มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

กอจ.สฎ.ชี้แจงอิหม่ามกรณีมัสยิดที่จัดงานตรงกับวันที่ 13 ต.ค.
นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริหารกิจการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตามหลักการกีตาบุลเลาะฮ์,ซุนนะฮ์และพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ๒๕๔๐ โดยหลักปฏิบัติดูแลพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีความเคร่งครัดในหลักการศาสนา และดำรงตนอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี สำหรับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง ร.9 ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่ทรงถือความแตกต่าง ด้านศาสนา เชื้อชาติและชาติพันธุ์แต่ประการใด พระองค์ทรงสนพระหราชหฤทัยในศาสนาอิสลามและเข้าพระทัยศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง แม้รูปแบบการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาจแตกต่างจากพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นอยู่บ้าง พระองค์ทรงทราบความข้อนี้เป็นอย่างดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้ตราตรึงในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอดมิรู้ลืม กาลนับแต่นี้ต่อไปพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าต้องตระหนักในการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทำงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรวมทั้งแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังกล่าวอีกว่า เพื่อตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ ขอให้มัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการจัดงานให้อยู่ในขอบเขต และงดการบันเทิงทุกชนิด เช่น การร้องนาชีด เป็นต้น ภายในงานของมัสยิดนั้นให้มีการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมด้วยจึงเรียนมาโปรดทราบ และดำเนินการ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
05 ต.ค. 2561 1,511
ร่วมงานต้อนรับฮิจเหราะห์ที่ปัตตานี
โครงการมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 (3 วัน 3 คืน) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ........................................................................... วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการ/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้รับโล่ลงทะเบียน มาถึงบริเวณงาน 09.00 – 10.00 น. เยาวชนประกวดชุดมลายู 10.00 – 12.00 น. พิธีเปิด - ต้อนรับด้วยอานาชีด Talaal Badru Alaina โดยวงกุมปังฟิรฮาน สุไหงโกลก - ชมการแสดงปันจสีละ โดย เยาวชนปัตตานี - อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน โดย นายฮะซัน หะยีอับดุลวาฮับ - กล่าวรายงานโดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการเข้าแถวด้านหลังประธานจัดงาน - กล่าวเปิดงาน โดย ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล) - พิธีกรเชิญประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ แก่คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอิหม่ามที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนาน และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 51 คน - ประธานในพิธีให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน และดุอาอฺ - พิธีกรเชิญประธานจัดงาน นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี/วงกุมปังฟิรฮาน/ทีมปันจซีละและนักกอรีตามลำดับ - คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอิหม่ามที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนาน และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น 51 คน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับท่าน
โดย: กอจ. กระบี่
29 ก.ย. 2561 579
ประธาน กอจ.สฎ.เน้นองค์กรมุสลิมเป็นเอกภาพสร้างแบบอย่างลูกหลาน
นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถานการณ์สังคมมุสลิมสุราษฎร์ธานีก่อนเข้าบริหารสำนักงาน ฯ สังคมมุสลิมตกอยู่ภายใต้สภาวการณ์ของความตึงเครียด ในสังคมมุสลิมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป้าหมายและภารกิจหลักของผมและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าบริหารสำนักงานฯจึงมุ่งที่จะพัฒนาองค์กรให้เท่าทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมุ่งสร้างเสถียรภาพสังคมมุสลิม ในการนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับภาครัฐและเอกชนจึงได้พยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อพยายามสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ของสังคมโดยรวม ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนเพื่อนร่วมศาสนา สามารถหันกลับมาดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดังที่เคยเป็นมา แม้จะมีความคิดเห็นและทัศนคติที่แตกต่างกัน แต่พี่น้องประชาชนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และที่สำคัญนั้นคือ กีตาบุ้ลเลาะห์ และซุนนะฮ์ ท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล)เรียนรู้บทเรียนจากอดีต ตระหนักร่วมกันว่าความคิดที่ไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นจะนำมามาสู่ครอบครัว ลูกหลาน สังคม และประเทศชาติ คือ อันจะนำไปสู่การเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า ถึงเวลาที่ผู้นำศาสนาต้องเอาจริงจัง กับการพัฒนาสังคมมุสลิมควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศต่อไป
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
27 ก.ย. 2561 1,059
ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา
ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา ปิดคอสด์ ระบบมัสยิดออนไลน์ที่ลันตา วันนี้ 18 กันยายน 2561 09:00 _ 13:00 น ฝ่ายไอซีที กอจ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ งานทะเบียน นายทะเบียนออนไลน์มัสยิด อ.เกาะลันตา ตำบลศาลาด่าน ตำบลลันตาน้อย ตำบลลันตาใหญ่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายศักดิ์ชัย ภักดี นายย่าสาด หวังผล นายอดุลย์ ผิวดี อิหม่ามสอแหละ วะเจดี อิหม่ามมัสยิดโละบารา และหัวหน้าทะเบียนออนไลน์ เขต อำเภอเกาะลันตา นายทินกร ก๊กใหญ่ นายประชีพ หมัดนุ้ย วิทยากรตำบล ลันตาใหญ่ นายวิรัช ห้าหวา วิทยากรตำบลลันตาน้อย วิทยากรหลักให้การอบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่นฝ่ายไอซีทีกอจ.กระบี่ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ วันที่: 18 ก.ย. 2561 โดย: นายวิรัช สีหมุ่น
โดย: กอจ. กระบี่
18 ก.ย. 2561 866
อบรมนายทะเบียนมัสยิดอ่าวลึก
วันนี้ 16 กันยายน 2561 09:00 _ 13:00 น ฝ่ายทะเบียน กอจ.กระบี่ อบรมให้ความรู้ งานทะเบียน นายทะเบียนออนไลน์มัสยิด อ.อ่าวลึก-อ.เขาพนม ได้รับเกียรติจากอิหม่ามปรีดา ทับโทน กรรมการอิหม่าม อ.อ่าวลึก และหัวหน้าทะเบียนออนไลน์ เขต.อ่าวลึก-เขาพนมให้โอวาทเปิดการอบรม วิทยากรให้การอบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่นฝ่ายICTกอจ.กระบี่ และผู้ช่วยวิทยากรกรรมการเขตอำเภอ เหนือคลอง นายสุอีบ เถาว์กลอย มีกรรมการอิสลาม จ.กระบี่เขต.อ่าวลึกร่วมเข้าอบรมนายอาเล้ม บ้านนบ ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก อาคาร1 ชั้น4 ห้องคอมฯและโอกาสนี้ ขอขอบคุณผอ.สุริยะ ธนูสร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกได้เอื้อเฟื้อสถานที่ คุณครูพัชรานันท์ บ้านนบ อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์
โดย: กอจ. กระบี่
16 ก.ย. 2561 1,084
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้
วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด ภาคใต้ร่วมประชุม เพื่อสรุปแผนปฏิบัติงานปี 2561-2563 ประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานสมาพันธ์ ดร สมศักดิ์ พิศสุวรรณ รองประธานนายเฉ็ม เหมมัน รองประธาน นายเจะอุเซ็น เจะอุบง รองประธาน นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ นายเอกรัญ แดงโตะเห รองเลขา นายสมาน เกปัน รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม นายอับดุลเลาะโซะมะดะ นักวิชาการศึกษาสถาบันมอ นายมะรอซี ลีเมาะนักวิชาการศึกษาสถาบัน มอ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขาสมาพันธ์ นายนิโซะ นิกะจิ อดีตกำนันเกาะจัน นายดาโหด สายจันทร์ นายสมาน เหตุหาก เข้าร่วมประชุม
โดย: กอจ. กระบี่
13 ก.ย. 2561 600
วันที่ 1 มูฮัรรอม ที่มัสยิดกลางกระบี่
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายงานมัสยิดออนไลน์ คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์มัสยิดจังหวัดกระบี่ เขต.อำเภอเมืองโดยนายวิรัช สีหมุ่นกรรมการอิสลาม จ.กระบี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และไอซีที ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนมัสยิด เขตตำบลไสไทย ตำบลหนองทะเล และตำบลเขาทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนายทะเบียนของมัสยิด ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กบ السلام عليكم ورحمةالله وبركاته سلامةتاهون بارو สาลามทุกท่านครับ สวัสดี ปีใหม่ ฮ.ศ.1440 ครับขอ ให้ทุกท่านได้รับความเราะห์ สาลามัตกันอย่างถ้วนหน้า ครับ اللهم انت الابدي القديم الاول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذاعام جديدقداقبل نسالك العصمة فيه من الشيطان واولياءه وجنوده والعون على على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بمايقربنااليك زلفى ياذالجلال والاكرام وصلى الله على سيدنامحمدوعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين
โดย: กอจ. กระบี่
11 ก.ย. 2561 782
ประชุมประจำเดือนอิหม่าม เมืองกระบี่
วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่มัสยิดกลางกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จัดประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่เข้าร่วม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขากอจ กระบี่ แจ้งเรื่องการบริหารจัดการของ สนง กอจ กระบี่ นายสมเดช ขยันการกรรมการกลาง แจ้งเรื่องการบริหารสถานีวิทยุ จัดเลี้ยงโตะจีน เพื่อหาทุนในการบริหารจัดการ นายปรีชา พยายาม ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่ง นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ ชี้แจงขั้นตอนของการเก็บเงินรายหัว เพื่อจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ บนพื้นที่มัสยิดกลางกระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจกระบี่ฝ่ายอาคารสถานที่ แจ้งให้ทุกมัสยิดรักษาความสะอาด จะให้มีโครงการหนึ่งมัสยิดหนึ่งอำเภอหนึ่งมัสยิดตัวอย่าง นายสุนทร สีหมุ่น แจ้งกำหนดการอบรมนายทะเบียนมัสยิดเขตเมืองกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น แจ้งให้ทุกมัสยิดเตรียมการในการจัดส่งผู้ที่มีความรู เข้าใจในเรื่องของการทำข้อมูลมัสยิดออนไลน์ นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองจังหวัดกระบี่ นายคมสัน บิลละโสย ชี้แจงเรื่องการจัดให้ทุกมัสยิดทำตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตามพรบ 2540 นายจีระศักดิ์ บุตรเด็น เลขานุการฝ่ายการศึกษา กอจ กระบี่ ชี้แจงถึงกำหนดวันเวลาในการจัดอบรมและสอบ ก่อนนีกะทั้งจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
10 ก.ย. 2561 722
ระบบปฎิบัติการมัสยิดออนไลน์ เกาะลันตา ต คลองยาง
ระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์อำเภอเกาะลันตา ตำบลคลองยาง 9 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น -15:00 น ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการมัสยิดมุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา ต คลองยาง อ เกาะลันตา จ กระบี่ นายอาสัน กิ่งเล็ก กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม กำกับดูแลมัสยิดเขตตำบลคลองยาง 9 มัสยิด พบปะคณะทำงานและนายทะบียนมัสยิด พบปะกล่าวให้กำลังใจ นายวิรัช สีหมุ่น กอจกระบี่ ฝ่าย ICT ชี้แจงถึงการจัดทำระบบสารสนเทค ของสำนักงาน และกล่าวถึงโครงการจัดทำระบบมัสยิดออนไลน์ ระบบใหม่ นายฟารุก ป้าไหน แอดมินระดับตำบลมัสยิดคลองยาง วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบ วิรัช สีหมุ่น รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
09 ก.ย. 2561 726
กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภออ่าวลึก
วันที่ 6 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภออ่าวลึกในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจกระบี่ กล่าวพบปะชี้แจงถึงระบบการทำงานของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ตามโครงสร้าง นายปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่งฉบับ แก้ไขและปรับปรุง นายว้าเหตุ มารยา แจ้งการให้ความรุ้ฮาลาลครัวเรือน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ชี้แจงเรื่องการระดมทุนจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม รายหัว 60 บาท นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอ อ่าวลึก พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิด ในเขตอ่าวลึก กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพ อ่าวลึกเวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม วิรัช สีหมุ่น รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
06 ก.ย. 2561 545
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเกาะลันตา
วันที่ 5กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเกาะลันตา ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจกระบี่ กล่าวพบปะชี้แจงถึงระบบการทำงานขอกคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ตามโครงสร้าง ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองประธาน ฝ่ายแผนงานและนโยบายได้แจ้งงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด ปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่งฉบับ แก้ไขและปรับปรุง นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา ชี้แจงเรื่องการระดมทุนจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม รายหัว 60 บาท นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอเกาะลันตา สามตำบล เกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ ศาลาด่าน พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้ง สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิด กำหนดให้วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม วิรัช สีหมุ่น รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
05 ก.ย. 2561 564
เริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระดมทุนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม 12ล้านบาท
เริ่มแล้ว 100 บาทแรกกับโครงการระดมทุนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม 12ล้านบาท 4 กันยายน 2561 วันที่ต้องจารึกอีกวัน ตามที่ทาง สนง กอจ กระบี่ โดยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามขึ้น บนพื้นที่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์รวมการบริหารกิจการเกียวกับศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ แต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงจัดโครงการระดมทุนขึ้น เพื่อให้พี่น้องสัปปุรุษในจังหวัดกระบี่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง โดยจัดเก็บเงินบริจาคคนละ 60 บาท ในระยะเวลา 9 เดือน โดยแบ่งจ่ายได้ครั้งละ 20 บาทต่อคน 3 เดือน ครั้ง จนครบ คนละ 60 บาท เมื่อโครงการได้ดำเนินการ คนแรกที่ให้การบริจาค คือ นาย หนก ต้นวิชา อายุ 81 ปี เป็นสัปปุรุษของมัสยิดบ้านคลองไคร ตำบลคลองพน จำนวน 100 บาท นี่คือเงิน 100 บาทแรก ที่จะต่อยอดไปถึง 12 ล้านบาทในเร็ววัน ถามว่าแล้วเงิน 12 ล้านมาจากไหน คิดแบบอย่างเร็ว คือ พี่น้องมุสลิมกระบี่มี 200,000 คน คนละ 60 บาท 200,000x60 รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาททันที ขออัลล้อทรงประทานความดี โปรดแชร์ข้อความนี้เพื่อส่งต่อความดี
โดย: กอจ. กระบี่
04 ก.ย. 2561 491
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง
วันที่ 4 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายปรีชา พยายาม กอจ กระบี่ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงระเบียบอบรมก่อนแต่งฉบับ แก้ไขและปรับปรุง นายเจ๊ะอาหลี คมขำฝ่ายการเงิน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขา นายดลหร้อหมาน นัคคา ฝ่ายยาเสพติด ชี้แจงเรื่องการระดมทุนจัดสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม รายหัว 20 บาท นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอเหนือคลอง พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้ง สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิดเขต เหนือคลองกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอุทยานศึกษา เวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนทั้งอำเภอเหนือคลอง ทุกมัสยิด เข้าร่วมฝึกอบรม นายวาเหตุ มารยา แจ้งผลของโครงการฮาลาลครัวเรือน ของอำเภอเหนือคลอง จัดให้มีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2561 สัปปรุษตำบลคลองเขม้า 200 คน ที่ หอประชุมโรงอุทยานศึกษา วิรัช สีหมุ่น รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
04 ก.ย. 2561 705
ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอคลองท่อม
วันที่ 3 กันยายน 2561 กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพบคณะผู้บริหารมัสยิด เขตอำเภอคลองท่อม ในเวทีการประชุมประจำเดือน ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นายสุขสันต์ ไทรบุรี แจ้งถึงผลการประชุมประจำเดือนของ กอจ กระบี วันที่ 2 กันยายน 61 นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจงระบบการทำงานระบบมัสยิดออนไลน์ พร้อมแนะนำคณะทำงานในส่วนของอำเภอคลองท่อม พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้ง สรุปการอบรมนายทะเบียนมัสยิดเขต คลองท่อม กำหนดให้วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลคลองพนพัฒนา เวลา 09:00 -16:30 น โดยมีนายทะเบียนทั้งอำเภอเข้าร่วม นายวาเหตุ มารยา แจ้งผลของโครงการฮาลาลครัวเรือน และแผนงานนโยบายของ กอจ นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ แจ้งเรื่องการระดมทุนการจัดสร้างศูนย์บริหารงานกิจการศาสนาอิสลาม หัวละ 20 บาท นายปรีชา พยายาม แจงเรื่องระเบียบอบรมและสอบก่อนแต่ง พร้อมคณะทีมงานวิชาการ วิรัช รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
03 ก.ย. 2561 618
มัสยิดคลองเขม้าจัดทัศนะศึกษา จังหวัดสงขลา
พบปะผู้นำศาสนาตำบลคลองเขม้า 27 สิงหาคม 2561 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ส่วนการศึกษา อบต คลองเขม้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาประจำมัสยิด เรื่อง”การบริหารจัดการมัสยิดเพื่อพัฒนาคน ให้มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับ(ฟัรดูอีน)ในมัสยิด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 27_29 สิงหาคม 2561 กิจกรรมในโครงการจัดให้มี การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารมัสยิด โดย ประธาน กอจ กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ นายดลหล้า พยายาม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กอจ. กระบี่ วิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที พบปะพูดคุยและทัศนะศึกษาดูงาน ที่ มัสยิดบ้านเหนือ ต คูเต่า ต หาดใหญ่ และมัสยิดบ้านสะกอม อ จะนะ จังหวัดสงขลา โครงการโดย อ.ปรีชา พยายาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กอจ.กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
27 ส.ค. 2561 611
วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน
26 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเซ้าเทรินลันตารีสอร์ท ต ศาลาด่าน อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กระบี่ จัดโครงการ “สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบคุณรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณสมพล รัตนภิบาล ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯอดีตอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ผู้เข้าร่วม 150 คน
โดย: กอจ. กระบี่
26 ส.ค. 2561 662
กระบี่จัดอบรมนายทะเบียนระดับตำบล
สุดยอดของการพบกัน 25 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นับได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ อีก 1 วัน ที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ ในการบรรยายให้ความรู้กับคณะทำงานระบบมัสยิดออนไลน์จังหวัดกระบี่ จากตัวแทนทุกตำบล 28 ตำบล ที่มารวมตัวกัน ต่างวุฒิ ต่างวัย นำความสามารถส่วนตนมาขยายผลงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนระบบมัสยิดออนไลน์ ในภาคของการเป็นวิทยากร ทุกคนตั้งใจ ใฝ่รู้ ยอมสละเครื่องใช้ส่วนตน อุปกรณ์ ใช้ในการฝึกอบรม จากการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ผลที่ได้ เกินคาด ทุกคนรู้ ทุกคนเก่ง ทุกคนทำได้ ทุกคนร่วมกันตั้งปณิธานร่วมกัน ภายใต้คำว่า “เราจะไม่ทิ้งพี่น้องมุสลิมกระบี่ทุกชีวิตใว้นอกทะเบียนสัปปุรุษ” ขอขอบคุณอีกครั้งและหลายๆครั้ง ขออัลล้อทรงประทานความดี มีอีหม่านทุกท่านไป
โดย: กอจ. กระบี่
25 ส.ค. 2561 706
ทำหนังสือเดินทางที่กระบี่
ชาวกระบี่ แห่ทำหนังสือเดินทาง ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หลังออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ วัน ที่ 16 สิงหาคม 61 ประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง จำนวนมาก เดินทาง มายื่นเอกสาร ทำหนังสือเดินทาง โดย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่มัสยิสกลาง จังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2561 ไม่เว้รวันหยุดราชการ การออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ให้ประชาชน ในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ เช่น ภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และ สงขลา ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ กรณีบุคคลทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ส่วนกรณีผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ค่าธรรมเนียม รวมค่าส่งไปรษณีย์ EMS 1,040 บาท สำหรับบรรยากาศ การออกบริการเคลื่อนที่ ทุกวัน มีประชาชน จากจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง เดินทางมาทำหนังสือเดินทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็นชาวมุสลิม ที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีผู้ทำหนังสือเดินทาง ครั้งนี้ 5 วัน คาดว่ารวม กว่า 3500 คน
โดย: กอจ. กระบี่
16 ส.ค. 2561 2,381
กระบี่ยกระดับระบบมัสยิดออนไลน์
4 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายทะเบียน ประชุมเพื่อยกระดับ ระบบมัสยิดออนไลน์ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่าย ไอซีที กอจกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน กอจกระบี่ โดยมีนายเดช ช่างเรือ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและคณะอนุกรรมการอิสลามกระบี่ 5 อำเภอ 1.วางระเบียบการทำงานกับคณะกรรมการชุดใหม่ 2.การรักษาระบบทะเบียนสัปปุรุษออน์ไลน์ 3.การพัฒนาและยกระดับทะเบียนสัปปุรุษออน์ไลน์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4.การทำความเข้าใจในระบบใหม่ต่อมัสยิดทั้งจังหวัดกระบี่ 5.เรื่องอื่นๆ สมชาย วงค์แดง เลขาฝ่ายฯ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
04 ส.ค. 2561 752
กระบี่ร่วมอำนวยอวยพรส่งฮุจญาจไปฮัจย์
3 สิงหาคม 2561 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เวลา 13:00 น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจีงหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ คุณบดินทร์ อดุลย์ภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีอำนวยอวยพร แก่ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ผู้เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดงานมี หลายองค์กร เช่นปกครองจังหวัดกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่ การบินไทย การท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ธนาคารอิสลามกระบี่ มูลนิธิมุสลิมจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่ และเจ้าของสถานที่สำนักงานกอจ กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
03 ส.ค. 2561 690
รองประธานฯลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเร่งสร้างมัสยิดหลังที่ 2 เกาะสมุย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ฮัจยีศิลา วันดี รองประธาน กอจ.สุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเร่งสร้างมัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ซึ่งเป็นมัสยิดหลังที่ 2 ของเกาะสมุย กำลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนมัสยิด และดำเนินการก่อสร้างไปแล้วถึง 90 เปอร์เซนต์ สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้คือ การปูพื้นกระเบื้อง ทาสี และการตกแต่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีแผนการกำหนดเเล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กันยายน 2561 เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการปฎิบัติศาสนากิจเป็นจำนวนมากในแต่ละปี (ภาพและรายงานข่าวโดย วาสนา นาคสง่า)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
26 ก.ค. 2561 1,313
รองประธานฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเร่งสร้างมัสยิดหลังที่ 2 เกาะสมุย
เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ฮัจยีศิลา วันดี รองประธาน กอจ.สุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเร่งสร้างมัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ซึ่งเป็นมัสยิดหลังที่ 2 ของเกาะสมุย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนมัสยิด และดำเนินการก่อสร้างไปแล้วถึง 90 เปอร์เซนต์ สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้คือ การปูพื้นกระเบื้อง ทาสี และการตกแต่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีแผนการกำหนดเเล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กันยายน 2561 เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการปฎิบัติศาสนากิจเป็นจำนวนมากในแต่ละปี (ภาพและรายงานข่าวโดย วาสนา นาคสง่า)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561 1,368
กอจ.สุราษฎร์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของผู้นำศาสนา
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้มีคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นำโดย รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธานกรรมการ และคณะซึ่งประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ และนายนิติ ฮาซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ,นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ,นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ตลอดจนบุคลากรส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ข้อมูล ทราบข้อเท็จริง นิเทศงาน โดยมีข้าราชการคณะของปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ สำหรับคำแนะนำแนวทางการบริหารกิจการศาสนาอิสลามที่คณะของผู้ตรวจฯ ได้เสนอแนะมี ดังนี้ 1. ควรมีการจัดระบบเอกสารของสำนักงานฯให้มีความต่อเนื่อง โยอาจขอคำแนะนำจากส่วนราชการ เช่น ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. ควรมีกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ โครงการ และการประเมินผลโดยชัดเจน สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ทั้งในทางกฎหมายและศาสนา 3. ควรมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานให้พื้นที่เพื่อให้ประชาชนมุสลิมในจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ 4. ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมัสยิด เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมของสัปปุรุษ (เครดิตภาพและรายงานข่าวโดย วาสนา นาคสง่า)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
13 ก.ค. 2561 1,477
เปิดแล้ว world hapex 2018
นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันนี้ (12 กค.) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี กล่าวมอบโอวาท ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วย พิ๊ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)” นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ปัจจุบันตลาดฮาลาลของไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาใน 5 อันดับแรกภายในปี 2563 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 276,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฮาลาล มีจำนวน 167,000 ชนิด จึงถือว่าความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับสูง ตลาดอาหารฮาลาลถือว่ามีความสำคัญอย่างมากและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิมแต่เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SMEsให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจฮาลาลให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมมือกันยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไปสู่การเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดนโยบายและแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีแนวคิดที่ว่า PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับชุมชนบนความเป็น พหุวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาลและมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)”เป็นต้น นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับเข้าสู่สากล ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่า เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยมีระยะเวลาจัดงานจำนวน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561) ซึ่งในงาน World HAPEX 2018 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น นิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และการแสดงสินค้าฮาลาล จำนวน 220 ร้านค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การบริการฮาลาล และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มีกิจกรรมการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการ ได้แก่ 1) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)” 2) การประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ 3) กิจกรรมมุสลีมะฮฺเดย์ 4) กิจกรรมการสัมมนาของสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชน (Halal Business and Society Development Institute for Community, HABIC) 5) การสัมมนาการท่องเที่ยวฮาลาล (HALAL TOURISM ROUTE) 6) การเสวนาการแพทย์โดยวิถีฮาลาลร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 7) สัมมนาการเงินฮาลาล Halal Money Seminar 😎 กิจกรรมร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคภาคใต้ และที่สำคัญมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา
โดย: กอจ. กระบี่
13 ก.ค. 2561 864
กระบี่จัดงานอำนวยอวยพรผู้ประกอบพิธีฮัจย์
10 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสถาบันเอกภาพมุสลิมจังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีและมีปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เป็นกรรมการ ตามคำสั่งของจังหวัดกระบี่ 9/10 เมื่อวันที่ 4 กค 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภาระกิจ โดยมอบหมายให้ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นฝ่ายดูแลเรื่องสถานที่ โดยใช้สนามมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เพื่อรวมพลคนไปฮัจย์ เพื่อเตรียมขึ้นเที่ยวบินจากสนามบินกระบี่ เมดินา มี 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08:50 น. และ 16:50 น. มีรถรับส่งจากมัสยิดกลางกระบี่ _ สนามบินกระบี่ จำนวน 7 คัน และร่วมพิธีอำนวยพรฮัจย์ เวลา 13:00 น วิรัช สีหมุ่น ปชส กอจ กระบี่ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 ก.ค. 2561 966
ก้าวคนละก้าว ของมุสลิมสุราษฎร์ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำทางศาสนาอิสลามร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก ปปส.ภ.๘ จำนวน ๗๘,๕๒๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำศาสนานำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาประยุกต์ร่วมกับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดเผยแผ่ไปยังศาสนิกชนได้รับรู้รับทราบและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนา โครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด วิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที จากหน่วยงานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ บรรยายในหัวข้อ "การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศาสนสถาน" , คุณรุสดี วิชา ประธานฝ่ายการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ "มัสยิดกับการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด"และคุณสวาท หึงษาชู นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 บรรยายในหัวข้อ " แนวทางการบูรณาการทำงานด้านยาเสพติดในศาสนสถาน" โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิส จำนวน ๔๗ มัสยิส ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มแม่บ้าน/สตรี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๐ คน จากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้นำศาสนาอิสลามถือปฏิบัติในมัสยิด ดังนี้ ๑. ทุกวันศุกร์ ให้ผู้นำศาสนาจะต้องมีการอ่านคุตบะฮ์ (บทธรรมกถา ว่าด้วยสุจริตธรรม เป็นการรวบรวม หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเกี่ยวกับความสุจริตในมิติของหลักธรรมคำสอน ทางศาสนาอิสลามไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำหลัก คุณธรรมเกี่ยวกับความสุจริตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้เกิดการคิดดีปฏิบัติดีต่อกัน อันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้าง ความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างกันของสมาชิกในสังคม) ให้กับศาสนิกชนได้รับฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ ๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดผ่านเสียงตามสายของมัสยิด ๓. กำหนดให้คณะกรรมการมัสยิดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสัปปุรุษประจำมัสยิดเป็นประจำ ๔. การทำสัตยาบันร่วมกันกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ของมัสยิสเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด (รายงานข่าวโดย วาสนา นาคสง่า )
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
05 ก.ค. 2561 2,061
ICT กอจ.สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมทะยานเข้าสู่ยุค 4.0
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงเรียนประทีปศาสตร์ ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งได้จัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีกลุ่มเป้าคือ เจ้าหน้าที่สำนักงาน นายทะเบียนหรือบุคคลากร วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาผู้ใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ทำงานด้านฮาลาล โดยการวางเครือข่ายโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านการบริหารกิจการฮาลาลของแต่ละจังหวัด โครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม มากกว่า 45 ท่าน ซึ่งระยะเวลา ในการจัดโครงการตั้งแต่ 2-4 กรกฎาคม 2561 (วาสนา นาคสง่า รายงานข่าว)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
03 ก.ค. 2561 1,306
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,832