THE PROVINCIAL ISLAMIC OF CHUMPHON

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

no record found...
no record found...

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองชุมพร 1 0 0 0
ท่าแซะ 4 0 0 0
ปะทิว 2 0 0 0

รวม

7 0 0 0

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย