MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

กอจ. ปัตตานี คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายแวดือราแม มะมิงจิ

ประธานคณะกรรมการ
นายอาห์มัด โต๊ะมิง
รองประธานฝ่ายชัรอีย์
นายอูมา แมะ
รองประธานฝ่ายปกครอง
นายอัศมี โต๊ะมีนา
รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
นายสิหะมูดิง วาโมง
รองประธานฝ่ายการศึกษา
ดร.อาฮาหมัดกาแม แวมูซอ
รองประธานฝ่ายสังคมและประชาสัมพันธ์
นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ
เลขานุการฯ
นายอับดุลราหมาน� กือมอ
รองเลขานุการฯ
นายมูฮัมมัสสะแปอิง บาบูมาเร๊าะ
เหรัญญิก
นายมือลี สาแม
รองเหรัญญิกฯ
นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ
กอฎีย์ชัรอีย์/กรรมการฯ
นายมะ กูเตะ
กรรมการฯ
นายมะยาลี ตาเยะ
กรรมการฯ
นายดอเลาะ กานิง
กรรมการฯ
นายรุสดี ตาเยะ
กรรมการฯ
นายอนุกูล อาแวปูเต๊ะ
กรรมการฯ
นายมะมุง สามะ
กรรมการฯ
นายมูหามะ กาเร็ง
กรรมการฯ
นายมูหัมมัดเฟาซี ดอเลาะ
กรรมการฯ
รองศาสตราจารย์ อับดุลเลาะ อับรู
กรรมการฯ
นายมะหะมะอาลี นอจิ
กรรมการฯ
นายแวมามุ แวหะยี
นายเซ็ง ใบหมัด
นายยา ดอเลาะ
นายสะมาแอ มาแย
นายอายุ กาหะมะ
นายอับดุลมานะ เจ๊ะและ
นายยูกิมลี ฮาเระ
นายสามาอูน เวาะเย็ง
นายซอลาหุดดีน เขร็มแอ
63 บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Tel.073-330-876
จำนวนผู้เข้าชม: 107,743