MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม อ.เมืองกระบี่
กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม 12 ท่านเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม.12ท่าน.ผลการคัดเลือกเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ และนายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายดะหร่อหมาน กูลหมาด กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก กอม.มัสยิด บ้านเขากลม 12ท่าน. ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 11 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
12 เม.ย. 2567 0
รองประธาน กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านมูสา คลองท่อม
กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านมูสา 12 ท่านเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม.12ท่าน.ผลการคัดเลือกเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ และนายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายดะหร่อหมาน กูลหมาด กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก กอม.มัสยิด บ้านมูซา 12ท่าน. ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 11 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
12 เม.ย. 2567 1
ผู้บริหาร ร.ร.มุสลิมนพรัตน์ เยี่ยมอวยพรวันอึดท่านประธาน กอจ.กระบี่
ผู้บริหาร ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา เยี่ยมอวยพรวันอึดท่านอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น ณ บ้านพักท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าที่ กอท. และภรรยา ในนามผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในโอกาสอีดื้ลฟิตรี ฮ.ศ.1445 และได้ร่วมพุดคุยหารือนำเสนอโครงการดีๆที่จะได้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน พร้อมกันนี้ ได้มอบกระเช้าสุขภาพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างเข้มแข็งต่อไป ในการนี้ นายวิรัช สีหมุน รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรในโอกาศนี้ด้วย พร้อมในโอกาสนี้ ฮัจยะห์อาซีเราะห์ มุคุระ ภรรยาท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้มอบฮาดียะห์ของขวัญในโอกาสวันอีด อีดิ้ลฟิตรี แก่ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย 11 เม ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 เม.ย. 2567 0
ขอแสดงความยินดี ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขออำนวยพรวันอีด
ขอแสดงความยินดี ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขออำนวยพร 10 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาสวันรายออีดิ้ลฟิตรี ในนามของประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ทุกท่านขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณต่อบรรดาอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดกระบี่ทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันกำกับดูแลสัปปุรุษในพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญยิ่งในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอชื่นชมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป และหากมีสิ่งใดที่เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของท่านบ้างในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือมีสิงใดขาดตกบกพร่อง ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป และในโอกาส อีดิ้ลฟิตรี เช่นกัน ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเมตตาประทานความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุขและความจำเริญ จงมีต่อพี่น้องอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิดและพี่น้องสัปปุรุษทุกคน تقبل الله منا و منكم จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วยสลามและดูอาฮฺ ( นายอัสนาวี มุคุระ ) ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 10 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 เม.ย. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ และคณะร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดจังหวัดปัตตานี
ประธาน กอจ.กระบี่ และคณะ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี วันเสาร์ ที่ 6 เมษำยน 2567 เวลา16.00 – 20.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี โครงการมหกรรมระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานีครั้งที่1/2567กิจกรรมงานเลี้ยงละศีลอดและมอบทุนแก่เด็กกำพร้าในจังหวัดปัตานี วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี (สนามเดอะเรนโบว์ สเตเดี้ยม) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดโดย องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) เวลา 16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 16.15 น. อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย กอรีมูไฮมีน เวลา 16.30 น. อนาชีดฟัรฮาน เวลา 16.45 น. เสวนา โดย อาเยาะมัย / บาบอการิม เวลา 17.30 น. -กล่าวต้อนรับโดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี/ที่ปรึกษาองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี -กล่าวรายงานโดย นายมะรอสดี เง๊าะ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี/ประธานองค์กรผู้น าจังหวัดปัตตานี -กล่าวเปิดพิธีโดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี -กล่าวพบปะโดย นายวันมูหะมัดนอร์มะทส ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา พันต ำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปำลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฯพณฯ ออกญา ดาโต๊ะ ดร.อุสมสน ฮัสซัน (OKNHA DATUK DR. OTHSMAN HASSAN) รัฐมนตรีอาวุโส ดูแลกิจการพิเศษด้านอิสลามแห่งกัมพูชา ฯพณฯ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ซุลกิฟลี ฮัสซัน รัฐมนตรีช่วยว่าการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) และสมาชิกวุฒิสภาแห่งมาเลเซ เวลา 18.00 น. พิธีมอบบัญชีธนาคาร โดยธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) เวลา 18.20 น. ดูอาอ์แก้บวช โดย นำยแวดือรำแม มะมิงจิ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เวลา 19.00 น. ละหมาดมัฆริบ เวลา 20.00 น. ละหมาดอีชา/ตารอเวีย๊ะฮฺ กอจ.กระบี่ ในคณะร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี คณะเดินทางร่วมงานเลี้ยงละศีลอดฯ จ.ปัตตานี 6 เม.ย.67 *ออกเดินทางจากสนง.กอจ.กบ เวลา 11.00 น *คณะฯ 8 ท่าน มี 1.ประธาน กอจ.กระบี่ 2.เลขาฯ อดิสรณ์ เกกินะ 3.รองเลขาฯ วิรัช สีหมุ่น 4.กอจ.สมศักดิ์ ขาวเล็ก 5.กอจ.อ้าหลี พึ่งหล้า 6.กอจ.อิสมาแอล ช่างเรือ 7.กอจ.ปรีดา ทับโทน 8.กอจ.สมพร มูลกุล 6 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #www.ick.or.th #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
06 เม.ย. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ นำกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลามและทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ
ประธาน กอจ.กระบี่ นำกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลาม และทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น ฮัจยีอีสารวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลาม ชาวต่างชาติ และเป็นประธานทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ ผู้ชาย มุสลิม ชาวปาเลสไตน์ ในการนี้ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ ทำการอ่านคุตบะหฺ์นิกะห์ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กิจ.กระบี่ เป็นพยาย ร่วมกับแขกร่วมในพิธี 5 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
05 เม.ย. 2567 0
กอจ.กระบี่ เขต.เมืองทำการคัดเลือก กอม บ้านหว่างคลอง
เลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม บ้านหว่างคลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม บ้านหว่างคลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 6 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
05 เม.ย. 2567 1
กรรมการมูลนิธิฯตั้งกรรมการกำกับติดตามงบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางและปรับปรุงสวนสวน
กรรมการมูลนิธิฯ ตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ เขิญ คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา พิจารณาตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา -ที่ประชุมรับทราบรับรองมีมติตามเสนอ อื่นๆ 3 เม.ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
03 เม.ย. 2567 0
กรรมการมูลนิธิฯ ตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงาน
กรรมการมูลนิธิฯ ตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการทาสีปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิดและอาคารประกอบมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ และปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 / 2567วันอังคาร ที 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พิจารณาตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา -ที่ประชุมรับทราบรับรองมีมติตามเสนอ อื่นๆ 2 เม.ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
02 เม.ย. 2567 0
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่ ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 2 เมษายน 2567 ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และในการนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ว่าที่ กอท. ในนามประธานงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ 43 ได้รายงานสรุปผลเบื่องต้น ต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และที่ประชุมทราบ 2 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
02 เม.ย. 2567 0
นายธนวัช ภูเก้าล้วนแสดงความยินดีท่านอัสนาวีมุคุระผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาฯ
นายธนวัช ภูเก้าล้วน เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีแด่ท่านอัสนาวี มุคุระ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ นายธนวัช ภูเก้าล้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีแด่ท่านอัสนาวี มุคุระ ในโอกาสได้รับความกรุณาจากท่านจุฬาราชมนตรีแต่งตั่งให้ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ เป็นหนึ่งในคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ ได้นำปัจจัยมอบแด่ท่านเพื่อละศีลอดในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐนี้ และได้ร่วมพุดคุยหารือนำเสนอโครงการดีๆที่จะได้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันต่อไป พร้อมกันนี้ ได้รับโอกาสเข้าพบปะ กรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มอบอินทผลัม น้ำดื่ม ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี ในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ 2 เม ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
02 เม.ย. 2567 0
กอจ.กระบี่ สัมพันธ์รอมฎอนการีม ฮ.ศ.1445
ประชุม ละศีลอด ละหมาด รับประทางอาหารร่วมกันวันนี้ กอจ.กระบี่ สัมพันธ์รอมฎอน ฮ.ศ.1445 2 เมษายน 2567.เวลา 18.00-19.30 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันนี้หลังเสร็จกับภารกิจประชุมประจำเดือน ในโอกาสรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ. 1445 ได้มีกำหนดศาสนกิจร่วมกัน ละศีลอด ละหมาด รับประทางอาหารร่วมกันวันนี้ กอจ.กระบี่ สัมพันธ์รอมฎอน ฮ.ศ.1445 ดูอาอ์ ร่วมกิจกรรมพบปะและละศีลอดร่วมกับ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณคณะผู้นำทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการตั่งมั่นทำงานร่วมเป็นอย่างดียิ่ง...และเพื่อเป็นกิจการในงานศาสนาเป็นสำคัญ جزاكم الله خير الجز 2 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
02 เม.ย. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ ประธานพิธีมอบประกาศฯ ณ ร.ร.ษะกอฟะห์วิทยพัฒน์
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานพิธีมอบประกาศฯ ณ โรงเรียนษะกอฟะห์วิทยพัฒน์ อ.เมือง กระบี่ 29 มีนาคม 2567.เวลา 08.30-11.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ไปเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้จบการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนษะกอฟะห์วิทยพัฒน์ อ.เมือง กระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประธานพิธี ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้จบการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้โอวาท และดูอาอ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรครู นักเรียน และผูปกครอง ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 29 มี.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
29 มี.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดงาน รพ.รวมแพทย์รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2567
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดงาน รพ.รวมแพทย์รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2567 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.40 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน รอมฎอนสัมพันธ์ ครอบครัว JRH ฮ.ศ. 1445 ณ โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2567 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز ดร.ศิดดิก ลาลีวัล ผอ.รพ.รวมแพทย์ กล่าวต้อนรับกล่าวขอบคุณแขกผู้มาร่วมงาน บาบอ อับดุลลอฮ อาเก็ม บรรยายพิเศษ หัวข้อ heal หัวใจด้วยรอมฎอน ร่วมละศีลอด ร่วมละหมาด ร่วมรับประทานอาหาร และมอบขอบที่ระลึก ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร บุคลากร และแขกให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 29 มี.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
29 มี.ค. 2567 0
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ แสดงความยินดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
สหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ แสดงความยินดีแด่ท่านอัสนาวี มุคุระ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ จำกัด นำโดย นายวิโรจน์ เสล่หมัน ประธานกรรมการ นายสมควร มาตชาย ประธานที่ปรึกษา นายอภินันท์ เวลาหมุน ผู้จัดการ นายประทีป สายนุ้ย ประธานมูลนิธิษะกอฟะห์ นายสำราญ เจ๊ะโส้ ผู้รับใบอนุญาต ร.ร.ษะกอฟะห์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในคณะร่วม 30 ท่าน เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีแด่ท่านอัสนาวี มุคุระ ในโอกาสได้รับความกรุณาจากท่านจุฬาราชมนตรีแต่งตั่งให้ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ เป็นหนึ่งในคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พร้อมในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ ได้นำปัจจัยมอบแด่ท่านเพื่อละศีลอดในโอกาส รอมฎอนเดือนอันประเสริฐนี้ มอบเสื้อคณะที่ปรึกษาสหกรณ์และได้ร่วมพุดคุยหารือนำเสนอโครงการดีๆ การศึกษากระบี่ กระบี่โมเดล การรับรองมาตรฐานสหกรณฺ์อิสลามจังหวัดกระบี่ ตลอดจนสิ่งที่จะได้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันต่อไป และฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกมัสยิดทราบ กับผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อเพื่อพัฒนามัสยิด ทราบและติดต่อกรรมการผู้ประสานงานในแต่ละอำเภอได้ พร้อมกันนี้ ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้ส่งมอบหนังสือขอบคุณเนื่องในงานเมา์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ แด่สหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี ในการนี้มี นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กอจ.กระบี่ นายดะร่อหมาน กูลหมาด กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับด้วย 28 มี.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
28 มี.ค. 2567 0
ที่ปรึกษาฮาลาล สถานประกอบการ ห้างแมคโคร
ที่ปรึกษาฮาลาล สถานประกอบการ ห้างแมคโคร แผนก เนื้อวัว ไก่ชำแหละ ครัวเบเกอรี 27 มีนาคม 2567.เวลา 10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ และนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ตามคำสั่งฝ่ายฮาลาลที่ปรึกษาฮาลาล สถานประกอบการ ห้างแมคโคร เข้าปฏิบัติการที่ปรึกษาฮาลาล สถานประกอบการ ห้างแมคโครแผนก เนื้อวัว ไก่ชำแหละ ครัวเบเกอรี เข้าตราจสอบลุกชิ้นนำชัยตามหนังสือยกเลิก ปรากฎเป็นข่าวเก่าตามที่มีการแชร์ในกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ขอขอบคุณคณะ ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز การทำงานตลอดช่วงเดือนรอมฎอน ผ่านไปด้วยความสุขกับที่ทำงาน 27 มี.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
27 มี.ค. 2567 0
กอจ.กระบี่ให้ความรู้โครงการสืบสานประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอน
รอง ปธ.กอจ.กระบี่ ให้ความรู้ ในโครงการสืบสานประเพณีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน อบต.ศาลาด่าน เมื่อ 27 มีนาคม 2567.เวลา 14.00-16.30 ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ว่าที่ กอท.กระบี่ อบรมให้ความรู้ ในโครงการสืบสานประเพณีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน อบต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา กระบี่ ในการนี้ นายนพดล ใบบ่าว กอจ.กระบี่ ฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณคณะผู้นำสมาชิกให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 27 มี.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
27 มี.ค. 2567 0
ฝ่ายฮาลาล ตรวจประเมินการต่ออายุการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ฝ่ายฮาลาล ตรวจประเมินการต่ออายุการรับรองมาตรฐานฮาลาล 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายว้าเหตุ มารยา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจประเมินการต่ออายุการรับรองมาตรฐานฮาลาล วันที่ เข้าตรวจประเมินการต่ออายุการรับรองมาตรฐานฮาลาล ของ น้ำดื่ม ป.ปลา ประเภท น้ำดื่มบรรจุขวด ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเภท ครัวฮาลาล บริษัท กินดีพารวย จำกัด ประเภท หลนไตปลา (ขอเพิ่ม) โดยมี นายว้าเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล/หัวหน้าคณะกรรมการตรวจผลิตภัณฑ์ นางวนิดา หมันบุตร นักวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล/กรรมการตรวจผลิตภัณฑ์ นางอภิญญา เชื้อสมัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจผลิตภัณฑ์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 27 มี.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
27 มี.ค. 2567 0
...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,366