The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

ประมวลภาพกิจกรรม

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองตรัง 6 186 157 343
กันตัง 48 1,663 1,588 3,251
ย่านตาขาว 18 49 41 90
ปะเหลียน 54 5,697 5,553 11,250
สิเกา 12 259 236 495
หาดสำราญ 14 4 8 12

รวม

152 7,858 7,583 15,441

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554