / โดยมี ท่าน วิรัช สีหมุ่น ท่าน อาลีม บ้านนบ ท่าน อ มาลิก ใจดี เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการมัสยิด และกลุ่มมุสลิมะห์ /ในเขตตำบล ไม้ขาว / จำนวน 200 คน 7 กันยายน 2566
07 ก.ย. 2566 146
1 กันยายน 2565 วันดูอาอ์เปิดอาคาร สนง.กอจ.กบ ฯ
*1 กันยายน 2565* วันสำคัญดูอาอ์เปิดอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญดูอาอ์เปิดอาคารใหม่ สำนักงานถาวร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มาถึงวันนี้ ภารกิจงานและกิจกรรมดีๆ ที่มีขึ้นเกิดขึ้นด้วยความจำเริญ ดำเนินมาถึงวันนี้และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ด้วยกับความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้นำทุกฝ่าย และพี่น้องสัปปุรุษ 209 มัสยิดจังหวัดกระบี่ เป็นสำคัญ الحمدلله امين
01 ก.ย. 2566 180
โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ เกาะลันตา
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ต.เกาะลันตาน้อย ต.ศาลาด่าน ต.เกาะลันตาใหญ่ รวม 22 มัสยิด ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มัสยิดในการกำกับดูแลมีการบันทึกข้อมูลสำคัญของมัสยิดโดยระบบมัสยิดออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สามารถประมวล และรายงานผลการดำเนินงานของมัสยิดได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ครบทุกมัสยิดแล้ว แต่เมื่อกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้หมดวาระลง ทำให้ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การดำเนินงานในส่วนของงานทะเบียนไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมัสยิดอย่างต่อเนื่อง มีอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายงานทะเบียน หรือผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มัสยิดละ 2 คน จำนวน 22 มัสยิด รวมทั้งสิ้น 48 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบมัสยิดออนไลน์ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียนมัสยิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14 ส.ค. 2566 545
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่”
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมริเวอร์ ฟร้นท์ จ.กระบี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่” โดยนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในพิธีเปิด มีผู้ประกอบการกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าร่วม 50 คน บรรยากาศการอบรม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงาน ระบุว่า ฮาลาล ไม่ได้ใช้เฉพาะมุสลิม แต่ใช้สำหรับมนุษยชาติ เพราะเป็นแนวทางของความสะอาด การรักษาสุขภาพ การนำเรื่องฮาลาลมาใช้กับการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประเทศชาติ ‘ผมเพิ่งกลับจากฮัจย์ ที่มักกะห์ มีมุสลิมจากทั่วโลกเดินทาง ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้มองว่า ถ้าเราพัฒนาเรื่องฮาลาลจนเป็นที่ยอมรับ จะมีมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย’ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกลาง เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศในยุโรป มีปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะสงคราม จีนก็ยังไม่เปิดประเทศอย่างเต็มที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง จึงจะกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกระบี่ ในช่วง 6 เดือแรกของปี หลังเราเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย นคนซาอุฯ เดินทางมาประเทศไทย ประมาณ 80,000 คน สิ้นปีคาดว่า จะเข้ามา 150,000 คน เป็นตัวเลขที่กระโดดขึ้นมาก รองลงมา คูเวต โอมาน กลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายต่อทริป 12 วัน ประมาณ 80,000 บาท ถือว่า เป็นตัวเลขที่มาก โดยไปเที่ยวกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และกระบี่ อยู่อันดับ 4 โดยกระบี่ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ‘การมาของคนกลุ่มนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้จ่ายเยอะ ซึ่งดีกว่า นักท่องเที่ยวปริมาณ การพัฒนาฮาลาล จึงมีความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้ามา สร้างรายได้ให้กับประเทศ’ นายอะหมาน กล่าว ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏบัติการในครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิถีชีวิตอิสลาม ให้เป็นไปตามต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวิถีชีวิตอิสลาม โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ทุนจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ฝึกอบรมฯ มี 4 ประเภท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหรือโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน หลังผ่านฝึกอบรม จะทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาล การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล รวมถึงหลักการและกระบวนการขอรับการรับรองฮาลาลผ่านระบบ Mobile E-Learning เมื่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมาตรฐานในการบริการเรื่องฮาลาลจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้เพิ่มขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ด้านท่องเที่ยวของประเทศด้วย
05 ส.ค. 2566 238
สภาเครื่อข่ายองค์กรมุสลิมร่วมระดมปัจจัยช่วยเหลือภัยเหตุ ที่มูโน๊ะ
ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมในฐานะประธานสภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมพิจารณาดำเนินกิจกรรมเพื่อระดมปัจจัยให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดฯ ณ บ้านมูโน๊ะ จ.นาราธิวาส ในการนี้ ก่อนการประชุมคณะตัวแทนองค์กรได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวง ร.10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 ดังนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ คณะผู้บริหารธนาคารอิสลาม สาขากระบี่ คณะผู้บริหารสหกรณ์นูรุลอิสลาม คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามบารอกะห์ คณะผู้บริหาร ร.พ.จริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ คณะผู้บริหารมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีเป็นกำลังแก่ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ ในพรรคประชาชาติในนามผู้แทนพี่น้องมุสลิมกระบี่ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วย ส.ส. ร่วมทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 3 สิงหาคม 2566 /14.00 น ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สนง.กอจ.กระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่
03 ส.ค. 2566 122
โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ เกาะลันตา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ต.เกาะกลาง ต.คลองยาง รวม 22 มัสยิด ณ มัสยิดขุนรายาสมัคคี ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มัสยิดในการกำกับดูแลมีการบันทึกข้อมูลสำคัญของมัสยิดโดยระบบมัสยิดออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สามารถประมวล และรายงานผลการดำเนินงานของมัสยิดได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ครบทุกมัสยิดแล้ว แต่เมื่อกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้หมดวาระลง ทำให้ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การดำเนินงานในส่วนของงานทะเบียนไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมัสยิดอย่างต่อเนื่อง มีอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายงานทะเบียน หรือผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มัสยิดละ 2 คน จำนวน 21 มัสยิด รวมทั้งสิ้น 48 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบมัสยิดออนไลน์ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียนมัสยิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
29 ก.ค. 2566 548
กอจ.กบ ต้อนรับคณะดูงาน ผู้นำศาสนา ต.ทุ่งนุ้ย จ.สตูล
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจาย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับพบปะแนะนำ คณะศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำศาสนา ตำบลทุ่งนุ้ย จ.สตูล ผู้นำคณะโดย นายอารีย์ ยูฮันนัน นายก อบต.ทุ่งนุ้ย /นายอานัด อานัดใจตรง รองนายกฯ /นายหมาดฉุกรี ตาเดอิน กอจ.สตูล /คณะผู้นำศาสนา 13 มัสยิด จากตำบลทุ่งนุ้ย ในการนี้ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายไอซีที กอจ.กระบี่ ได้นำเสนองวิดีทัศน์ ให้ข้อมูลงานผลงานกิจกรรมรางวัล ของ สนง.กอจ.กระบี่ ผู้นำศาสนาคณะศึกษาดูงาน ให้ความสนใจร่วมซักถาม อาจาย์วิรัตน์ และเล็ม กล่าวขอบคุณ ร่วมดูอาอ์ มอบของที่ระลึก ลงนามเยี่ยมและถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัด
18 ก.ค. 2566 172

...
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 605,115