มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการพัฒนาหน่วยการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายกิจการฮาลาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมนาโครงการพัฒนาหน่วยการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในเนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2559 ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตวรจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 ข้อกำหนดการตรวจรับรองการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559 ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์ และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ. 2559 ข้อกำหนดแนวทางการปฎิบัติการขอเครื่องหมายฮาลาลและการใช้เครื่องมายรับรองฮาลาล บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปีพศ.2559 โดยอาจารย์สมหมาย ดีเจริญ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
26 ส.ค. 2559 1,622
โครงการอบรมก่อนแต่งงานประจำเดือนสิงหาคม รุ่นที่35
วันนี้ วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดให้มีการอบรมก่อนแต่งงานแก่เยาวชนในเขตจังหวัดพัทลุง ต่างจังหวัด และต่างศาสนิกที่สนใจเข้ารับอิสลาม สำหรับเดือนนี้มีเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 45 คน เป็นเยาวชนที่เข้ารับอิลามใหม่ 8 คน ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงมีความยินดีทีจะให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามกับผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนและผู้ที่เข้าอบรมทุกท่าน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตหลังการสมรสได้เป็นอย่างดี ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดให้มีการอบรมทุกเดือน ผู้ที่สนใจเข้าอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงโดยตรง โทรศัพท์ 074 695051 หรือที่มัสยิดที่อยู่ใกล้บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
โดย: กอจ. พัทลุง
21 ส.ค. 2559 1,657
ลงพื้นที่มัสยิดร่วมพหุสังคมจัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ
กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดย สนง.วัฒธรรมสฎ.ลงพื้นที่ม้สยิดร่วมพหุสังคมจัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ที่มัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) หมุ่ที่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สนง.วัฒนธรรมจัดโครงการพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 ซึ่งกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินสนองงานศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนองค์กรทางศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ศาสนซิกข์ อลค๋กรภาคีเครื่อข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ รวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเชิญหน่วยงานทุกหมู่เหล่าทุกสาสขาอาชีพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป้นราชสักการะแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอกอนันต์ โดยส่งเสริมให้อิสลามิกชนร่วมปฎิบัติศาสนกิจนำหลักคัมภีร์กุรอ่านและพระจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.)มาดำเนินวิถีชีวิตตามระบอบอิสลามที่ถูกต้องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในวันดังกล่าวมีนายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อีหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) อัยเชิญคัมภีร์กุรอ่านและนำอิสลามมิกชนดูอาห์ขอพรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และนางกฤตญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีสัปบุรุษมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน)และพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมละหมาดยุมอัต(วันศุกร์)กว่า 300 คน
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
19 ส.ค. 2559 1,294
เลือกตั้งกรรมการมัสยิดรียาดุนมุมีนีน (ท่าสน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ฮัจยีศิลา วันดี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ฮัจยีสมนึก เหมประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกล างอิสลามแห่งประเทศไทยและฮัจยีสมนึก เสือเนียม ประธานฝ่ายทะเบียนและนิติการ ได้เดินทางไปยังมัสยิดรียาดุนมุมีนีน (ท่าสน) เพื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่ง อิหม่ามและคอเต็บคนใหม่ ผลการลงคะแนนเสียงมีมติเป็นเอกฉันท์ นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอิหม่าม และอาจารย์อาดือนันท์ นิโด ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งคอเต็บ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
11 ส.ค. 2559 1,414
วันแม่ 59 ที่กระบี่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รักษาการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ และบรรยายพิเศษเรื่อง ,, ความสำคัญของแม่ในทัศนะอิสลาม,, ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี นำโดย นางเกสร กำเนิดเพชร หัวหน้าวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่๕ และในงานครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมของเยาวชน นักเรียนโรงเรียนวิทยาการอิสลาม กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง ,,คุณแม่ในดวงใจของฉัน,, การอ่านกลอนวันแม่ การอนาเชด ๔ภาษาสื่อความหมาย ถึงความสำคัญของแม่ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ในการนี้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประกอบด้วย ๑.นายสุนทร สีหมุ่น ๒.นายสามารถ ขยันการ ๓.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ ๔.นายณรงค์ เกาะกลาง ๕.นายแบ้ คล่องแคล่ว ๖.นายดนร่อหมาน นักคาผู้นำศาสนาอิหม่าม,คอเตบ,บิหลั่น,คณะครู/นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาการอิสลาม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐คน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จึงใคร่ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมอันสำคัญนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดย: กอจ. กระบี่
10 ส.ค. 2559 1,528
ประชุมสัมมนาอามีรุ้ลฮัจย์
25 กรกฎาคม 2559 นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ. กระบี่ เข้าร่วมสัมมนา ที่ห้องประชุมโรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (อะมีรุ้ลฮัจย์)ประจำปี 2559 ฮ.ศ. 1437 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ 150 คน ประธานในพิธีเปิดโดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมศาสนา กล่าวรายงานโดย นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายด้านสาธารณสุขโดย นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งกล้าว ให้โอวาทโดย นายอรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2559 บรรยายเรื่องการบริหารจัดการของสำนักงานกิจการฮัจย์โดย นายวุฒิวัย หวังบู่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดย นายเจะฮูเซ็น เจะอุบงที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรี อภิปราย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กับการเตรียมการประสานงานและอำนวยความสะดวกผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดย นายวุฒิชัย หวังบู่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.นิรันดร์ พันทรกิจ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลำไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยปี 2559 นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลา นายบัญญัติ ยุมยวง อดีตกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ดำเนินการอภิปลายโดย นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย
โดย: กอจ. กระบี่
27 ก.ค. 2559 1,752
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมนานายทะเบียนมัสยิดทั้งจังหวัด
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2559 ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคารธำรงค์วิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมนายทะเบียนมัสยิด ตามโครงการ "กระบวนการสารสนเทศยาเสพติด ผ่านระบบมัสยิดออนไลน์"ซึ่งดำเนินการสัมมนาโดยฝ่ายทะเบียนและนิติการ ร่วมกับฝ่ายยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดทำระบบมัสยิดออนไลน์http://www.foicsp.com/sni มีนายทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 43 มัสยิด ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วและ 2 มัสยิดกำลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียน มีผู้เข้าร่วมครบทั้งจังหวัด 115 คน ซึ่งประกอบด้วยอิหม่าม นายทะเบียนของมัสยิด มีหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการได้แก่ ปปส.ภ.8 ,ผู้จัดการบริษัท คิงส์มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี)จำกัด ,ท่าเรือพีเค จังหวัดสุราษฎร์ธานี,บริษัท ศรีสุดา เบเกอรี่จำกัด, บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ,โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและผู้สื่อข่าวจากช่องต่างๆได้แก่ช่อง 3 ,5 ,7 ,9 ,11 และ ไทยพีบีเอส โครงการได้รับการบรรยายระบบโดย นายวิรัช สีหมุ่น โดยสรุปการสัมนาในครั้งนี้ มีความสำเร็จ 99 % นับว่าเป็นความภาคภูมิใจให้กับคณะกรรมการจังหวัดและกรรมการมัสยิดในจังหวัดสุราฎร์ธานี อีกโครงการหนึ่ง
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
16 ก.ค. 2559 2,328
เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรม(นาซีฮัต)ให้กับนักศึกษาราชภัฎสุราษ
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2559 เวลา 09.30น.นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย กรรมการประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรม(นาซีฮัต)ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ณ มัสยิดรียาดุนมุมีนีน ภายใต้หัวข้อ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในกรอบของหลักศาสนาอิสลาม สำหรับการอบรมในวันดังกล่าวมีสภามหาวิทยาลัยมีรุ่นพี่รุ่นน้องและชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้มีจำนวนมากว่า400 คน สำหรับปีนี้น้องๆนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ตอนบนเกือบทั้งหมดส่วนนักศึกษาสามจังหวัดภาคใต้มีประมาณ 30 คนครับ ซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย(รายงาน)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
10 ก.ค. 2559 1,805
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ กรมทหารราบที่ 25
วันนี้(1 ก.ค.59)เวลา 13.00น. พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) หมู่ที่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย กรรมการมัสยิดรียาดุนมุมีนีน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ให้การต้อนรับ สำหรับการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 เปิดเผยว่า เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายวิภาวดีรังสิตและเพื่อให้กำลังใจต่อชาวมุสลิมในการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)อันประเสริฐพร้อมมอบเก้าอี้จำนวน 30 ตัว ให้กับมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน)ในการนี้ยังให้นำกำลังพลทหารมาพัฒนามัสยิดอีกด้วย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่25 ยังกล่าวอีกว่า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งและเคยปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้จะมีมุสลิมน้องกว่าชาวไทยพุทธ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันทุกคนไม่มีกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกัน ซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย(รายงาน)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
01 ก.ค. 2559 1,945
ฝ่ายกิจการฮาลาลบรรยาย
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงเเรมเคปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านชวลิต บุหงอ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปบรรยาย ในหัวข้อ "มาตรฐานฮาลาล" ให้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด/อำเภอซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน สร้างกระบวนการทำงานในการคัดกรองวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม และสร้างแนวทางสำหรับผู้ผลิตอาหารให้ถูกต้องทางด้านศาสนาและทางด้านสุขลักษณะ(ฮาลาลัน - ตอยีบัน) โดยมีบุคคุลเป้าหมายรวม 30 คน
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
28 มิ.ย. 2559 2,030
จัดตั้งแล้วกองทุนซากาตจังหวัดกระบี่
จัดตั้งแล้วกองทุนซากาตจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ นายวาเหตุ มารยาในฐานะหัวหน้าฝ่ายฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกองทุนซากาต โดยมีฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สภาอูลามะจังหวัดกระบี่ นักธุรกิจและผู้ประกอบการมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมจัดตั้งกองทุนซากาต จังหวัดกระบี่ในวาระเดียวกันได้ลงมติ ราคากลางซากาตฟิตเราะห์ศักราช 1437 พ.ศ. 2558 กันตัง 80 บาท และจะประกาศลงนามโดยประธานกรรมการอิสลามกระบี่ แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,966
ร่วมละศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อเวลา 19.15 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1437 โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูต และตัวแทนมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วมในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีนายอัสนาวี มุคุระประธานกรรมการอิสาลมประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ อันประเสริฐของชาวมุสลิมทั้งหลาย โดยพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการประพฤติตน ตามหลักศาสนบัญญัติ และถือเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจและถือศีลอด และศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอาน รวมทั้งบริจาคทานอันเป็นการรักษาคุณงามความดี ขณะเดียวกันขอชื่นชมชายมุสลิมที่ปฏิบัติถือศีลอดในเดือนนี้ นับเป็นการทดสอบศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และดำรงตนให้อยู่ในหลักศาสนา ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรค ความยากลำบาก ความอดกลั้น และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีไมตรีต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมมีคุณภาพ และประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน ด้านจุฬาราชมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่จัดงานนี้ให้กับชาวมุสลิมในประเทศไทย ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐ และเดือนของชาวมุสลิมทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ก็ถือว่ามีไมตรีจิตต่อชาวมุสลิม พร้อมขอจากเอกองค์อัลเลาะห์ให้ทรงประทานพรเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,758
ประธานกอจ.กระบี่เยี่ยมบัานไฟไหม้ บ้านคลองกำ
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการอิสลามกระบี่กรรมการกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ กอจ.กระบี่ พร้อมด้วยอบจ.กระบี่ โดยรองนายก นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน อิหม่ามมัสยิด บ้านคลองประสงค์ นายหวาย คลองรั้ว เดินทางเยี่ยมบ้านไฟไหม้หมดทั้งหลัง เมื่อคืนวันที่ 9 มิถุนายน 59 เวลา21.00 น.สาเหตุจากได้ชาทร์ตแบตเตอร์รึ่โทรสับมือไว้เกิดระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้แต่โชคดีในตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยุ่ในบัาน เจ้าของบ้านชื่อ นายบรรจง รักข้อง สามี นางสาวประวิดา ลูกเล็ก ภรรยา ดญ.ปาริชาติ รักข้อง บุตรสาว ดช ปัทรี รักข้อง บุตรชาย เหตุเกิดบ้านเลขที่ 81/1 ม.3 ต.คลองประสงค์ (บ้านคลองกำ) อ.เมือง จ.กระบี่ เบื้องต้นทางคณะกรรมการอิสลามกระบี่ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ได้มอบเสื้อผ้า เครื่องใช้ และเงินให้เจ้าของบ้านบางส่วน และได้ร่วมกันหาช่องทางช่วยเหลืออย่างเป็นระบบต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,557
รับอินตภาลัมเพื่อแจกจ่ายแก่มัสยิดในจังหวัดกระบี่
จุดที่ 1 มูลนิธิอาดามี โดย คุณสุรัตน์ มุคุระ รองประธานมูลนิธิฯได้ทำการจ่ายเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว มีมัสยิด โรงเรียนเอกชน ปอเนาะ มูลนิธิ สมาคม ในเขตอำเภอเมือง/อ่าวลึก/เขาพนม ซึ่งมีประธานชมรมอิหม่ามอ่าวลึกมารับเอง ในส่วนอำเภอเมืองมีประธานชมรมอิหม่ามประจำตำบลมารับด้วยตนเองทุกตำบล มี ต.เขาคราม ต.เขาทอง ต.หนองทะเล ต.อ่าวนาง ต.ไสไทย ต.คลองประสงค์ ต.กระบี่น้อย/ใหญ่/ปากน้ำ รวมทั้งสิ้น 375 ลัง อินชาอัลลอฮ์วันนี้ อย่างช้าวันพรุ่งนี้ถึงทุกที่ในจุดที่ 1 ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้อนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ จากสถาฑูตนำส่งถึงกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ยาซากุมุลลอฮุกัยร็อนจุดที่ 2 อำเภอเกาะลันตา รองฯม่าหนาบ ซื่อตรง ท่านชาญวุฒิ บุตรสมัน ท่านอาสัน กิ่งเล็ก มารับ อ.คลองท่อม/ลำทับ ท่านเลขาฯเวียง จิงู มารับ อ,เหนือคลอง อ.เดช ช่างเรือ นายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายอ้าหมาด หลานสัน เลขา ชมรมอิหม่าม มารับ อัลฮัมดูลิลลาฮ์ อินทผาลัมอิฟตอร ซออิม ยาซากุมุลลอฮุกัยร็อน 4 รอมาฎอน 1437
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,751
โครงการผู้ว่าราชการละศีลอด หนองทะเล
๘ มิถุนายน เวลา ๑๘.๓๐น นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน พ.ศ. ๒๕๕๙ " กิจกรรมร่วมละศีลอด ๗ อำเภอ ๗ มัสยิด " และพบปะ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและพี่น้องมุสลิม เขตอำเภอเมืองณ มัสยิดบ้านหนองทะเล ม.๑ ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ขอบคุณ กอจ.เขตเมืองทุกท่านที่ได้มาร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกัน ประกอบด้วย รองฯสุนทร ปธ.ชมรมอิหม่าม เจ๊ะฮาหลี คมขำ ดนหร้อหมาน นัคคา นายสามารถรถ ขยันการ นายณรงค์ เกาะกลาง นายแบ้ คล่องแคล่ว และนายก้าแหมน ลูกเหล็ม นายธัญญา เหล่ชาย นายธนาศักดิ์ แดงหนำ และอิหม่ามมัสยิด ในเขตอำเภอเมือง
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,456
รับรอมฏอน 2559
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ อบจ.กระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ จัดงานต้อนรับรอมฏอนประจำปี 2559 ฮ.ศ. 1437 มีผู้แทนจุฬาราชมนตรีโดยอาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศิริชัย ศรีเนีย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกอบต.ไสไทย นายหราบ หง้าฝา พร้อมด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้แทนจากมัสยิดละ 3 คนและ ประชาชนทั่วไป รวมกว่า 700 คน
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,595
มอบเกียรติบัตรฟัรดูอีนผู้ใหญ่ ต อ่าวนาง
2 มิถุนายน 2559เวลา 14.00-15.30น.นายสุนทร สีหมุ่นณ มัสยิดบ้านอ่าวนาง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประธานเขตการศึกษาที่7สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง)ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ.กระบี่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผู้ใหญ่ตามหลักสูตรเร่งรัดของสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ จำนวน 25 ท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับ อย่างดียิ่งจาก นายสมเดชขยันการ อิหม่ามประจำ มัสยิดบ้านอ่าวนาง และคณะกรรมการอิสลามประ จำมัสยิดบ้านอ่าวนาง
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,500
กิจกรรมวันเด็กกำพร้า กระบี่ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ที่สนามมัสยิดกลางกระบี่ สำนักงาน กอจ กระบี่ ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีวันเด็กกำพร้ากระบี่ ครั้งที่ 2 ขึ้น ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กกำพร้า มีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจนจำนวน ประมาน 700 คน ทุนละ 1000 บาท มีการจับรางวัลรถจักยานให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการปั่นจักรยานเพื่อช่วยน้องเด็กกำพร้า มีการจำหน่ายเสื้อยาตีมราคาถูก เข็มกลัดเด็กกำพร้า มีการนำรถหรูรถสวยรถแต่ง มาโชว์ในงาน เพื่อให้เด็กได้ดู ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด มีการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ฝึกทำขนม วิชาชีพ และมีการออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารฮาลาลด้วย พร้อมกันนั้นในทุกคืนในช่วงของการจัดงาน ยังมีนักวิชาการศาสนา นักธุรกิจมุสลิม ดารามุสลิม เข้าร่วมงานด้วย และในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ได้จัดให้เป็นงานต้อนรับรอมฏอนด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,387
งานโยร กระบี่
วันที่ 15 พค 2559 ที่มัสยิดกลางกระบี่ ระหว่างเวลาละหมาดอัสรี-อีชา ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ได้จัดให้มีงานโยร์ (งานรวมตัวกันในเรื่องการสร้างอาม้าลศาสนา) สืบเนื่องจากระยะเวลา 7 เดือนทีผ่านมา ประธานกรรมการอิสลามและคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศาสนา นายเจ็ะฮาลี คมขำ นายวิทยากร ลูกหยี นายแบ้ คล่องแคล่ว ได้มีการออกเยี่ยมเยือนพี่น้องสัปปุรุษ ทุกอำเภอ ในรูปแบบการดะวะเชิญชวนให้ทุกคนได้สร้างอาม้าลศาสนาให้เกิดขึ้นทุกมัสยิด ครบทุกอำเภอ จึงจัดให้มารวมตัวกัน ณ มัสยิดกลางกระบี่ มีพี่น้องเข้าร่วมครั้งนี้ กว่า 3 พันคน
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2559 1,335
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,586