MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

กอจ. ยะลา คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

ดร.สะมะแอ ฮารี

ประธานคณะกรรมการ
นาย อาหามะ ตูหยง
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1(ฝ่ายวิชาการ)
นาย รุสดี บาเกาะ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่่ 2(ฝ่ายบริหารงานมัสยิด
นายวันฮามัด โต๊ะอาดัม(เสียชีวิต)
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 3
นาย อับดุลฮาเรม หิเล
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 4
นาย อารีฟีน เจ๊ะแม
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 5
นาย อับดุลบาซิ เจ๊ะมะ
กอฎีย์ซัรอีย์
นาย เซ็ง ดูมีแด
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย นิมิง นิมูดอ
ฝ่ายการเงิน/บัญชี
นาย อับดุลอาสิ กาแบ
ฝ่ายพัฒนาสังคม
นาย อาหะมะรูยามี มูยุ
ฝ่ายบุคลากร
นาย มะสอและ วาเด็ง
ฝ่ายการศึกษา/สารสนเทศ
นายอับดุลอาซิส และนิตันหยง
ฝ่ายครอบครัวและมรดก
นาย ฮามะ พูลา
ฝ่ายฟัตวา
นาย มะดิง เย็ง
ฝ่ายวัฒนธรรม
นาย อาเซ็ง สาแล
ฝ่าบอาคารสถานที่
นาย มูฮำมัดเปาซี อับดุลลา
ฝ่ายบัยตุลมาล
นาย อับดุลเลาะ อาบูบากา
ฝ่ายครอบครัว
นาย ยูโซะ อาลี
ฝ่ายทะเบียนมัสยิด
นาย มาฮามะ แดเบ๊าะ
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
นาย มาหะมะนาวี บินหะยีมามะ
ฝ่ายพัสดุ
นายสะแปอิง เจะเลง
กรรมการฯ
นาย มาหะมะรอมมือลี กอระ
กรรมการฯ
นาย อาซิ แม
ฝ่ายฮาลาล
นาย อาซิ เจ๊ะเต๊ะ
รองประธานคนที่ 6
นาย แวดาโอ๊ะ สาและ
เลขานุการฯ
ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 308,026