MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Office of the Islamic Committee of Narathiwat Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ


มัสยิด อำเภอ/เขต: จะแนะ ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร

นูรุลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 283
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
มัสยีดิลพาละห์
ทะเบียนเลขที่: 362
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
มานารุตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 665
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ราวฏอตุลอูลูมิดดียะห์
ทะเบียนเลขที่: 404
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
อัลอะห์มาดี
ทะเบียนเลขที่: 243
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
อิสลาฮียะห์
ทะเบียนเลขที่: 208
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
ฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 420
ตำบล/แขวง: ผดุงมาตร
อำเภอ/เขต: จะแนะ
221 ม.10  ต.ลำภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร: 073-530-825
แฟกซ์: 073-530-828
จำนวนผู้เข้าชม: 190,079