MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. กระบี่ มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดประชาบำรุง ทะเบียนเลขที่: 104

หมู่ที่: 6 แขวง/ตำบล: เขาทอง เขต/อำเภอ: เมืองกระบี่ จังหวัด: กระบี่ 093-359 12
ประวัติความเป็นมาฯ
ประวัติความเป็นมาประวัติมัสยิด ประชาบำรุง (บ้านท่าทองหลาง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 (ท่าทองหลาง) ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่เมื่อปี พศ.2516 มัสยิดประชาบำรุงได้เริ่มก่อสร้างบนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ โดยนายหีด สูนสัก และ นางบีหยัน สูนสักได้ทำการวากัฟที่ดินในการก่อสร้างมัสยิดซึ่งชาวบ้านท่าทองหลางได้ร่วมมือกันสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นโดยมี ฮัจยีกาก  บุหงา เป็นอิหม่ามคนแรกของมัสยิด  นายหมีด ภูเขาทอง เป็นอิหม่ามคนที่สอง และ อิหม่ามคนที่สามคือ ฮัจยีสะม่าแอน  ประทาน หลังจากนั้นพี่น้องบ้านท่าทองหลางได้ร่วมมือกันสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นอีกครั้งเพื่อทดแทนมัสยิดหลังเก่าขึ้นใาในปีพ.ศ.2527 ภายใต้การนำของอิหม่ามสะม่าแอน ประทาน และต่อมาฮัจยีมาหนอก มุคุระ ได้เป็นอิหม่ามคนที่สี่ นายอิสม่าแอน เป็นที่คน5 ฮัจยีหยาด ลูกหวาย เป็นอิหม่ามคนที่หก และปัจจุบัน ฮัจยีสะม่าแอน ประทาน ได้กลับมาทำหน้าที่อิหม่ามอีกครั้ง ต่อมาชาวบ้านท่าทองหลางได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มให้กับมัสยิด ซึ่งปัจจุบันมัสยิดประชาบำรุง มีที่ดินอยู่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายสะม่าแอน ประทาน

อิหม่าม

นายมนัส แขกดี

คอเต็บ

นายสราวุธ มุคุระ

บิหลั่น

นายสำราญ สมาด
เลขานุการ
นายทศพร เขาทอง
ฝ่ายการศึกษา
นายสืบศักดิ์ บำรุง
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุพล มุคุระ
ฝ่ายวิชาการ
นายโชค ระหังภัย
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายวิสิทธิ์ มุคุระ
ฝ่ายการเงิน
นายสมปอง บุตรหลี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายจีราวุฒิ เขาทอง
ฝ่ายทะเบียน
นายสุนทร มุคุระ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายวิทยา กูลหลัง
ฝ่ายประสานงาน
นายสุเทพ ชายเขาทอง
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายดลร่อหมาน กลับฉิ่ง
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางสาวสุมิตตา เกบุตร
ประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์
นางส่าอี้เหราะ กลับฉิ่ง
รองประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ 1
นางจุไร ธานามาศ
รองประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ 2
นางสาวนิตยา สาระภี
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาวสาระภี สีหมุ่น
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาวเจนจิรา กลับฉิ่ง
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางฝ่าตีม้ะ มุคุระ
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางนับส๊อ กูลหลัง
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวฮามีด๊ะ หยังกูล
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสาวอรุณี กลับฉิ่ง
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางมุกดา สุวรรณแปง
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางห้าหวา ชายเขาทอง
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางวรณา กลับฉิ่ง
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางเกษร กลับฉิ่ง
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวสุปราณี หยังกุล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 221 404 407 811
สัปปุรุษในเขต 204 393 400 793
สัปปุรุษนอกเขต 17 11 7 18
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 29 19 12 31
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 7 3 5 8
สัปปุรุษเสียชีวิต 25 12 14 26
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 7 3 4 7
มัสยิดประชาบำรุง
ที่ตั้งเลขที่: 261 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่ จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81000 เบอร์โทรศัพท์: 093-359 12
จำนวนผู้เข้าชม: 11,849