MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เมืองยะลา

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ตาเซะ 4 173 404 310 714 404 310 3 2
ท่าสาป 8 149 456 381 837 456 381 49 45
บันนังสาเรง 11 540 1,568 1,404 2,972 1,568 1,404 50 51
บุดี 15 168 350 296 646 350 296 4 2
พร่อน 6 209 814 506 1,320 814 506 2 0
ยะลา 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ยุโป 9 171 425 438 863 425 438 11 11
ลำพะยา 4 130 316 336 652 316 336 41 31
ลำใหม่ 9 219 478 512 990 478 512 3 5
ลิดล 7 150 312 299 611 312 299 7 5
สะเตง 12 920 2,120 1,722 3,842 2,120 1,722 55 60
สะเตงนอก 24 446 976 777 1,753 976 777 30 26
หน้าถ้ำ 3 0 0 0 0 0 0 0 0
เปาะเส้ง 6 119 281 182 463 281 182 9 3
รวม 122 3,394 8,500 7,163 15,663 8,500 7,163 264 241
กลางประจำตำบล / วาระ 21-12-2561
ทะเบียนเลขที่: 148
ตำบล/แขวง: ลำใหม่
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
กำปงดาระ / วาระ 10 / 8 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 060
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
กำปงบูเกะ / วาระ..................................
ทะเบียนเลขที่: 064
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
คุลาพาอัรรซีดีน / วาระ 3-10-2020
ทะเบียนเลขที่: 365
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ญัาบัลนุร / วาระ 11 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 333
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุตตะอาวุน วาระ 03/03/2569
ทะเบียนเลขที่: 521
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลกอเราะ / วาระ 28-03-2020
ทะเบียนเลขที่: 126
ตำบล/แขวง: ท่าสาป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลมุตตากีน / วาระ 1เม.ย.2568
ทะเบียนเลขที่: 234
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลมุสตากีม / วาระ 28 ส.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 328
ตำบล/แขวง: ลำพะยา
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลมุฮาญีรีน จดเมื่อ 20 ก.ค. 2550 / วาระ 16 มี.ค
ทะเบียนเลขที่: 453
ตำบล/แขวง: สะเตง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลอามาน / วาระ 29-11-2562
ทะเบียนเลขที่: 227
ตำบล/แขวง: เปาะเส้ง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลอิหมาน / วาระ 5-10-2019
ทะเบียนเลขที่: 217
ตำบล/แขวง: ตาเซะ
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลอิหม่าม / วาระ 8 ก.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 404
ตำบล/แขวง: ท่าสาป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลอิห์ซาน(บ้านบือเส้งนอก)/ วาระ 9 พ.ย. 2564
ทะเบียนเลขที่: 329
ตำบล/แขวง: สะเตง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 505
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลฮูดา / วาระ 20 ธ.ค 2562
ทะเบียนเลขที่: 291
ตำบล/แขวง: บันนังสาเรง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลเราะห์มะห์ / วาระ 3-07-2563
ทะเบียนเลขที่: 501
ตำบล/แขวง: เปาะเส้ง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุสสลาม วาระ 8/07/2568 บ้านกำปงบารู
ทะเบียนเลขที่: 520
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุสสลาม / วาระ 16-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 488
ตำบล/แขวง: ตาเซะ
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุสสลาม / วาระ 12-06-2020
ทะเบียนเลขที่: 158
ตำบล/แขวง: หน้าถ้ำ
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุสสาลาม / วาระ 6 / 2 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 146
ตำบล/แขวง: ท่าสาป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุสสาลาม /วาระ 5 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 225
ตำบล/แขวง: บันนังสาเรง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารูลราวฎอฮ์ / วาระ 14 / 7 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 101
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นุซฮาตุลมุตตากีน /วาระ 21 ก.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 366
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรอีบาดีละห์ / วาระ 23-08-2019
ทะเบียนเลขที่: 349
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลยันน๊ะห์ / วาระ 6-11-2020
ทะเบียนเลขที่: 267
ตำบล/แขวง: ลำพะยา
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลยากีน
ทะเบียนเลขที่: 526
ตำบล/แขวง: สะเตง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลยากีน / วาระ 28-02-2563
ทะเบียนเลขที่: 473
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลยามาล / วาระ 8 / 12 / 2563
ทะเบียนเลขที่: 117
ตำบล/แขวง: ท่าสาป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลอามาน / วาระ 11-10-2019
ทะเบียนเลขที่: 420
ตำบล/แขวง: พร่อน
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลอิสลามปากัสถาน / วาระ 21-12-2561
ทะเบียนเลขที่: 303
ตำบล/แขวง: สะเตง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลอิห์ซัน จดเมื่อ 22 ส.ค.2527 / วาระ 29-11-2019
ทะเบียนเลขที่: 263
ตำบล/แขวง: ยุโป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลอีมาน / วาระ 3-05-2563
ทะเบียนเลขที่: 494
ตำบล/แขวง: ลิดล
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลอีลาฮียะห์ / วาระ 12-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 143
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลฮีลาล / วาระ 1-01-1970
ทะเบียนเลขที่: 314
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลฮูดา / วาระ 13 เม.ย. 2564
ทะเบียนเลขที่: 315
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลฮูดา / วาระ 4 ม.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 312
ตำบล/แขวง: เปาะเส้ง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลฮูดา / วาระ 8 ก.พ. 2565
ทะเบียนเลขที่: 485
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลฮูดา / วาระ 8-05-2020
ทะเบียนเลขที่: 471
ตำบล/แขวง: ท่าสาป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุลฮูดา / วาระ 12 / 1 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 139
ตำบล/แขวง: ลำใหม่
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
นูรุสลาม /วาระ 16 ก.พ. 2564
ทะเบียนเลขที่: 203
ตำบล/แขวง: ลิดล
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
บ้านขโนง / วาระ 10 พ.ย 2560
ทะเบียนเลขที่: 059
ตำบล/แขวง: เปาะเส้ง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
บ้านบือแน / วาระ 26-12-2496
ทะเบียนเลขที่: 029
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
บ้านลิดน จดเมื่อ / วาระ 7/7/2563
ทะเบียนเลขที่: 068
ตำบล/แขวง: ลิดล
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
บาฮาอุดดีน / วาระ 4 ส.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 241
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
มลายูบางกอก จอเมื่อ 25 พ.ค. 2497 / วาระ 15 ม.ค 64
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา

ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 319,491