MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC OF CHUMPHON

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าแซะ 4 74 176 187 363 176 187 16 18
ปะทิว 2 41 82 87 169 82 87 3 2
เมืองชุมพร 1 38 53 50 103 53 50 0 0
รวม 7 153 311 324 635 311 324 19 20

รายชื่อมัสยิด

มัสยิดญัมอียะตุ้ลอิสติกอมะห์
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: ชุมโค
อำเภอ/เขต: ปะทิว
มัสยิดนูรุ้ลอามานะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดนูรุ้ลเอี้ยะห์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 005
ตำบล/แขวง: ชุมโค
อำเภอ/เขต: ปะทิว
มัสยิดบัดริ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: ท่าตะเภา
อำเภอ/เขต: เมืองชุมพร
มัสยิดมูฮาญิรีน
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: หงษ์เจริญ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดอัลคอยร๊อต
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
1 หมู่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
จำนวนผู้เข้าชม: 39,503