มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ธารโต

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คีรีเขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ธารโต 6 37 73 58 131 73 58 1 1
บ้านแหร 8 97 214 213 427 214 213 2 3
แม่หวาด 8 178 367 305 672 367 305 20 11
รวม 23 312 654 576 1,230 654 576 23 15
ซอลาฮุดดีน / วาระ 26 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 259
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ซอลาฮุดดีน / วาระ 28 ก.ค 2560
ทะเบียนเลขที่: 318
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุลยากีน ปาโจแมเราะ วาระ 05/05/2569
ทะเบียนเลขที่: 522
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุลอามัน -ซานี / วาระ 16 ก.พ. 2564
ทะเบียนเลขที่: 248
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุลอิตติฮาด / วาระ 26-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 474
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุลอิสลามียะห์ / วาระ 10 ส.ค. 2564 * +1+2+3
ทะเบียนเลขที่: 377
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุลอิสลามียะห์ / วาระ 14 ก.ย. 2564
ทะเบียนเลขที่: 470
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุลฮีดายะห์ / วาระ.............................
ทะเบียนเลขที่: 500
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ดารุสสาอาดะห์ / วาระ 11 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 285
ตำบล/แขวง: ธารโต
อำเภอ/เขต: ธารโต
นูรุยันนะห์ / วาระ 3-05-2019
ทะเบียนเลขที่: 358
ตำบล/แขวง: ธารโต
อำเภอ/เขต: ธารโต
นูรุลอิบาดะห์ / วาระ.....................
ทะเบียนเลขที่: 436
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
นูรุลอีบาด๊ะ / วาระ 14 ก.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 254
ตำบล/แขวง: ธารโต
อำเภอ/เขต: ธารโต
นูรุลฮีดายะห์ / วาระ 11-10-2562
ทะเบียนเลขที่: 362
ตำบล/แขวง: คีรีเขต
อำเภอ/เขต: ธารโต
นูรุลฮูดา / วาระ 30 มี.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 411
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
พัฒนาอิสลาม / วาระ 11-11-2562
ทะเบียนเลขที่: 238
ตำบล/แขวง: ธารโต
อำเภอ/เขต: ธารโต
มัสยิดนาอีมูลอิสลามีย์ / วาระ 19 ตุลาคม 2564
ทะเบียนเลขที่: 509
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
ยามีอาตุลอิสลาม / วาระ 14 ก.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 219
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ยาแมะกําปงแหร จดเมื่อ 17 มี.ค. 2509 / วาระ 10-05-
ทะเบียนเลขที่: 120
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
ราวฎอตุลสาอาดะห์
ทะเบียนเลขที่: 507
ตำบล/แขวง: แม่หวาด
อำเภอ/เขต: ธารโต
สามัคคี ธารโต / วาระ 12 ต.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 163
ตำบล/แขวง: ธารโต
อำเภอ/เขต: ธารโต
อัลตักวาห์ / วาระ 5 ต.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 255
ตำบล/แขวง: บ้านแหร
อำเภอ/เขต: ธารโต
อัลอิสลามียะห์ / วาระ 20 ก.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 264
ตำบล/แขวง: ธารโต
อำเภอ/เขต: ธารโต
ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 295,378