The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

นายวีระ เจริญฤทธิ์

นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี

นายอะหมัด ก้อเด็ม

นายสุอีน สูบเด็น

นายอับดุลฮาลีม ไขสระ

นายหมัดมัดโอเสด อะกุนยาดา

อาหลี หลงเอ

นายอิสมาแอล ปรังเจะ

ดาบตำรวจสุริยา หมั่นทวี

นายสัน ฉิมเรือง

นายกะหนี ซาซา

นายก่อเดช สังข์แก้ว

นายก้อ ตุหาย

นายเกษม อับดุลกะเดช

นายเกริก หลงเก็ม

นายจรูญ ยะฝา

นายเจ๊ะฮำด๊ะ สง่าบ้านโคก

ร.ต.ธีระพล เชื้อเพชร

นายนิสิต ชัยฤทธิ์

นายบรรลือ หมวดแดหวา

นายยูโสบ ยอมใหญ่

นายศรีเจริญ บูรณจันทร์

นายสมาน ลิประพันธ์

นายบุญเสน สรรเพชร

นายหรอเฉด เอียดตรง

นายหลีม ไมสู

นายหวันหยับ เส็นฤทธิ์

นายอำนวย สุหรน

นายอานนท์ บิลลาติฟ

นายสุคาร อะเส็ม

นายซุบย่าน หนูหนุด