มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,758 70,881 66,469 137,350
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 132 4,578 10,881 10,275 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,529 11,977 11,621 23,598
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 942 1,709 1,698 3,407
ยะลา 524 18,021 43,779 38,568 82,347
ระนอง 32 2,142 4,970 4,755 9,725
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,408 32,905 31,791 64,696
สุราษฎร์ธานี 51 2,452 5,329 5,276 10,605
รวม 2,765 90,536 204,425 191,755 396,180

กิจกรรม


ประชุมอิหม่าม เพื่อการประขุมสรรหา กอจ.กระบี่
จังหวัดกระบี่ พร้อมและเริ่มขึ้นแล้วในการประชุมอิหม่าม เพื่อการประขุมสรรหา กอจ.กระบี่ สู่การปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนปวงชนมุสลิมกระบี่ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ แทนทุกท่านเพื่อทุกท่านต่อไป ในการนี้ จัดหวัดกระบีโดย นายสมชาย หาญภัคดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ ไปปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานการประชุม ฯ "ปลัดจังหวัดกระบี่ ประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่" วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยจังหวุดกระบี่ มีอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น ๑๙๔ คน การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไทยให้จังหวัดดำเนินการจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ รวม ๓๕ จังหวัด 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกนประสงค์ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
27 พ.ย. 2566 18

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. กระบี่ 12 ส.ค. 2566 187 เปิดแนบไฟล์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่ 04 ส.ค. 2566 148 เปิดแนบไฟล์ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com 27 มิ.ย. 2566 1,714 เปิดแนบไฟล์ แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่ 25 มิ.ย. 2566 237 เปิดแนบไฟล์ อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

โดย: กอจ. กระบี่ 28 พ.ค. 2566 310 เปิดแนบไฟล์ กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 788,506