มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,896 66,481 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,382 32,865 31,724 64,589
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,465 204,320 191,627 395,947

กิจกรรม


ต้อนรับอบต.เนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัญจรตำบลเนินงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ได้เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศโดยการติดอาวุธทางปัญญา ผู้นำใน พื้นที่ตำบลเนินงาม ได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมตามพื้นอื่นๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท้องถิ่นและ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทำงาน เป็นทีม และเกิดการสร้างเครื่อข่าย ความปรองดองสมานฉันท์ นั้น ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนำผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม จำนวน ๔๖ ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยงานของท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. เป็นต้นไป
โดย: กอจ. กระบี่
21 ก.ย. 2566 17

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. กระบี่ 12 ส.ค. 2566 70 เปิดแนบไฟล์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่ 04 ส.ค. 2566 67 เปิดแนบไฟล์ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com 27 มิ.ย. 2566 1,631 เปิดแนบไฟล์ แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่ 25 มิ.ย. 2566 142 เปิดแนบไฟล์ อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

โดย: กอจ. กระบี่ 28 พ.ค. 2566 226 เปิดแนบไฟล์ กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 744,654