มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมประจำเดือน กอจ.สุราษฎร์ธานีและอิหม่ามทุกมัสยิด
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามทุกมัสยิดเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันเดียวกันนั้น คุณแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ได้เข้าพบปะคณะกรรมการและมอบอินทผาลัมจำนวน 200 ลัง โดยมีฮัจยีเขตรัฐ บินล่าเต๊ะ ประธานที่ปรึกษา กกอจ.สฎ เป็นผู้รับมอบและแจกจ่ายให้กับมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัด
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
04 มิ.ย. 2559 1,688
กกอจ.สุราษฎร์ธานีมอบเงินสนับสนุนค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส
เมื่อวันที่ 18 พ.ค 2559 นำโดย ฮัจยีสุไหลหมาน เด็กหลี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และฮัจยียามาล หวานสุโหลง เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแก่ประธานค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 พ.ค. 2559 ณ โรงเรียนดารุสสลามวิทยา วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ทั้งด้านกาารพูด การฟัง และการเขียน สามารถนำมาพัฒนาตนเอง สังคมอันนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
18 พ.ค. 2559 1,700
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์
วันที่ 23-24 เมษายน 2559 สมาคมคุรุสัมพันธ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์ ณ มัสยิดอั้ล-อันซอร(ต้นเกตุ) โครงการนี้ได้มีการทดสอบฟัรดูอีนโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์ให้กับเยาวชนของหน่วยสอบที่ 30 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ทวี นริศศิริกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อ.อาบีดีน มานวงศ์และ อ.อะห์หมัด เมฆลอย ตัวแทนจากสมาคมคุรุสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการและควบคุมการสอบ
โดย: กอจ. ประจวบคีรีขันธ์
23 เม.ย. 2559 1,284
โครงการเรียนรู้ธรรมะร่วมอนุรักษ์ 2 ศาสนา
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ยู อ.ยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจาก อ.ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการเรียนรู้ธรรมะร่วมอนุรักษ์ 2 ศาสนา ประจำปีพ.ศ. 2559 โดยเสวนาธรรมพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งได้จัดขึ้น ณ มัสยิดนูรุ้รเราะห์มาน หมู่ 5 ต.คลองพระยาบรรลือ จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยากรพิเศษทางพุทธศาสนาที่เข้าร่วมบรรยายครั้งนี้ได้แก่ พระครูดร.สุนทร คุณธาดา หรือหลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โดย: กอจ. ประจวบคีรีขันธ์
18 เม.ย. 2559 1,626
เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
12 เมษายน 2559 ฮัจญี ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และฮัจญี อาสัน สะแลมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เนื่องด้วย กอ.รมน.ภาค 4 สน. กำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน (ในส่วนที่เห็นด้วยกับรัฐ เป็นกลาง และเห็นต่าง) ได้รับผลกระทบ และผู้แทนกลุ่มมวลชนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตอบข้อซักถามในสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมแนวคิด แสวงาทางออกในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. ตัวแทนประธานชมรมอิหม่าม 3. ตัวแทนประธานชมรมบัณฑิตอาสา
โดย: กอจ. สงขลา
12 เม.ย. 2559 1,440
เขตไชยา อบรมสัมนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการมัสยิด
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ที่มัสยิดดารุ้ลนาอีม (บ้านเหนือน้ำ)สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา ผู้นำมัสยิด ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด ครั้งที่ 2/2559 เขต2 อำเภอไชยา หมู่ที่ 4 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษร์ฎธานี เพื่อให้ผู้นำฯ ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารองค์กรมัสยิด ตาม พ.ร.บ.2540 , หลักการฮาลาล-ฮารอมและให้การเตรียมตัวสู่โลกอาคีเราะห์ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม 165 คน หลังจากเสร็จสิ้นการสัมนามีการมอบอัลกุรอาน ให้กับมัสยิดในเขตไชยาจำนวน 11 มัสยิด อภินันทนาการจากฝ่ายกิจการศาสนาศาสนฑูตประเทศซาอุดิอาราเบีย ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิวิทยาทาน
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
30 มี.ค. 2559 2,134
เขตท่าชนะ อบรมสัมนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการมัสยิด
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม(บ้านดอนจำปี)สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา ผู้นำมัสยิด ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บบิหลั่นและ กรรมการมัสยิด ครั้งที่ 3/2559 เขต3 อำเภอท่าชนะ หมู่ที่ 2 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้นำฯ ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารองค์กรมัสยิด ตาม พรบ.2540 ,หลักการฮาลาล ฮารอม และการเตรียมตัวสู่โลกอาคีเราะฮฺ โดยมีผู้เข้าอบรม 210 คน หลังจากเสร็จสิ้นการสัมนามีการมอบอัลกุรอาน ให้กับมัสยิดในเขตท่าชนะจำนวน 14 มัสยิดอภินันทนาการจากฝ่ายกิจการศาสนาศาสนฑูตประเทศซาอุดิอาราเบีย โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิวิทยาทาน
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
30 มี.ค. 2559 1,942
เมืองกระบี่ฮาลาลฟู๊ดแฟร์
29 มีนาคม 2559 ที่สนามมัสยิดกลางกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับ ส่วนราชการและผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล จัดงานเมืองกระบี่ฮาลาลฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่1 ในพิธีเปิด นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่กล่าวต้อนรับ นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่กล่าวรายงาน นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนต่างๆ เช่น พนักงาน ราชการ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นักเรียนนักศึกษา แม่ค้า ประชาชนทั่วไป มีกิจกรรมบนเวที การขับร้องนาเชด การบรรยายศาสนธรรม และการเสวนาจากนักวิชาการ นักธุกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจฮาลาล มีการออกบูธร้านค้าอาหารฮาลาลที่ได้รองเครื่องหมายรับรองจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559
โดย: กอจ. กระบี่
30 มี.ค. 2559 2,320
ร่วมเป็นเกียรติและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
วันนี้ (29 มีนาคม 2559) นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ในโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน โอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ด้วยศักยภาพและพลังแห่งความสามัคคีของหน่วยงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ ที่จะได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตบริจาครวม 20,000 ยูนิต ขึ้นไป ณ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงงานบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดย: กอจ. สงขลา
29 มี.ค. 2559 1,449
โครงการ “อบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจญ์” ประจำปี 2559
อ.สมาน ดือราแม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมในโครงการ “อบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจญ์” ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยปีนี้ทางซาอุดิอาระเบียและกรมศาสนากำชับและเข้มงวดโดยเฉพาะผู้นำ..ต้องมีองค์ความรู้หลักบริหารจัดการงานระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายของซาอุดิอาระเบีย และภาษาอาหรับเป็นอย่างดี...ต้องพัฒนาต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดกับการอบรมผู้นำและต้องผ่านการสอบอย่างเป็นระบบ..ที่ผ่านมาแซะฮ์ไม่ผ่านระบบหลักสูตรจึงไม่น่าจะเป็นที่พอใจของฮุจญาจดั่งที่ได้ยินได้ทราบกันอย่างแพร่หลาย..ฮุจญาจจึงตระหนักร่วม เพราะประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านจะหวนกลับและเกิดขึ้นแก่ฮุจญาจนั่นเอง...
โดย: กอจ. สงขลา
28 มี.ค. 2559 1,132
จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมาลิด อำเภอเบตง ยะลา
26 มีนาคม 2559 ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ” ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ณ ลานกีฬากลาง เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี ตูวันฆูรู ฮัจญี สะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ฮัจญี ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง พี่น้องอำเภอเบตง ให้เกียรติต้อนรับอย่างสมเกียรติ การจัดงาน “เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป และเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้ให้แบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ อันจะนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งงานเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดินในครั้งนี้
โดย: กอจ. สงขลา
28 มี.ค. 2559 1,615
เข้าร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันคล้ายวัน
(27 มีนาคม 2559) เนื่องด้วยในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ทางกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ในการนี้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายนฤชา พิชิตแสนยากร กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ 10 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าวตามคำเชิญ ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยกองพลพัฒนาที่ 4 ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมทำบุญและส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของกำลังพล ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
โดย: กอจ. สงขลา
28 มี.ค. 2559 1,448
ฝ่ายกิจการฮาลาลสุราษฎร์ธานีบรรยาย
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3/2 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านชวลิต บุหงอ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปบรรยาย ในหัวข้อ "กฎเกณฑ์การจัดทำอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล" ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายโภชนาการ ตามโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ บริการจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (Super specialist Service) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิตอาหารให้ถูกต้องทางด้านศาสนาและทางด้านสุขลักษณะ(ฮาลาลัน - ตอยีบัน)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
16 มี.ค. 2559 2,061
“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 27
13 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 27 จำนวน 130 คน เพื่อเข้าเยี่ยมสำนักงานและรับการอบรมจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะเดินทางสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าค่ายในโครงการดังกล่าว โดยมี อ.อับดุลรอซัค หมีนยะลา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้ต้อนรับและกล่าวการอบรมฝากข้อคิดในเรื่องเยาวชนมุลิมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการรับมือกับภัยโซเชียวเน็ตเวิคที่มีมากมายอยู่ในปัจจุบัน
โดย: กอจ. สงขลา
13 มี.ค. 2559 1,138
กิจกรรมให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม
นที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น. นางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าตรวจศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอัลอันซอร(บ้านต้นเกตุ) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมนายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางสาวประทิน พูลนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมีนายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายประยูรศักดิ์ ดำรงศักดิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดอั้ลอันซอร วิทยากรคุณธรรม, อิหม่ามณัฐกิจ สมานมิตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ และกรรมการผู้ปกครองให้การต้อนรับ
โดย: กอจ. ประจวบคีรีขันธ์
08 มี.ค. 2559 1,256
จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสมาพันธ์ 15 จังหวัดภาคใต้และสถาบัน
เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 จัดโดยสมาพันธ์ 15 จังหวัดภาคใต้และสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยวสงขลานครินท์ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมระบบฐานข้อมูลด้านฮาลาลสู่ระบบมัสยิดออนไลน์เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรมัสยิด 15 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภุเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถนำระบบสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
08 มี.ค. 2559 1,751
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อ.ยูซบ โต๊ะวัง ให้สัมภาษณ์สถ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ยูซบ โต๊ะวัง, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนองค์กรมุสลิม 8 จังหวัดซึ่งประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ราชบุรี, นครปฐม และสุพรรณบุรี ในโครงการ "ร้อยดวงใจเพื่อใต้สันติสุข" ณ โรงแรมปราณบุรีฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้สื่อข่าวทั้ง 8 จังหวัดให้ความสนใจในการแสดงความคิดเห็นของประธานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ นางอรุณี กาจนสาลักษณ์(ประชาสัมพันธ์ จ.กาญจนบุรี), นางกนกวรรณ ผดุงขันธ์(ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี) และ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์(ผู้อำนวยการงานชลประทานที่ 14)
โดย: กอจ. ประจวบคีรีขันธ์
17 ก.พ. 2559 1,267
คณะกรรมการสมาพันธ์อิสลาม เข้าร่วมงานเมาว์ลิดกลางพังงา
7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น.ที่สนามศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพังงา คณะกรรมการอิสลามจังหวัดพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดพังงา จัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดพังงาขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดงานโดย นายอาศีส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ในส่วนของสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ โดยประธานกรรมการ นายกริยา กิจจารักษ์ เลขานุการฯ นายสะมะแอ กายแก้ว ประธานกรรมการอิสลามกระบี่และประธาน 6 จังหวัดอันดามัน นายอัสนาวี มุคุระ นายสามารถ ขยันการ นายกอเดช ผิวดี นายว้าเหตุ มารยา จังหวัดสุราษฏรฺ์ธานี นายศิลา วันดี รองประธานกรรมการ ประธานจังหวัดภูเก็ต นายโกมล ดุมลักษ์ บรรยากาสทั่วไปของการจัดงานเป็นไปด้วยความครึกครื้น มีการต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรีและแขกผู้มีเกียรติอย่างสมเกียรติ มีผู้คนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คน
มัสยิดไทย.com
07 ก.พ. 2559 706
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,814