MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กรงปินัง 38 1,248 3,128 2,936 6,064 3,128 2,936 50 35
กาบัง 23 965 2,384 2,217 4,601 2,384 2,217 48 35
ธารโต 23 312 654 576 1,230 654 576 23 15
บันนังสตา 74 2,777 6,830 5,968 12,798 6,830 5,968 139 121
ยะหา 74 3,305 7,987 7,108 15,095 7,987 7,108 144 106
รามัน 137 5,158 12,284 11,308 23,592 12,284 11,308 380 318
เบตง 33 862 2,012 1,292 3,304 2,012 1,292 11 14
เมืองยะลา 122 3,394 8,500 7,163 15,663 8,500 7,163 264 241
รวม 524 18,021 43,779 38,568 82,347 43,779 38,568 1,059 885

รายชื่อมัสยิด

กลางประจำตำบล / วาระ 21-12-2561
ทะเบียนเลขที่: 148
ตำบล/แขวง: ลำใหม่
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
กอตอตือร๊ะ / วาระ 6 / 7 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 044
ตำบล/แขวง: กอตอตือร๊ะ
อำเภอ/เขต: รามัน
กาบัง / วาระ 13-11-2563
ทะเบียนเลขที่: 244
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
กำปงดาระ / วาระ 10 / 8 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 060
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
กำปงตันหยง จดเมื่อ 29 ก.ค 2519 / วาระ.............
ทะเบียนเลขที่: 183
ตำบล/แขวง: บาโร๊ะ
อำเภอ/เขต: ยะหา
กำปงบูเกะ / วาระ..................................
ทะเบียนเลขที่: 064
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
กุนุงจอนอง จดเมื่อ 01 เม.ย. 2500 / วาระ 20 พ.ย 2
ทะเบียนเลขที่: 080
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
คอยรียะห์ /วาระ 16 มิ.ย.2563
ทะเบียนเลขที่: 202
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
คอยรุลอับรอร์ / วาระ 5 ม.ค. 2564 * +3
ทะเบียนเลขที่: 455
ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา
คอลีลิลเราะห์มาน / วาระ 15 มี.ค 2562
ทะเบียนเลขที่: 493
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
คอสูลอัลอีบาดะห์ / วาระ 30-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 236
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
คุลาพาอัรรซีดีน / วาระ 3-10-2020
ทะเบียนเลขที่: 365
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ซอร์ฟียะห์ / วาระ 25 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 310
ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา
ซอลาฮุดดีน / วาระ 23 ต.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 201
ตำบล/แขวง: ยะหา
อำเภอ/เขต: ยะหา
ซอลาฮุดดีน / วาระ 26 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 259
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ซอลาฮุดดีน / วาระ 28 ก.ค 2560
ทะเบียนเลขที่: 318
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ซอฮีบีซาอาดะห์ / วาระ 3-01-2563
ทะเบียนเลขที่: 296
ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา
ซัมซูดิน / วาระ 1 มี.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 094
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ซาบาสบีลมุสลีมีน / วาระ 2-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 414
ตำบล/แขวง: เกะรอ
อำเภอ/เขต: รามัน
ซีรอญีลฮูดา จดเมื่อ 3 พ.ค. 2522 / วาระ 23-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 214
ตำบล/แขวง: กายูบอเกาะ
อำเภอ/เขต: รามัน
ซีรอฎุลยันนะห์ / วาระ...........................
ทะเบียนเลขที่: 371
ตำบล/แขวง: จะกว๊ะ
อำเภอ/เขต: รามัน
ซีรอตุตตักวา / วาระ 5-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 301
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ซีรอยีลฮูดาห์ / วาระ 6-11-2020
ทะเบียนเลขที่: 271
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ซีอารุดดีน / วาระ 6 ก.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 457
ตำบล/แขวง: ยะต๊ะ
อำเภอ/เขต: รามัน
ญันนาตุนนะอีม / วาระ 27 ต.ค 2560-2564
ทะเบียนเลขที่: 095
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ญัาบัลนุร / วาระ 11 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 333
ตำบล/แขวง: บุดี
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ญามิอฺ อัล-ฮามีด ( บ้านแปแจง )
ทะเบียนเลขที่: 209
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุซสาลาม / วาระ................................
ทะเบียนเลขที่: 435
ตำบล/แขวง: กาลอ
อำเภอ/เขต: รามัน
ดารุดต๊ะฮ์ศีม / วาระ 30 มี.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 481
ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา
ดารุตตะอาวุน วาระ 03/03/2569
ทะเบียนเลขที่: 521
ตำบล/แขวง: สะเตงนอก
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุตตักวา / วาระ 10 พ.ย 2560
ทะเบียนเลขที่: 484
ตำบล/แขวง: ยะหา
อำเภอ/เขต: ยะหา
ดารุนนายะห์ / วาระ 20 ก.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 306
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุนนาอิม / วาระ 30-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 206
ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา
ดารุลกอเราะ / วาระ 28-03-2020
ทะเบียนเลขที่: 126
ตำบล/แขวง: ท่าสาป
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา
ดารุลซาอาดะห์ / วาระ 10 ส.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 512
ตำบล/แขวง: ยะต๊ะ
อำเภอ/เขต: รามัน
ดารุลญันนะห์ จดเมื่อ 26 ต.ค. 2547 / วาระ 23-10-256
ทะเบียนเลขที่: 429
ตำบล/แขวง: บาโงยซิแน
อำเภอ/เขต: ยะหา
ดารุลตักวา / วาระ 3 สค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 337
ตำบล/แขวง: เนินงาม
อำเภอ/เขต: รามัน
ดารุลนาอิม / วาระ 28 ธ.ค.2564
ทะเบียนเลขที่: 456
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลนาอีม / วาระ 2-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 240
ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา
ดารุลนาอีม / 29 12 / 2563
ทะเบียนเลขที่: 152
ตำบล/แขวง: ยะต๊ะ
อำเภอ/เขต: รามัน
ดารุลนาอีม / วาระ 1-11-2562
ทะเบียนเลขที่: 475
ตำบล/แขวง: วังพญา
อำเภอ/เขต: รามัน
ดารุลนาอีม / วาระ 24 ส.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 406
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลนาอีม จดเมื่อ 14 มิ.ย. 2534 / วาระ 1-05-2563
ทะเบียนเลขที่: 302
ตำบล/แขวง: กายูบอเกาะ
อำเภอ/เขต: รามัน
ดารุลนาอีม จดเมื่อ 14 มิ.ย. 2534 / วาระ 1-05-2563
ทะเบียนเลขที่: 211
ตำบล/แขวง: ตาเนาะแมเราะ
อำเภอ/เขต: เบตง
ดารุลฟิร์ดาวส์ / วาระ 10 ธ.ค 2567
ทะเบียนเลขที่: 478
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลฟุรกอน / วาระ 24 พ.ย 2560
ทะเบียนเลขที่: 486
ตำบล/แขวง: ตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลมะห์มูร / วาระ 20 ส.ค. 2567
ทะเบียนเลขที่: 381
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
ดารุลมาอาด / 2 ก.พ. 2564 * +3
ทะเบียนเลขที่: 274
ตำบล/แขวง: บาลอ
อำเภอ/เขต: รามัน

ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 311,957