มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เบตง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ตาเนาะแมเราะ 3 54 117 0 117 117 0 0 0
ธารน้ำทิพย์ 2 128 360 361 721 360 361 0 0
ยะรม 6 150 364 279 643 364 279 0 1
อัยเยอร์เวง 13 141 264 226 490 264 226 11 13
เบตง 9 389 907 426 1,333 907 426 0 0
รวม 33 862 2,012 1,292 3,304 2,012 1,292 11 14
กุนุงจอนอง จดเมื่อ 01 เม.ย. 2500 / วาระ 20 พ.ย 2
ทะเบียนเลขที่: 080
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
ดารุลนาอีม จดเมื่อ 14 มิ.ย. 2534 / วาระ 1-05-2563
ทะเบียนเลขที่: 211
ตำบล/แขวง: ตาเนาะแมเราะ
อำเภอ/เขต: เบตง
ดารุลมะห์มูร / วาระ 20 ส.ค. 2567
ทะเบียนเลขที่: 381
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
ดารุลอามาน / วาระ 19 เม.ย. 2565
ทะเบียนเลขที่: 421
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
ดารุสสลาม (บ้านกอซี) / วาระ 21-08-2563
ทะเบียนเลขที่: 445
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
ดำรงศาสน์ / วาระ 27-09-2019
ทะเบียนเลขที่: 228
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
ตาก๊อดดูมีลอิสลามีย์ / วาระ 4-01-1919
ทะเบียนเลขที่: 469
ตำบล/แขวง: ธารน้ำทิพย์
อำเภอ/เขต: เบตง
ธรรมวัฒนา / วาระ 14 ก.ค 2560
ทะเบียนเลขที่: 237
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุดดีน มาลาฮูลู
ทะเบียนเลขที่: 355
ตำบล/แขวง: ตาเนาะแมเราะ
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุลนาอีม / วาระ 13 เม.ย. 2564
ทะเบียนเลขที่: 382
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุลยากีน
ทะเบียนเลขที่: 210
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุลอิตตตีพาก / วาระ 18 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 401
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุลอิสลามยะรม
ทะเบียนเลขที่: 081
ตำบล/แขวง: ยะรม
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุลฮูดา / วาระ 8 ธ.ค. 2563 * +1
ทะเบียนเลขที่: 309
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรุลฮูดา / วาระ 14-08-2020
ทะเบียนเลขที่: 299
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูรูลอิสลาม / วาระ.............................
ทะเบียนเลขที่: 451
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
นูร์ฮีดายะห์ / วาระ 24 พ.ย. 2563
ทะเบียนเลขที่: 367
ตำบล/แขวง: ยะรม
อำเภอ/เขต: เบตง
บำรุงศาสน์ /วาระ 2 มี.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 224
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
ประมวลธรรม ยามีอิ้ลคอยรอด / วาระ 6-7-2564
ทะเบียนเลขที่: 079
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
มัสยดจาเราะปาไตย/วาระ28 ธ.ค.2564
ทะเบียนเลขที่: 008
ตำบล/แขวง: ตาเนาะแมเราะ
อำเภอ/เขต: เบตง
มัสยิด ซูลูกาแป๊ะ / วาระ 30 ม.ย.2563
ทะเบียนเลขที่: 010
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
มัสยิด นูรุลอีมาน / วาระ 24-07-2020
ทะเบียนเลขที่: 450
ตำบล/แขวง: ยะรม
อำเภอ/เขต: เบตง
มัสยิด ราโมง /วาระ 8พ.ย.2559
ทะเบียนเลขที่: 009
ตำบล/แขวง: ยะรม
อำเภอ/เขต: เบตง
มัสยิดอุสมาเนียะห์ / วาระ 13 เม.ย. 2564
ทะเบียนเลขที่: 492
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
วารอสาตุลอัมเบียะมูฮายีรีน / วาระ 1 ธ.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 398
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
สันติธรรม (อัลอามานียะห์) / วาระ 13 มิ.ย. 2566
ทะเบียนเลขที่: 229
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
สามัคคีธรรม / วาระ 30-10-2020
ทะเบียนเลขที่: 188
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
สาลาฮูดิน
ทะเบียนเลขที่: 415
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
อัลยามีอูลอัฮมาดี จดเมื่อ 09 ก.ย 2493 / วาระ 21-12
ทะเบียนเลขที่: 011
ตำบล/แขวง: เบตง
อำเภอ/เขต: เบตง
อิตีฮาดุลอุมมะห์ / วาระ...........................
ทะเบียนเลขที่: 368
ตำบล/แขวง: ยะรม
อำเภอ/เขต: เบตง
เราวฎอตุลยันนะห์ / วาระ 15 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 284
ตำบล/แขวง: ธารน้ำทิพย์
อำเภอ/เขต: เบตง
เราะห์มานียะห์ / วาระ 29 มิ.ย 2561
ทะเบียนเลขที่: 464
ตำบล/แขวง: ยะรม
อำเภอ/เขต: เบตง
ไม่มีข้อมุล จดเมื่อ .............................
ทะเบียนเลขที่: 497
ตำบล/แขวง: อัยเยอร์เวง
อำเภอ/เขต: เบตง
ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 295,379