มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: กรงปินัง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กรงปินัง 12 398 1,159 1,112 2,271 1,159 1,112 8 6
ปุโรง 5 278 644 497 1,141 644 497 6 0
สะเอะ 12 476 1,073 1,061 2,134 1,073 1,061 36 29
ห้วยกระทิง 9 96 252 266 518 252 266 0 0
รวม 38 1,248 3,128 2,936 6,064 3,128 2,936 50 35
คอลีลิลเราะห์มาน / วาระ 15 มี.ค 2562
ทะเบียนเลขที่: 493
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ซีรอยีลฮูดาห์ / วาระ 6-11-2020
ทะเบียนเลขที่: 271
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ญามิอฺ อัล-ฮามีด ( บ้านแปแจง )
ทะเบียนเลขที่: 209
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลนาอิม / วาระ 28 ธ.ค.2564
ทะเบียนเลขที่: 456
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลฟิร์ดาวส์ / วาระ 10 ธ.ค 2567
ทะเบียนเลขที่: 478
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลอามาน /วาระ 16 ก.พ. 2564
ทะเบียนเลขที่: 204
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลอิห์ซาน / วาระ...............................
ทะเบียนเลขที่: 336
ตำบล/แขวง: ปุโรง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุลฮูดา / วาระ 26 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 342
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุสลาม / วาระ 18 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 419
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารุสสลาม / วาระ 16-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 324
ตำบล/แขวง: ปุโรง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ดารูนอามาน / วาระ 24-10-2566
ทะเบียนเลขที่: 343
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
นูรุลอิสลาม / วาระ 9-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 218
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
นูรุลฮูดา / วาระ 13 ธ.ค.2563
ทะเบียนเลขที่: 395
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
บ้านบาตูบือละ / วาระ 4 พ.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 280
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
บาโฆลกูโบ / วาระ 11-11-2561
ทะเบียนเลขที่: 048
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
บาโงสาเร็ง / วาระ 13-7-2564
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
มัสยิด ยามีอาตุลยันนะห์ / วาระ 15 มี.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 027
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยันนาตุลมะวา / วาระ 9 ก.พ. 2564
ทะเบียนเลขที่: 295
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยามีอาตุลซานียะห์ / วาระ 24 / 8 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 069
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยาแมะ สลาแด /วาระ 10 พ.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 092
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยาแมะ สะเอะ / วาระ28 ก.ย. 2563
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยาแมะ อัล-ตักวา / วาระ............................
ทะเบียนเลขที่: 352
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยาแมะบ้านลือเม๊าะ / วาระ 11-11-2561
ทะเบียนเลขที่: 130
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ยาแมะบาโงยือไร / 11-11-2561
ทะเบียนเลขที่: 091
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ราวฎอตุลยันนะห์ / วาระ 20 ก.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 462
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
รือเป / วาระ 9 / 8 / 2565 * + 2
ทะเบียนเลขที่: 191
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
อัครอวีหย๊ะ / วาระ 11-11-2561
ทะเบียนเลขที่: 141
ตำบล/แขวง: ปุโรง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
อัล-ดะวาตุลอิสลามียะห์ / วาระ....................
ทะเบียนเลขที่: 321
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
อัลมูบาร๊อก / วาระ 1 ธค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 266
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
อัลอีบาดาตูลอิสลามียะห์ / วาระ 7 ธ.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 216
ตำบล/แขวง: ปุโรง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
อาสาสุลยันนะห์ / วาระ 10 ก.พ 2560
ทะเบียนเลขที่: 503
ตำบล/แขวง: สะเอะ
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
อีบาดูเราะห์มาน 29 ก.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 444
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ฮาบีบิรอห์มาน จดเมื่อ 11 ก.ย. 2543 / วาระ 15 ม.ค 2
ทะเบียนเลขที่: 384
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
เตาเพ็กบาโงยือริ / วาระ 11-11-2561
ทะเบียนเลขที่: 116
ตำบล/แขวง: กรงปินัง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
เราฎอตุลดีอายะห์ / วาระ 6 ก.ค. 2564 * 1+3
ทะเบียนเลขที่: 330
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
แบหอ / วาระ 10-7-2563
ทะเบียนเลขที่: 182
ตำบล/แขวง: ห้วยกระทิง
อำเภอ/เขต: กรงปินัง
ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 295,372