มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: กาบัง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กาบัง 15 636 1,642 1,527 3,169 1,642 1,527 44 29
บาละ 8 330 743 691 1,434 743 691 4 6
รวม 23 966 2,385 2,218 4,603 2,385 2,218 48 35
กาบัง / วาระ 13-11-2563
ทะเบียนเลขที่: 244
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
คอยรียะห์ /วาระ 16 มิ.ย.2563
ทะเบียนเลขที่: 202
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุนนายะห์ / วาระ 20 ก.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 306
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุลมุตตากีน จดเมื่อ 31 ต.ค. 2548 / วาระ 27-12-20
ทะเบียนเลขที่: 441
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุลมุมีนีน / วาระ 25 ส.ค. 2563 *2 +/11/8/60
ทะเบียนเลขที่: 430
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุลมุมีนีน / วาระ 30-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 383
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุลฮิกมะห์ จดเมื่อ 28/10/2563 วาระ 13/8/2564
ทะเบียนเลขที่: 517
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุสลาม จดเมื่อ 20 ก.พ. 2527 / วาระ
ทะเบียนเลขที่: 258
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุสสลาม / วาระ 16-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 463
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
ดารุสสาลาม จดเมื่อ 6 มิ.ย. 2561 / วาระ..........
ทะเบียนเลขที่: 510
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
ตักวา / วาระ 30-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 341
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
นูรุตตักวา / วาระ 30-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 431
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
นูรุลอิสลาห์ / วาระ.........................
ทะเบียนเลขที่: 327
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
นูรุลฮูดา จดเมื่อ 30 พ.ย. 2558 / วาระ 5-07-2562
ทะเบียนเลขที่: 251
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
นูรูดีน / วาระ................................
ทะเบียนเลขที่: 189
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
นูรูลอินซาน / วาระ...............................
ทะเบียนเลขที่: 417
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
นูลกามีละห์ / วาระ 17 ส.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 212
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
บ้านบาแล / วาระ 20-11-2563
ทะเบียนเลขที่: 265
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
บ้านยือนัง ดารุสซอลาฮ์ / วาระ 25 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 131
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
บ้านลูโบ๊ะปันยัง / วาระ 24 / 8 / 2564 * +1+2+3
ทะเบียนเลขที่: 062
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ราวฏอตุลยันน๊ะห์ จดเมือ 26 พ.ค. 2540 / วาระ......
ทะเบียนเลขที่: 340
ตำบล/แขวง: บาละ
อำเภอ/เขต: กาบัง
อันซอรุสซูนะห์ จดเมื่อ 11 ต.ค. 2534 / วาระ 9-10-20
ทะเบียนเลขที่: 304
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
อัลมัรฮามะห์ / วาระ 1 ม.ค 2564
ทะเบียนเลขที่: 326
ตำบล/แขวง: กาบัง
อำเภอ/เขต: กาบัง
ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 295,384