มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. กระบี่ 16 ก.ค. 2566 54
สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่
การประชุมคณะบุคคลในการจัดตั้งสมาพันธ์มุสลิมกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566 หลักการและเหตุผลที่มาความเป็นมาของสมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ ด้วยจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและองค์กรอิสลามเป็นจำนวนมาก แต่ในสภาพปัจจุบันมุสลิมหรือองค์กรยังไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ในขณะที่สังคมโดยทั่วไปในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นอย่างมากมาย ในหมู่ประชากรมุสลิม องค์กรมุสลิม เช่น ปัญหาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรมการเมืองและอื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าว หากคนมุสลิมเองไม่ช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากยิ่งขึ้นและยากต่อการแก้ไข ดังนั้น มุสลิมในจังหวัดกระบี่จึงเห็นสมควร ให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคคลและองค์กรต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการจัดการ ให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันทำความดีตามแนวทางอิสลามด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และต่างศาสนิก เพื่อจะได้ เป็นกำลังใจในการพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไป ดังบทบัญญัติอัลกุรอาน ที่บัญญัติว่า “จากบรรดาของท่าน จงให้มีคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เชิญชวนกันสู่คุณงามความดี และห้ามปรามกันทำความชั่วร้าย” และอีกบทหนึ่งที่กล่าวว่า “จงเชิญชวนประชาชาติสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความรู้และวิทยปัญญา” สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ จึงเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับมุสลิมและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนามุสลิมนี้ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมือง และการปกครอง ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นไปตามแนวทางของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ ของ สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เชิดชูและเผยแพร่อัล-อิสลาม (๒) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของมุสลิม และส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม (๓) เป็นศูนย์รวมประสานงานองค์กรและสมาชิก (๔) ส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงาน ขององค์กรและสมาชิก (๕) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้องค์กรและสมาชิก (๖) ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ตามความเหมาะสม (๗) สนับสนุนส่งเสริมในการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,653