MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

กอจ. พังงา คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายอะหมัด และเยาะ

ประธานกรรมการอิสามประจำจังหวัดพังงา
นายฉลาด บุหลาด
รองประธานฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ศาสนา
นายเจษฎา ท่อทิพย์
รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล
นายรักหมานหว้าหลี ปทาน
รองประธานฝ่ายสวัสดิการสังคมและเยาวชน
นายดุลศิริ นุกูล
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และป้องกันยาเสพย์ติด
นายสมุทร เชษฐพันธ์
รองประธานฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายหนาน คหะปนะ
รองประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เด็กกำพร้าและหญิงหม้าย
ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายนพดล สุทธิการ
เลขานุการ/หัวหน้าสำนักงาน
นายหรงเลต สาเล่ราช
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาภาคฟัรดูอัยน์/ผุ้ช่วยเลขานุการ
นายนรา หมีนสอีด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ/ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษาภาคฟ
นายมูสา นันทบุตร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ศาสนา/หัวหน้าฝ่ายตรวจส
นายโกบ เริงสมุทร
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
นายประเสริฐ ประสารการ
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ/ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา
นายนิวัติ สุมาลี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติ
นายห้าหลี ธันยุภักษ์
หัวหน้าฝ่ายพิธีการศาสนาและวัฒนธรรม
นายพิเชษฐ์ โบบทอง
หัวหน้าฝ่ายกองทุนซากาต/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายไพศาล วารีศรี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นายดลด้าหยัด ลอดบุตร
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์/ผุ้ช่วยฝ่ายประสานงาน
นายมะโอด วงษ์นา
ผู้ช่วยฝ่ายกองทุนซากาต/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายหัสนันท์ ศรีรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายประยงค์ หวังหลี
ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจย์/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายวินัย หวังดี
ผู้ช่วยฝ่ายการเงินและพัสดุ/ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายดลม่าหนับ ตนคลัง
ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน
นายการิน สาระยา
ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ
นายอารยา สันสมุทร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอัลกุรอานและกอรีย์/ผู้ช่วยฝ่ายก
นายประสิทธิ์ ทองดี
ผู้ช่วยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เด็กกำพร้าและหญิงหม้าย
นายเจริญ สายดำ
ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายเจษฎา ท่อทิพย์
ที่ตั้งเลขที่ 582 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
โทรศัพท์ 076-481271 โทรสาร 076-481271
จำนวนผู้เข้าชม: 120,430