MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่
การประชุมคณะบุคคลในการจัดตั้งสมาพันธ์มุสลิมกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566 หลักการและเหตุผลที่มาความเป็นมาของสมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ ด้วยจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและองค์กรอิสลามเป็นจำนวนมาก แต่ในสภาพปัจจุบันมุสลิมหรือองค์กรยังไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ในขณะที่สังคมโดยทั่วไปในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นอย่างมากมาย ในหมู่ประชากรมุสลิม องค์กรมุสลิม เช่น ปัญหาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรมการเมืองและอื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าว หากคนมุสลิมเองไม่ช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากยิ่งขึ้นและยากต่อการแก้ไข ดังนั้น มุสลิมในจังหวัดกระบี่จึงเห็นสมควร ให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคคลและองค์กรต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการจัดการ ให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันทำความดีตามแนวทางอิสลามด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และต่างศาสนิก เพื่อจะได้ เป็นกำลังใจในการพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไป ดังบทบัญญัติอัลกุรอาน ที่บัญญัติว่า “จากบรรดาของท่าน จงให้มีคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เชิญชวนกันสู่คุณงามความดี และห้ามปรามกันทำความชั่วร้าย” และอีกบทหนึ่งที่กล่าวว่า “จงเชิญชวนประชาชาติสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความรู้และวิทยปัญญา” สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ จึงเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับมุสลิมและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนามุสลิมนี้ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมือง และการปกครอง ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นไปตามแนวทางของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ ของ สมาพันธ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เชิดชูและเผยแพร่อัล-อิสลาม (๒) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของมุสลิม และส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม (๓) เป็นศูนย์รวมประสานงานองค์กรและสมาชิก (๔) ส่งเสริมและช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงาน ขององค์กรและสมาชิก (๕) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้องค์กรและสมาชิก (๖) ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ตามความเหมาะสม (๗) สนับสนุนส่งเสริมในการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง
โดย: กอจ. กระบี่
16 ก.ค. 2566 134
ครูตาดีกา(ฟัรดูอีน) ตำบลบาเจาะ ศึกษาดูงาน สนง.กอจ.กบ.
คณะศึกษาดูงานของคณะครูตาดีกา(ฟัรดูอีน) โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลบาเจาะ จ.นราธิวาส โดยในการนี้ ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พบปะแนะนำกิจกรรม กอจ. /กิจกรรมด้านการศึกษา กอจ./ ฟัรดูอีน(ตาดีกา)ในจังหวัดกระบี่ และ ให้โอวาทแก่คณะที่มา ในการนี้ นายอาดิ้ล หะยีอิแต นายกเทศบาลตำบลบาเจาะ ผู้นำคณะ ได้กล่าวขอบคุณการให้การต้อนรับ ขอมาอัฟในการประสานงาน แสดงความชื่นชมยินดีในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ขององค์กร กอจ.กระบี่ องค์กรมัสยิดทุกมัสยิด และทั้งยังฝากสล่ามขอบคุณแด่ท่าน ประธาน กอจ.กระบี่ ที่ได้การตัอนรับอย่างดี 11 กรกฎาคม 2566 / 10.30 น. ณ สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมชาย วงศ์แดง รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 ก.ค. 2566 148
สนง.กอจ.กบ เชิญชวนคณะสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ถวายพระพรในหลวง
สนง.กอจ.กระบี่ ขอเชิญพี่น้องมุสลิมสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ทุกมัสยิด หน่วยงานองค์กรมุสลิมทุกคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ตลอดเดือนกรกฎาคม นี้ ณ อาคารใหม่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ และพี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
03 ก.ค. 2566 126
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรี สช. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่” เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณา ดังนี้ 1.รับทราบ -แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) -การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -กรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.เพื่อพิจารณา -การพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัดกระบี่"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัตการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566- 2570) -การจัดกิจกรรมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ -การพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 1 อำเภอ ในการนี้ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนด.
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2566 128
งานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจยีกระบี่ครั้งที่๓
22 มิ.ย.66 เปิดงานแล้วอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ 3 ในความเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าได้อำนวยความสว่างไสวร่มรื่นเรียบร้อยตลอดงาน الحمدلله امين ในการนี้ ท่านประมุขแห่งศาสนาจักรอิสลามมิกชนคนกระบี่ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติต้อนรับ *นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองกระบี่ *องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย(พื้นที่์) *องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล *สมาคมการศึกษาฟันดูอีน จ.กระบี่ *สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ *สหกรณ์นูรุ้ลอิสลาม *สหกรณ์อิสลามบารอกะฮ์ *สหกรณ์อิสลามตันบียะห์ *สหกรณ์อิสลามษาะกอฟะห์ *สภาเครืองข่ายองค์กรมุสลิมกระบี่ *คณะกรรมการอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น *พี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ 209 มัสยิด นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กบ /อิหม่ามประจำมัสยิดกลาง/ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ณ ที่นี่.......สนง.กอจกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
22 มิ.ย. 2566 126
นายอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมงานสารสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสุวิทย์ สุริยวงค์ นายอำเภอเมืองกระบี่ ให้เกียรติร่วมงานและพบปะพี่น้องมุสลิม ในงานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดกลางกระบี่ และอำนวยพรให้ผู้ที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย การจัดงานฯในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของทุกคน ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการศาสนาและมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีตามหลักการศาสนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและอาหารมุสลิม ภายในงานพื้นที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่ง
โดย: กอจ. กระบี่
22 มิ.ย. 2566 210
ที่ปรึกษาร่วมประชุมใหญ่สภาการศึกษา จ.กระบี่
21 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. กระบี่ กรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสามัญ ควบ 2 ปี มอบรางวัลแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษา จ.กระบี่ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล สาระสำคัญวันนี้จากที่ประชุม คณะทำงานนวัตกรรมทางการศึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เน้นนวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้ สู่เยาวชนคนเก่งคนดีมีคุณธรรมนำพาสังคม เด็กดีพัฒนาให้เก่งได้ทุกคนฯ เด็กเก่งจะพัฒนาให้เป็นเด็กดีได้ไม่ทุกคนฯ "เด็กดีศรีกระบี่" ศูนย์การเรียนรู้ฯ รองรับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียน ร่วมกับสถาบันการศึกษา
โดย: กอจ. กระบี่
21 มิ.ย. 2566 119
“มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน”
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ในการขอความร่วมมือให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิดเขตตำบลเขาคราม ในหัวข้อเรื่อง “มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน” และ “บทบาทของอิหม่าม กรรมการมัสยิดในการบริหารจัดการศึกษา” ในการนี้นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ฝ่าย ICT) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสำนักงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อดังกล่าว
โดย: กอจ. กระบี่
13 มิ.ย. 2566 142
ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง
วันนี้ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น-15.30 น กอจ.กระบี่ เขตเกาะลันตา ประกอบด้วย ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองปธ.กอจ.นายม่าหนาบ ซื่อตรง รองปธ.กอจ.นายอดุลย์ ผิวดี กอจ.นายนพดล ไบบาว กอจ.นายอาสัน กิ่งเล็ก กอจ.ร่วมกับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลเกาะกลาง 12 มัสยิด ตำบลคลองยาง 9 มัสยิด ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง ขอขอบคุณทุกท่านผู้นำศาสนาทุกมัสยิดทั้งสองตำบล ที่ได้ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ …جزاكم الله خير الجزاء
โดย: กอจ. กระบี่
12 มิ.ย. 2566 136
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,404