MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
The Islamic Committee of Phuket

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

กอจ. ภูเก็ต คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษ์

ประธานกรรมการ/กรรมการกลาง/ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอับดุลลอฮ์ แอมิตร
รองประธานคนที่ 1
นายดารีส จีนแปลงชาติ
รองประธานคนที่ 2
นายอนันต์ วรรณสมานกุล
รองประธานคนที่ 3
นายปราโมทย์ โชคเกื้อ
รองประธานคนที่ 4
ดร.ไกรวุฒฺิ คุ้มบ้าน
รองประธานคนที่ 5
นายมนัส เกษมวิจิติรพงศ์
รองประธานคนที่ 6/ฝ่ายกฎหมาย
นายสมบูรณ์ คาวิจิตร์
เลขานุการ
นายสุเมธ บุนนท์
กรรมการฝ่ายการศึกษาสัมพันธ์
นายหมาดหน่อ มัฉการ
กรรมการฝ่ายวิชาการศาสนาและชารีอัต
นายกิตติ อิสลาม
กรรมการฝ่ายวิชาการศาสนาและชารีอัต
นายดนัย ทองย่น
กรรมการฝ่ายวิชาการศาสนาและชารีอัต
นายสร้างสรรค์ เพียรสกุล
กรรมการฝ่ายวิชาการศาสนาและชารีอัต
นายสมเดช หมั่นการ
กรรมการฝ่ายกองทุนซากาต
นายดำรงค์ หมาดหลี
กรรมการฝ่ายสหกรณ์กรรมการอิสลาม
นายชูเกียรติ หอมรสกล้า
เหรัญญิก
นายสรายุุทธ มัลลัม
กรรมการฝ่ายต่างประเทศและกิจการฮัจย์
นายสมคิด ไชยสิทธิ
กรรมการฝ่ายมัสยิดสัมพันธ์
นายดลกาหรีม สิงฆาฬะ
นายทะเบียน
นายมงคล คุ้มบ้าน
กรรมการฝ่ายเยาวชนและสตรีสัมพันธ์
นายธนสรรค์ ย่านขาว
กรรมการฝ่ายคุตบะห์สัญจร
นายสันติ ศรีรัตน์
กรรมการฝ่ายปฏิคม
นายปิยเดช เชื้อฉลาด
กรรมการฝ่ายยาเสพติด
นายอาณัติ คงคารอบ
กรรมการฝ่ายประสานงาน
นายมาโรจน์ ทองย่น
ที่ปรึกษาอาวุโส
57/28 หมู่ 5 ต. เกาะแก้ว อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076 377 546
57/28 M.5 Thepkrasattri Road . Koh Kaew Phuket  83000 T.076 377 546
จำนวนผู้เข้าชม: 82,552